PHÂN HỮU CƠ SẠCH TỪ MÙN DỪA-PHÒNG TRỪ BỆNH VỀ RỂ CÂY TRỒNG, ỐC BƯU VÀNG TRÊN LÚA, CẢI TẠO ĐẤT

  • Thread starter vothanhnguyenquoc
  • Ngày gửi
V

vothanhnguyenquoc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DOANH NGHIỆP SX-TM TIẾN ĐỊNH
- Địa chỉ: TÂN THUẬN-TÂN BÌNH-MỎ CÀY-BẾN TRE
- Tel, Fax: 0916 660 615 ::: FaX ::: FaX
- email: vothanhnguyenquoc@gmail.com
================================

<font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">THƯ GIỚI THIỆU<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">Doanh nghiệp SX-TM Tiến Định đuợc th&agrave;nh lập v&agrave;o ng&agrave;y 16 th&aacute;ng 7 năm 2007 v&agrave; đuợc sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy ph&eacute;p kinh doanh ng&agrave;y 16 th&aacute;ng 7 năm 2009. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kinh doanh c&aacute;c sản phẩm xử l&yacute; m&ocirc;i truờng cho chăn nu&ocirc;i v&agrave; thuỷ sản; cung cấp sản phẩm ph&acirc;n hữu cơ truyền thống cho c&aacute;c hợp t&aacute;c x&atilde;, trang trại c&acirc;y ăn tr&aacute;i, c&acirc;y m&agrave;u, c&acirc;y luơng thực v&agrave; c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp: cao su, c&agrave; ph&ecirc;, ch&egrave;, điều.<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">Về ph&acirc;n hữu cơ truyền thống, do hệ thống c&acirc;y trồng của đồng bằng S&ocirc;ng Cữu Long cũng như cả nuớc ta l&agrave; rất đa dạng. V&igrave; vậy, n&ecirc;n chiến luợc doanh nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; sản xuất ph&acirc;n hữu cơ theo lối truyền thống v&agrave; sản xuất từng sản phẩm theo từng loại c&acirc;y, từng v&ugrave;ng với mục ti&ecirc;u cung cấp dinh duỡng cho c&acirc;y, giảm luợng ph&acirc;n ho&aacute; học, cải tạo đất bạc m&agrave;u, tạo độ tơi xốp cho đất, tăng độ m&agrave;u mở cho đất, tăng năng xuất, n&acirc;ng cao chất luợng v&agrave; gi&aacute; trị sản phẩm khi thu hoạch v&agrave; đặc biệt c&ograve;n trừ mầm bệnh trong đất chuy&ecirc;n biệt cho từng v&ugrave;ng.<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">Với tập đo&agrave;n vi sinh vật c&oacute; &iacute;ch trong sản phẩm, ch&uacute;ng c&oacute; khả năng: <br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">+ Chuyển ho&aacute; chất hữu cơ, chất xơ, cellulose tạo m&ugrave;n cho đất.<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">+ Cố định đạm tự do, kh&ocirc;ng cần phải b&oacute;n th&ecirc;m nhiều đạm.<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">+ Ph&acirc;n giải l&acirc;n kh&oacute; tan c&oacute; sẵn trong đất gi&uacute;p c&acirc;y trồng hấp thụ tốt hơn.<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">+ Tăng lượng Oxy ho&agrave; tan trong đất, cải tạo đất.<br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">+ Tăng năng suất c&acirc;y trồng, hạn chế c&aacute;c bệnh của rễ, th&acirc;n, l&aacute; nhờ khả năng sinh kh&aacute;ng sinh của men vi sinh, m&agrave; đặc biệt nấm trichoderma đối kh&aacute;ng c&aacute;c nấm g&acirc;y bệnh như thối cổ rễ, v&agrave;ng l&aacute; chết chậm, x&igrave; mủ &hellip; <br /></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; đ&ocirc;i d&ograve;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&acirc;n th&agrave;nh gửi đến qu&yacute; c&ocirc;ng ty, qu&yacute; đại l&yacute;, qu&yacute; đơn vị kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất vui khi đuợc c&ugrave;ng qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng hợp t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển. K&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sức khoẻ, mai mắn.<br /></font><p><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o. </font></p><p><span /><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bến Tre</em></strong><em>, ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 9 năm 2009.</em></font></p><p><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;"><em><span /></em></font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&iacute;nh thư </font><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">Gi&aacute;m đốc</font></p><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;"><br /></font>&nbsp; <font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" /><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;"><p><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V&Otilde; VĂN VŨ THANH&nbsp;</font></p><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" /><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;"><p><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" /></p></font></font>
 
Back
Top