Phân sinh học WEGH thế hệ mới, dùng cho tất cả cây, tiết kiệm 50% phân hóa học cho lần sử dụng đầu t

  • Thread starter Cty TNHH TM - DV Đại Nhật Thắng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cty TNHH TM - DV Đại Nhật Thắng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH TM - DV Đại Nhật Thắng
- Địa chỉ: 118/37 Phan Huy Ích, F15.Quận Tân Bình
- Tel, Fax: 08 54272057 ::: FaX 08 62579711
- email: danhathaco@gmail.com
================================

<strong><font size="2"><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">Ph&acirc;n sinh họ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">c WEHG l&agrave; s</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ả</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">n ph</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ẩ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">m ph&acirc;n b&oacute;n th</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ế</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> h</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ệ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> m</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ớ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">i, đ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ượ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">c s</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ả</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">n xu</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ấ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">t v</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ớ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">i c&ocirc;ng ngh</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ệ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> s</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ố</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> 1 c</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ủ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">a Hoa K</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ỳ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">, đ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ượ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">c ch</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ế</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> xu</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ấ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">t 100% t</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ừ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, ch</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ủ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> y</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ế</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">u l&agrave; đ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ậ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">u n&agrave;nh, kh&ocirc;ng đ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ộ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">c h</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ạ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">i cho con ng</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ườ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">i, kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhi</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ễ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">m m&ocirc;i tr</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ườ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">ng.Khi s</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ử</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> s</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ụ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">ng ph&acirc;n sinh h</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ọ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">c WEGH s</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ẽ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> kh&ocirc;ng ng</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ừ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">ng gia t</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ă</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">ng n</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ă</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">ng su</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ấ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">t v&agrave; ch</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ấ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">t l</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ượ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">ng c</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ủ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">a n&ocirc;ng s</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ả</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">n, c</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ả</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">i t</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ạ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">o v&agrave; l&agrave;m cho đ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ấ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">t tr</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ồ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">ng t</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ươi xố</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">p m&agrave;u m</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ỡ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">, h</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ạ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">n c</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">hế</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> s&acirc;u b</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ệ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">nh, c</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ỏ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> d</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ạ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">i, ti</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ế</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">t ki</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ệ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">m v</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ụ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> đ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ầ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">u 50% ph&acirc;n h&oacute;a h</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ọ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">c, thu</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ố</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">c b</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ả</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">o v</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ệ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> th</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ự</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">c v</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ậ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">t, nh&acirc;n c&ocirc;ng.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold"><p>&nbsp;</p></span></font></strong><strong><font size="2"><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">Đượ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">c chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho t</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ấ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">t c</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ả</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> c&aacute;c lo</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ạ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">i c&acirc;y: C&acirc;y c&ocirc;ng nghi</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ệ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">p l&acirc;u n</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ă</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">m , c&acirc;y c&ocirc;ng nghi</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ệ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">p ng</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ắ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">n ng&agrave;y, hoa m&agrave;u, c&acirc;y </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ă</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">n tr&aacute;i,....</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold"><p>&nbsp;</p></span></font></strong><strong><font size="2"><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m đế</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">n s</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ả</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">n ph</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ẩ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">m, xin vui</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold"> l&ograve;ng liệ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">n h</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ệ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">:</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold"><p>&nbsp;</p></span></font></strong><strong><font size="2"><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">Cty TNHH TM - DV Đạ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">i Nh</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ậ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">t Th</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ắ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">ng<p>&nbsp;</p></span></font></strong><strong><font size="2"><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">Tel: 08-54272057 gặ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">p Ch</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ị</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times"> Dung( 0908784110) ho</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ặ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">c Anh Th</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ắ</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">ng (0983147790)<p>&nbsp;</p></span></font></strong><strong><font size="2"><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cả</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: VNI-Times">m </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">ơn.<p>&nbsp;</p></span></font></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top