proBio Aqua Clean (CBCL:TSSG-6827H/08)

  • Thread starter CTY TNHH KY THUẬT VIỆT HÀN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH KY THUẬT VIỆT HÀN
- Địa chỉ: 38 Nguyễn Bá Tuyển - P12- Quận Tân Bình- Hồ chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 0838119279 ::: FaX
- Email: hoaihainam@gmail.com
================================

<p><strong>proBio Aqua Clean (CBCL:TSSG-6827H/08)</strong></p><p><img border="0" align="\&quot;top\&quot;" src="http://agriviet.com/%5C%22http://agriviet.com/Th%C3%A0nh" /> </p><p>&nbsp;</p><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" class="\&quot;MsoNormalTable\&quot;"> <tbody><tr> <td> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>Th&agrave;nh phần đăng k&yacute;</strong><strong><span /></strong></p> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>(TSSG-6504H/08)</strong><span /></p> </td> <td> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&bull; <em>Lactobacillus</em><em> reteri</em> : 1x10<sup>9</sup></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&bull; <em>Lactobacillus</em><em> plantarum </em> : 1x10<sup>9</sup></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><em>&bull;</em><em> Bacillus subtillis</em> : 1x10<sup>9</sup></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">( company warrant quality: more than 1x10<sup>10</sup> cfu/kg)<em><span /></em></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;">Th&agrave;nh phần kh&aacute;c<span /></p> </td> <td> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&bull; <em>Bacillus licheniformis : </em>1x10<sup>10</sup></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&bull; <em>Protease, Amylase, Cellulase, <strong>Yucca</strong></em></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;">C&ocirc;ng Dụng<span /></p> </td> <td> <p align="\&quot;left\&quot;" class="\&quot;a\&quot;">&bull; Cải thiện m&ocirc;i trường nước trong ao nu&ocirc;i.<span /></p> <p align="\&quot;left\&quot;" class="\&quot;a\&quot;">&bull; Th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh ph&acirc;n giải c&aacute;c chất hữu cơ trong đ&aacute;y ao.<span /></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;">Dạng tr&igrave;nh b&agrave;y</p> </td> <td> <p align="\&quot;left\&quot;" class="\&quot;a\&quot;"><!--[if !supportLists]-->&bull; <!--[endif]-->Bột : H&ograve;a tan với nước (xử l&yacute; nước)</p> <p align="\&quot;left\&quot;" class="\&quot;a\&quot;"><!--[if !supportLists]-->&bull; <!--[endif]-->Hạt : Rải trực tiếp tr&ecirc;n ao (xử l&yacute; đ&aacute;y ao)</p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng</strong><strong><span /></strong></p> </td> <td> <p class="\&quot;a\&quot;">&bull; Chuẩn bị nước thả t&ocirc;m: sử dụng 3 kg/ha proBio Aqua Clean </p> <p class="\&quot;a\&quot;">&bull; Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i: d&ugrave;ng định kỳ 1kg/ha/7 ng&agrave;y <span /></p> <p class="\&quot;a\&quot;">&bull; Trường trường hợp tảo ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường, m&agrave;u nước xấu, hoặc do m&ocirc;i trường nước xấu, t&ocirc;m c&oacute; sự cố th&igrave; d&ugrave;ng 2&rarr;3kg/1 ha<span /></p> </td> </tr> </tbody></table> <p> </p> <p class="\&quot;a\&quot;">1. Xuất xứ: <strong>H&agrave;n Quốc</strong></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">2. Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; Đơn gi&aacute;: Gi&aacute; <strong><u>C&amp;F Hồ Ch&iacute; Minh</u></strong></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" class="\&quot;MsoNormalTable\&quot;"> <tbody><tr> <td> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;">Packing</p> </td> <td> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;">Aqua Clean</p> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;">(Dạng Bột)<span /></p> </td> <td> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;">Aqua Clean </p> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;">(Dạng Hạt)<span /></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;">1 kg/g&oacute;i<span /></p> </td> <td> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;"> usd/kg</p> </td> <td> <p align="\&quot;center\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;"> usd/kg</p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">3. Đơn h&agrave;ng tối thiểu: <strong> </strong><strong> tấn/lần</strong> <span /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top