RẮN RẮN LONG THỪA HẬU BỊ SẮP ĐẺ - BAO SINH SẢN

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY - CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG TH&Ugrave;A </font></strong></p><p><strong><font size="2">TRẠI HIỆN&nbsp;B&Aacute;N NHIỀU CẶP NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN , ĐANG DẪN CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Aacute;N RẮN LONG THỪA BỐ MẸ ĐANG &Ocirc;M TRỨNG ( BAO SINH SẢN ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Oacute;M 3 RẮN&nbsp;ĐỰC+ 6 N&Aacute;I ĐANG &Ocirc;M TRỨNG : 20 TRIỆU</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Oacute;M 4 RẮN ĐỰC + 4 N&Aacute;I ĐANG GIAO PHỐI LẦN ĐẦU : 15 TRIỆU </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Oacute;M 48&nbsp;RẮN BỐ MẸ ĐỰC C&Aacute;I ĐANG &Ocirc;M TRỨNG : 100 TRIỆU </font></strong></p><p><strong><font size="2">V&Agrave; C&Ograve;N NHIỀU NH&Oacute;M KH&Aacute;C , VỚI GI&Aacute; RẮN CON 220-250.000/CON ( 150.000/ 1 TRỨNG ) TH&Igrave; ĐẦU TƯ RẮN BỐ MẸ L&Agrave; NHANH THU LỢI NHẤT </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP !</font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT:0903027776 </font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 ( GẦN NGÃ TƯ QL22 VỚI TL7 )
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: