rao bán chó becgie to

  • Thread starter Nguyá»…n NhÆ° Phùng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Như Phùng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Như Phùng
- Địa chỉ: Yên Phong-Bắc Ninh
- Tel, Fax: ::: FaX 0979338769
- Email: anhsemainhodenem_p86@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;&nbsp; Xin ch&agrave;o to&agrave;n thể c&aacute;c bạn!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M&igrave;nh đang muốn b&aacute;n một ch&uacute; becgie 18 th&aacute;ng, nặng khoảng 42kg, giống </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đực, m&agrave;u đen v&agrave;ng, ch&acirc;n tay v&agrave; đầu rất to v&agrave; c&acirc;n đối với h&igrave;nh thể. </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với gi&aacute; khoảng 6.5 triệu vnđ, &lt; ch&oacute; chưa từng cho giao phối, do nh&agrave;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kh&ocirc;ng đủ điều kiện chăm s&oacute;c l&ecirc;n muốn b&aacute;n cho ai đ&oacute; c&oacute; khả năng </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chăm s&oacute;c&gt;. Vậy ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh theo 0979338769</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xin cảm ơn.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top