Realstrong giải pháp cho nền nông nghiệp Việt Nam

  • Thread starter Hoan Luong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoan Luong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoan Luong
- Địa chỉ: 221 Thanh Bình 2 - Bình Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0974 111 094 ::: FaX
- email: majesty610@yahoo.com
================================

<font size="3" face="Arial" color="#000000"><strong>RealStrong - Có th&ecirc;̉ thay th&ecirc;́ ph&acirc;n hữu cơ</strong></font> <p><font size="2" face="Arial"><p class="news"><em><font size="3" face="times new roman, times, serif">RealStrong là sản ph&acirc;̉m ph&acirc;n hữu cơ khoáng vi sinh mới có th&ecirc;̉ thay th&ecirc;́ hoàn toàn ph&acirc;n hữu cơ. Với c&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ vi sinh hi&ecirc;̣n đại, làm ngủ đ&ocirc;ng t&acirc;́t cả các vi sinh v&acirc;̣t trong su&ocirc;́t thời gian từ đóng bao, xu&acirc;́t kho, v&acirc;̣n chuy&ecirc;̉n, t&ocirc;̀n trữ đ&ecirc;́n khi bón vào đ&acirc;́t thì vi sinh v&acirc;̣t mới được thức d&acirc;̣y hoạt đ&ocirc;̣ng mang lại lợi ích cho c&acirc;y tr&ocirc;̀ng.</font></em></p><p><font size="3" face="times new roman, times, serif">N&ocirc;ng d&acirc;n quen gọi sản ph&acirc;̉m RealStrong là ph&acirc;n bón &ldquo;đ&acirc;̀u voi đỏ&rdquo;. Ph&acirc;n bón &ldquo;đ&acirc;̀u voi đỏ&rdquo; được sản xu&acirc;́t tại C&ocirc;ng ty All Cosmos (Malaysia) - nhà máy lớn nh&acirc;́t Đ&ocirc;ng Nam Á và được Cty TNHH TM N&ocirc;ng Phát (TPHCM) nh&acirc;̣p kh&acirc;̉u và ph&acirc;n ph&ocirc;́i tại Vi&ecirc;̣t Nam. Hi&ecirc;̣n nay, bà con n&ocirc;ng d&acirc;n m&ocirc;̣t s&ocirc;́ vùng đã chọn lựa sử dụng loại ph&acirc;n bón này đ&ecirc;̉ thay th&ecirc;́ ph&acirc;n hữu cơ, nh&acirc;́t là những vùng tr&ocirc;̀ng c&acirc;y ăn trái.</font></p><br /> <p align="justify"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Theo anh Đ&ocirc;̃ Văn Phí ở &acirc;́p Phú Quý, xã Phú An, huy&ecirc;̣n Phú T&acirc;n (An Giang) cho bi&ecirc;́t: Bón ph&acirc;n &ldquo;đ&acirc;̀u voi đỏ&rdquo; r&ecirc;̃ lúa ra kh&ocirc;ng nhi&ecirc;̀u bằng bón Urea nhưng bù lại r&ecirc;̃ to và dài, c&acirc;y lúa nở bụi nhi&ecirc;̀u hơn. Anh Nhan Sơn ở &acirc;́p Phú Hữu, xã Phú T&acirc;m, huy&ecirc;̣n Ch&acirc;u Thành (Sóc Trăng) bón ph&acirc;n &ldquo;đ&acirc;̀u voi đỏ&rdquo; cho mạ nh&acirc;̣n xét: So với ru&ocirc;̣ng đ&ocirc;́i chứng, từ khi bón &ldquo;đ&acirc;̀u voi đỏ&rdquo; c&acirc;y lúa l&ecirc;n khỏe hơn, kh&ocirc;ng m&acirc;́t c&acirc;y như m&acirc;́y đám b&ecirc;n cạnh. Còn n&ocirc;ng d&acirc;n Đ&ocirc;̃ Văn Phí &acirc;́p Phú Quý, xã phú An, huy&ecirc;̣n Phú T&acirc;n (An Giang) thì cho hay: Bón 10kg ph&acirc;n &ldquo;đ&acirc;̀u voi đỏ&rdquo; 5-5-5 và 5 kg Urea/1 c&ocirc;ng lúa, sau 5 ngày lúa mới xanh. Tuy lúa xanh ch&acirc;̣m nhưng đ&ecirc;́n 40 ngày v&acirc;̃n còn xanh t&ocirc;́t. Nhờ v&acirc;̣y, đã bớt được đợt ph&acirc;n thứ hai 15kg, tính ra giảm được 140.000 đ&ocirc;̀ng chi phí ti&ecirc;̀n ph&acirc;n và c&ocirc;ng vãi.</font></p><br /> <p align="justify"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Nhà vườn tr&ocirc;̀ng thanh long VietGAP ở xã Hàm Li&ecirc;m, huy&ecirc;̣n Hàm Thu&acirc;̣n Bắc (Bình Thu&acirc;̣n) Tr&acirc;̀n Văn Hai cho bi&ecirc;́t: Sau khi vườn thanh long bị mưa ng&acirc;̣p, cành vàng, bón &ldquo;đ&acirc;̀u voi đỏ&rdquo; vào c&acirc;y thanh long ra r&ecirc;̃ mới r&acirc;́t nhi&ecirc;̀u. Bà Nguy&ecirc;̃n Thị Dĩ ở Km25, huy&ecirc;̣n Hàm Thu&acirc;̣n Nam (Bình Thu&acirc;̣n) b&ocirc;̣c bạch: Bón ph&acirc;n &ldquo;đ&acirc;̀u voi đỏ&rdquo; đ&acirc;́t nó đùn l&ecirc;n gi&ocirc;́ng như bón ph&acirc;n chu&ocirc;̀ng. Ri&ecirc;ng chủ trang trại thanh long Duy Lan (Bình Thu&acirc;̣n), là người đ&acirc;̀u ti&ecirc;n xu&acirc;́t hai container thanh long sang Mỹ cho bi&ecirc;́t: Sử dụng &ldquo;đ&acirc;̀u voi đỏ&rdquo; cho c&acirc;y thanh long hoa ra đ&ocirc;̀ng loạt hơn. Mặc dù, mùa này trời r&acirc;́t nắng nhưng d&acirc;y thanh long kh&ocirc;ng bị vàng. Trái thanh long r&acirc;́t đ&ocirc;̀ng đ&ecirc;̀u và ch&acirc;́t lượng đạt ti&ecirc;u chu&acirc;̉n xu&acirc;́t kh&acirc;̉u sang Mỹ.</font></p><br /> <p align="justify"><font size="3" face="times new roman, times, serif">TS Nguy&ecirc;̃n Đăng Nghĩa, Giám đ&ocirc;́c Trung t&acirc;m Ứng dụng ti&ecirc;́n b&ocirc;̣ kỹ thu&acirc;̣t (Vi&ecirc;̣n N&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p Mi&ecirc;̀n Nam) cho bi&ecirc;́t: RealStrong vừa là ph&acirc;n hữu cơ vừa là ph&acirc;n khoáng với 8 chủng vi sinh đặc bi&ecirc;̣t n&ecirc;n có th&ecirc;̉ thay th&ecirc;́ hoàn toàn ph&acirc;n hữu cơ, thay th&ecirc;́ hoàn toàn ph&acirc;n khoáng. Tuy nhi&ecirc;n, cũng khuy&ecirc;́n cáo bà con n&ocirc;ng d&acirc;n: N&ecirc;́u bón ph&acirc;n &ldquo;đ&acirc;̀u voi đỏ&rdquo; thì c&acirc;̀n phải bón sớm hơn các loại ph&acirc;n khác từ 5-7 ngày. Trong trường hợp bón chung với các loại ph&acirc;n khác thì chỉ n&ecirc;n bón chung với Urea hoặc DAP cho c&acirc;y nhanh phát màu xanh. Kh&ocirc;ng c&acirc;̀n bón chung với ph&acirc;n khoáng NPK và n&ecirc;n giảm bớt s&ocirc;́ lượng.</font></p><br /> <p align="justify"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Kỹ sư Tr&acirc;̀n Minh T&acirc;n, Trưởng phòng Kỹ thu&acirc;̣t - Chi cục BVTV Bình Thu&acirc;̣n cho bi&ecirc;́t: RealStrong chứa hoạt ch&acirc;́t th&ocirc;ng minh Zeolite, có khả năng giữ gìn dinh dưỡng kh&ocirc;ng bị m&acirc;́t đi do nắng gió, nó chỉ nhả dinh dưỡng khi c&acirc;y tr&ocirc;̀ng c&acirc;̀n. Tuy nhi&ecirc;n, qua tham khảo ý ki&ecirc;́n thực t&ecirc;́ của bà con n&ocirc;ng d&acirc;n, ngoài các ưu đi&ecirc;̉m n&ocirc;̉i tr&ocirc;̣i của ph&acirc;n bón &ldquo;đ&acirc;̀u voi đỏ&rdquo; có th&ecirc;̉ thay th&ecirc;́ hoàn toàn ph&acirc;n hữu cơ thì v&acirc;̃n còn m&ocirc;̣t s&ocirc;́ hạn ch&ecirc;́ như: hạt ph&acirc;n lớn n&ecirc;n khó bón cho ru&ocirc;̣ng lúa, bao ph&acirc;n đóng 25 kg/bao kh&ocirc;ng ti&ecirc;̣n lợi cho vi&ecirc;̣c v&acirc;̣n chuy&ecirc;̉n. Vì v&acirc;̣y, bà con n&ocirc;ng d&acirc;n đ&ecirc;̀ nghị nhà sản xu&acirc;́t c&acirc;̀n khắc phục những hạn ch&ecirc;́ tr&ecirc;n.</font></p><br /> <p align="justify"><br /> <br /> <br /> <br /> <table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" align="center" width="100%"><tbody><tr><td bgcolor="#eeeeee"><br /> <p align="justify"><font face="times new roman, times, serif">RealStrong là sản ph&acirc;̉m chứa lượng vi sinh nhi&ecirc;̀u nh&acirc;́t v&ecirc;̀ chủ loại, s&ocirc;́ lượng và hữu hi&ecirc;̣u nh&acirc;́t g&acirc;̀m 8 chủng vi sinh v&acirc;̣t như sau:</font></p><br /> <p align="justify"><font face="times new roman, times, serif">1. Actinomyces Series: Ph&acirc;n hủy protein (xác bã thực v&acirc;̣t, ph&acirc;n chu&ocirc;̀ng, rơm, rạ&hellip;) thành amino acid, bẻ g&acirc;̃y chúng thành NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O. Đ&ecirc;̉ lại mùi gi&ocirc;́ng mùi rượu xua đu&ocirc;̉i c&ocirc;n trùng.</font></p><br /> <p align="justify"><font face="times new roman, times, serif">2. Factors Producing Bacteria Series: Bài ti&ecirc;́t ra kích thích t&ocirc;́ sinh trưởng.</font></p><br /> <p align="justify"><font face="times new roman, times, serif">3. Lactobacillus Series: Cung c&acirc;́p đường cho các nhóm vi sinh v&acirc;̣t quang t&ocirc;̉ng hợp và men sản xu&acirc;́t lactic, hạn ch&ecirc;́ sự sản xu&acirc;́t ra các vi sinh v&acirc;̣t có hại và ph&acirc;n hủy xác bã hữu cơ nhanh chóng. Ph&acirc;n giải xenlulo và các ch&acirc;́t sừng.</font></p><br /> <p align="justify"><font face="times new roman, times, serif">4. Nitrifying Bacteria Series: Chuy&ecirc;̉n hóa acid Nitric thành Nitrate (NO<sub>3</sub>) giúp c&acirc;y h&acirc;́p thu d&ecirc;̃ dàng.</font></p><br /> <p align="justify"><font face="times new roman, times, serif">5. Nitrogen Fixing Series: Có khả năng chuy&ecirc;̉n Nitơ trong kh&ocirc;ng khí thành đạm cho c&acirc;y h&acirc;́p thụ t&ocirc;́t.</font></p><br /> <p align="justify"><font face="times new roman, times, serif">6. Phosphoric Acid Releasing Series: Phóng thích và chuy&ecirc;̉n hóa từ l&acirc;n khó ti&ecirc;u thành l&acirc;n d&ecirc;̃ ti&ecirc;u.</font></p><br /> <p align="justify"><font face="times new roman, times, serif">7. Photosynthetic Bacteria Series: Vi khu&acirc;̉n c&ocirc;́ định đạm (là nhóm vi khu&acirc;̉n tự dưỡng) có khả năng h&acirc;́p thụ ánh sáng mặt trời tạo ra năng lượng, k&ecirc;́t hợp ch&acirc;́t bài ti&ecirc;́t từ r&ecirc;̃, ch&acirc;́t hữu cơ đ&ecirc;̉ tạo ra các amino acid. Cung c&acirc;́p ch&acirc;́t dinh dưỡng cho c&acirc;y tr&ocirc;̀ng và sinh v&acirc;̣t trong đ&acirc;́t.</font></p><br /> <p align="justify"><font face="times new roman, times, serif">8. Yeast Group Series: Bài ti&ecirc;́t ra các kích thích t&ocirc;́ tăng trưởng và ph&acirc;n chia t&ecirc;́ bào r&ecirc;̃, tạo thu&acirc;̣n lợi cho vi&ecirc;̣c sản xu&acirc;́t các vi sinh v&acirc;̣t.</font></p></td></tr></tbody></table></p></font></p> <font size="2" face="Arial"> </font><p align="right"><font face="Verdana" style="font-size: 8pt"><em><strong>B&aacute;o N&ocirc;ng nghiệp</strong><br />(2010-02-05)</em></font></p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn về kỹ thuật, cũng như đặc t&iacute;nh của Reastrong <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top