sản xuất và bán cá lóc giống

  • Thread starter nguyá»…n thanh vÅ©
  • Ngày gửi
N

nguyễn thanh vũ

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thanh vũ
- Địa chỉ: 281 an thạnh, Hòa An, Chợ Mới, An Giang
- Tel, Fax: 01267580224 - 01679763036::: FaX
- email: cunghetvule@yahoo.com.vn
================================

<p>Trại c&aacute; l&oacute;c giống Ba Cứng chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp c&aacute;c giống c&aacute; l&oacute;c đấu nh&iacute;m, đầu vu&ocirc;ng, c&aacute; l&oacute;c lai v&agrave; c&aacute; l&oacute;c b&ocirc;ng với số lượng lớn (khoảng gần một triệu con giống mỗi th&aacute;ng cho c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y v&agrave; Đ&ocirc;ng Nam Bộ)v&agrave; giao h&agrave;ng tận nơi cho những ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i c&aacute; l&oacute;c thịt cung cấp cho thị trường.</p><p>Trại c&aacute; đ&atilde; ph&aacute;t triển nghề c&aacute; l&oacute;c khoảng tr&ecirc;n dưới 15 năm, trại l&agrave;m ăn uy t&iacute;n, cung cấp con giống đạt chất lượng cao, c&aacute; kh&ocirc;ng bệnh, nu&ocirc;i mau lớn, &iacute;t hao đầu con, kh&ocirc;ng giao cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute; bị bệnh.</p><p>đặc biệt hiện nay đ&atilde; c&oacute; thức ăn dạng vi&ecirc;n rất tiện trong việc nu&ocirc;i c&aacute;, đỡ tốn c&ocirc;ng sức như nu&ocirc;i bằng c&aacute; biển trước đ&acirc;y v&agrave; nguồn nước &iacute;t bị &ocirc; nhiễm, c&aacute; &iacute;t bệnh.</p><p>trại c&aacute; sẵn s&agrave;ng tư vấn v&agrave; &nbsp;cung cấp thuốc men trong việc ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh c&aacute;.</p><p>li&ecirc;n hệ: 281 An Thạnh, Ho&agrave;, An, Chợ Mới, An Giang.</p><p>Điện thoại: 01267580224 - 01679763036</p><p>mail: <a href="mailto:cunghetlevu@yahoo.com.vn">cunghetlevu@yahoo.com.vn</a></p>
 
Back
Top