Sơn Tây-hn Bán Gà Sao Thịt

  • Thread starter huu an
  • Ngày gửi
H

huu an

Guest
[FONT=.VnTime]HiÖn nay t«i ®ang cã mét sè l­îng lín Gµ SAO s¾p ®Õn ngµy suÊt chuång.vËy xin loan b¸o cïng bµ con c« b¸c xa gÇn,ai cã nhu cÇu tiªu thô h·y gäi vÒ cho t«i theo sè:0466705226.[/FONT]
 


<TABLE class=tborder style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px" cellSpacing=1 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead colSpan=2></TD></TR><TR title="Post 15815" vAlign=top><TD class=alt2 align=middle width=125>huu an</TD><TD class=alt1>Sơn Tây-hn Bán Gà Sao Thịt
<HR style="COLOR: #e1e1e1" SIZE=1>[FONT=.VnTime]HiÖn nay t«i ®ang cã mét sè l&shy;îng lín Gµ SAO s¾p ®Õn ngµy suÊt chuång.vËy xin loan b¸o cïng bµ con c« b¸c xa gÇn,ai cã nhu cÇu tiªu thô h·y gäi vÒ cho t«i theo sè:0466705226.[/FONT] </TD></TR></TBODY></TABLE>
 


Back
Top