TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG SẢN PHẨM TƯỚI TỰ ĐỘNG RAIN BIRD

ngoctrinh

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Ngoc Trinh
- Địa chỉ: 1073/73 Cách Mạng Tháng Tám-F7- Quận Tận Bình- TpHCM
- Tel, Fax: 0904272686 ::: FaX
- email: sales@walton.fr
================================

<div><br /></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>I&nbsp;: L&Yacute; DO S</strong><strong>Ử DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG RAIN BIRD</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>&nbsp;</strong></p> <ol style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>Tiết kiệm chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng so với việc tưới bằng tay </strong></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">Với diện t&iacute;ch c&acirc;y xanh đ&atilde; được Qui họach &nbsp;việc chăm s&oacute;c, bảo dưỡng, tưới c&acirc;y cho khu vực n&agrave;y phải cần &iacute;t nhất 5 -7 người Sl&agrave;m việc li&ecirc;n tục trong ng&agrave;y, trong đ&oacute; việc tưới c&acirc;y l&agrave; mất nhiều thời gian nhất, đặc biệt l&agrave; v&agrave;o mua kh&ocirc;, Chi ph&iacute; trung b&igrave;nh trả mỗi người l&agrave; khoảng 4 (triệu)/ VNĐ/Người/ Th&aacute;ng . Như vậy chi ph&iacute; trả cho nh&oacute;m n&agrave;y l&agrave; khoảng 350.000.000 (triệu) /VNĐ/ Năm, Chưa kể chi ph&iacute; n&agrave;y sẽ tăng l&ecirc;n theo từng năm do gi&aacute; cả đang ng&agrave;y một đắt đỏ, theo đ&oacute; Chi ph&iacute; n&agrave;y năm sau sẽ cao hơn năm trước</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">Với sản phẩm tưới nước tự động, Qu&iacute; kh&aacute;ch chỉ cẩn tối đa 2 nh&acirc;n c&ocirc;ng l&agrave;m việc chăm s&oacute;c, bảo dưỡng c&acirc;y cối l&agrave; ch&iacute;nh, việc tưới nước họ chỉ đ&oacute;ng vai tr&ograve; kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, V&igrave; hệ thống&nbsp; TƯỚI&nbsp; đ&atilde; được lập tr&igrave;nh TỰ ĐỘNG ho&agrave;n to&agrave;n, do đ&oacute; ch&iacute; ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng sẽ được cắt giảm một c&aacute;ch thấp nhất<strong>. </strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify"><strong>&nbsp;</strong></p> <ol style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>Tiết kiệm tối đa nguần nước </strong></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">Với việc tưới nước bằng tay, người lao động đa số l&agrave;m việc theo cảm hứng, họ kh&ocirc;ng thể kiểm so&aacute;t được lượng nước m&agrave; họ cần tưới cho c&acirc;y trồng, khi họ tưới qu&aacute; &iacute;t, khi lại qu&aacute; nhiều, đ&ocirc;i khi v&igrave; khoảng c&aacute;ch tưới đến điểm tắt nước hơi xa, nếu họ cần nghỉ ngơi, hay nghe điện thoại cầm tay, họ sẽ để nước chảy tự do,như vậy nguần nước sẽ bị thất tho&aacute;t rất nhiều. </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">Sản phẩm tưới nước TỰ ĐỘNG&nbsp;của Rain Bird&nbsp;được thiết kế để Qu&iacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể biết ch&iacute;nh x&aacute;c tới từng mm nước m&agrave; Qu&iacute; kh&aacute;ch sẽ sử dụng tr&ecirc;n mỗi đầu phun, qua đ&oacute; việc kiểm so&aacute;t lượng nước ti&ecirc;u thụ l&agrave; rất r&otilde; r&agrave;ng, gi&uacute;p Qu&iacute; kh&aacute;ch tiết kiệm tối đa nguần nước, v&igrave; vậy h&oacute;a đơn tiền nước cũng sẽ giảm đi</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify"><strong>&nbsp;</strong></p> <ol style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>Cung cấp lượng nước đồng đều cho c&acirc;y cối</strong></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">Như ở tr&ecirc;n đ&atilde; n&oacute;i, việc tưới nước bằng tay đa phần dựa v&agrave;o cảm nhận của người tưới, cho n&ecirc;n sẽ c&oacute; c&acirc;y nhận được &iacute;t nước, nhưng c&oacute; chỗ lại nhiều v&agrave; rất nhiều</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">Với Hệ thống tưới TỰ ĐỘNG được thiết kế bằng c&ocirc;ng nghệ RAIN CURTAIN của RAIN BIRD, tất cả lượng nước được phun ra từ mỗi đầu phun c&oacute; k&iacute;ch thước, độ nhuyễn ho&agrave;n to&agrave;n bằng nhau từ ch&acirc;n đầu phun tới đầu ngọn nước, do đ&oacute; tất cả cỏ c&acirc;y sẽ nhận được lượng nước đồng đều nhất, điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p c&acirc;y cối ph&aacute;t triển tốt hơn. </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify">&nbsp;</p> <ol style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>Tuổi thọ hệ thống l&acirc;u d&agrave;i ( 25- 30 năm) </strong></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">Với chi ph&iacute; ban đầu bỏ ra c&oacute; thể l&agrave;m Qu&iacute; kh&aacute;ch giật m&igrave;nh, nhưng với tuổi thọ l&ecirc;n tới v&agrave;i chục năm của hệ thống tưới nước Tự động qu&iacute; kh&aacute;ch sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kh&ocirc;ng nhỏ (Ho&agrave;n vốn sau 3 &ndash; 5 năm sử dụng) cho việc chăm s&oacute;c, bảo dưỡng c&acirc;y cối, nhất l&agrave; với khu vực lu&ocirc;n y&ecirc;u cầu vẻ đẹp về mặt mỹ quan trong một thời gian rất d&agrave;i</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify"><strong>&nbsp;</strong></p> <ol style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>Chi ph&iacute; vận h&agrave;ng, bảo tr&igrave; , bảo dưỡng thấp </strong></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">Kh&aacute;ch với c&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c thiết bị cần phải bảo tr&igrave;, tra dầu mỡ thường xuy&ecirc;n... với Hệ thống tưới nước tự động, chi ph&iacute; bảo dưỡng gần như = 0 v&igrave; ngo&agrave;i m&aacute;y bơm, qu&iacute; kh&aacute;ch hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; bộ phận n&agrave;o kh&aacute;c sử dụng động lực, việc tưới nước diễn ra ho&agrave;n to&agrave;n theo qui tr&igrave;nh thủy lực, h&ecirc; thống đường ống, đầu phun đều được l&agrave;m bằng nhựa PE gi&uacute;p cho sản phẩm c&oacute; thể sử dụng trong một thời gian d&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng gặp vấn đề như ăn m&ograve;n, &ocirc; xi h&oacute;a... </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>&nbsp;</strong></p> <ol style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>T&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp h&oacute;a cao </strong></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">To&agrave;n bộ đầu phun được nằm &acirc;m dưới mặt cỏ, chỉ nh&ocirc; l&ecirc;n khi tưới, gi&uacute;p cho cảnh quan khu vực rất đẹp v&agrave; h&agrave;i h&ograve;a, thể hiện sự hiện đại v&agrave; xứng tầm.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify"><strong>&nbsp;</strong></p> <ol style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>Đặc biệt ph&ugrave; hợp với những khu vực y&ecirc;u cầu anh ninh cao, it người đi lại trong khu vực nội bộ như S&acirc;n bay, Cảng biển, khu vực qu&acirc;n sự</strong>...</li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify">Kiểm so&aacute;t được h&agrave;nh vi của người lao động l&agrave;m việc trong c&aacute;c khu vực nhạy cảm như S&acirc;n bay, Khu vự qu&acirc;n sự...l&agrave; điều bắt buộc nhưng kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o những người n&agrave;y cũng chấp h&agrave;nh những qui định an ninh nghi&ecirc;m ngặt của ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; qu&acirc;n đội Do đ&oacute; sử dụng hệ thống tưới nước tự động sẽ hạn chế tối đa việc số lượng người l&agrave;m việc trong khu vực y&ecirc;u cầu an ninh cao. Do đ&oacute; sẽ g&oacute;p phần giảm thiểu c&aacute;c rủi ro m&agrave; c&aacute;c đối tượng n&agrave;y c&oacute; thể g&acirc;y ra&nbsp; cho an ninh tại khu vực. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in">&nbsp;<span style="font-size: 14pt; color: #3366ff; font-style: italic">&ldquo;H&atilde;y c&ugrave;ng</span><span style="color: #3366ff"><font face="VNI-Times"><strong>&nbsp;RAIN BIRD&nbsp;</strong></font></span><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></em><em><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff">sử dụng th&ocirc;ng minh nguần nước của bạn để giữ g&igrave;n &amp; bảo vệ m&ocirc;i trường cho ch&uacute;ng ta v&agrave; c&aacute;c thế hệ mai sau</span></em><em><span style="font-size: 14pt">&rdquo;</span></em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></em></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><em><span style="font-size: 14pt; color: #99cc00">Mọi chi tiết Qu&iacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng Li&ecirc;n Hệ : </span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><em><span style="font-size: 14pt; color: #99cc00">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><em><span style="font-size: 14pt; color: #99cc00">GREEN LIGHT CO., LTD </span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><em><span style="font-size: 14pt; color: #99cc00">9/11 Nguyễn Huy Tưởng- F6- Q. B&igrave;nh Thạnh &ndash; TpHCM </span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><em><span style="font-size: 14pt; color: #99cc00">Tel: 08.38414891</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><em><span style="font-size: 14pt; color: #99cc00">DĐ: 0904.272.686</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><em><span style="font-size: 14pt; color: #99cc00">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: #99cc00">Nguyễn Ngọc Trịnh &ndash; Sales Deverlopment Department</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p></div>
 

HienBeo

Nhanong.Com
#2
Cái này có ít cho nông dân nè,Thấy trên ti vi người ta dùng hoài không biết trên đây có bác nào dùng thử chưa nhỉ? Chụp cho em vài tấm hình thực tế cho e học hỏi với :)
 

ngoctrinh

Thành viên mới
#3
Gởi Bác Hiền

Bác vui lòng gởi cho em đc email. em gởi hình cho bác coi ! hay bác có thể vào link www.rainbird.com . Chúc bac zui zé nhé !

Trân Trọng


GREEN LIGHT CO., LTD
9/11 Nguyễn Huy Tưởng- F6- Q. Bình Thạnh – TpHCM
Tel: 08.38414891
DĐ: 0904.272.686

Nguyễn Ngọc Trịnh – Sales Deverlopment Department
 
Top