Tấm cách nhiệt VIRGIN, chống nóng mái tôn hiệu quả, làm mát chuồng trại chăn nuôi

  • Thread starter tấm cách nhiệt Virgin
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tấm cách nhiệt Virgin

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tấm cách nhiệt Virgin
- Địa chỉ: 62/9A Bui Cong Trung,Hoc Mon, HCM
- Tel, Fax: ::: FaX 0822449995
- email: cachnhietvirgin@gmail.com
================================

<font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><em><strong>Tấm c&aacute;ch nhiệt </strong></em></font><strong>Virgin</strong><strong>&nbsp;</strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong><u>Nh&agrave; m&aacute;y:</u></strong></em><em><strong>&nbsp; </strong></em><strong>Trảng Bom. Đồng Nai. Việt Nam<br /></strong></font></font><font face="Times New Roman"><strong>Xem chi tiết sản phẩm tại website:</strong><strong> </strong><strong><u><a href="http://agriviet.com/www.cachnhiet.us">www.cachnhiet.us</a></u></strong><u><br /></u></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>15 năm kinh nghiệm Sản xuất&nbsp; v&agrave; cung cấp TẤM C&Aacute;CH NHIỆT cho nh&agrave; xưởng, nh&agrave; C&ocirc;ng nghiệp.</strong></em><br /></font></font><em><strong><font face="Times New Roman">M&aacute;t nh&agrave; mua tấm c&aacute;ch nhiệt </font></strong></em><strong>Virgin</strong><strong>&nbsp;</strong><br /><p><em><strong><font face="Times New Roman">Giảm n&oacute;ng từ 8 đến 20 độ C</font></strong></em></p><p><em><strong><font face="Times New Roman">Chống n&oacute;ng m&aacute;i nh&agrave; lợp t&ocirc;n</font></strong></em></p><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;</strong><br /></font><strong><u><font face="Times New Roman" size="3">1/&nbsp; TẤM C&Aacute;CH NHIỆT </font></u></strong><strong>Virgin<u><font face="Times New Roman" size="3"> - TK 1</font></u></strong><br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><strong><font face="Times New Roman" size="3">M&ocirc;t mặt bạc c&aacute;ch nhiệt</font></strong></em> <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>C&Aacute;CH &Acirc;M, kh&ocirc;ng bị ồn khi mưa rơi tr&ecirc;n m&aacute;i t&ocirc;n. </strong></em><br /></font></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Khổ rộng: 1M, cuộn d&agrave;i 50M, dầy 3.8 mm </strong></em><br /></font></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Khổ rộng 1 m&eacute;t bằng khổ rộng tấm t&ocirc;n lợp, dễ t&iacute;nh tiền, &iacute;t hao hụt. </strong></em><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>===&gt;&gt;&gt;&nbsp; Gi&aacute; b&aacute;n sỉ 13.500 VNĐ/M2&nbsp;</strong><br /></font></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;</strong><br /></font><strong><u><font face="Times New Roman" size="3">2/&nbsp; TẤM C&Aacute;CH NHIỆT </font></u></strong><strong>Virgin<u><font face="Times New Roman" size="3"> - TK 2</font></u></strong><br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><strong><font face="Times New Roman" size="3">Hai mặt bạc c&aacute;ch nhiệt</font></strong></em> <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>C&Aacute;CH &Acirc;M, kh&ocirc;ng bị ồn khi mưa rơi tr&ecirc;n m&aacute;i t&ocirc;n. </strong></em><br /></font></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Khổ rộng: 1M, cuộn d&agrave;i 50M, dầy 3.8 mm </strong></em><br /></font></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Khổ rộng 1 m&eacute;t bằng khổ rộng tấm t&ocirc;n lợp, dễ t&iacute;nh tiền, &iacute;t hao hụt. </strong></em><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>===&gt;&gt;&gt;&nbsp; Gi&aacute; b&aacute;n sỉ 15.500 VNĐ/M2&nbsp;</strong><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>+ Ưu điểm của 02 loại c&aacute;ch nhiệt tr&ecirc;n l&agrave;: C&aacute;ch nhiệt tốt v&igrave; c&oacute; mặt bạc phản xạ nhiệt, lớp t&uacute;i kh&iacute; giữ lại phần nhiệt (khoảng 3%) lọt qua, C&aacute;ch &acirc;m tốt v&igrave; c&oacute; lớp t&uacute;i kh&iacute; ở giữa sẽ chống tiếng ồn khi mưa rơi tr&ecirc;n m&aacute;i T&ocirc;n, Tạo độ s&aacute;ng, dễ vệ sinh</em><br /></font></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;</strong><br /></font><p><strong><u><font size="3"><font face="Times New Roman">3/ TẤM C&Aacute;CH NHIỆT </font></font></u></strong><strong>Virgin<u><font face="Times New Roman" size="3"> &ndash; AF ( Bạc dai)</font></u></strong></p><p><em><strong><font face="Times New Roman" size="3">+ HAI MẶT BẠC C&Aacute;CH NHIỆT</font></strong></em></p><p><em><strong><font face="Times New Roman" size="3">+ Bền v&agrave; dai, x&eacute; kh&ocirc;ng r&aacute;ch, ngăn chuột bọ cắn&hellip;</font></strong></em></p><p><em><strong><font face="Times New Roman" size="3">+ Kh&ocirc;ng thấm nước, lắp đặt dễ d&agrave;ng v&agrave;o m&ugrave;a mưa. Chống ch&aacute;y lan cấp độ 1.</font></strong></em></p><p><em><strong><font face="Times New Roman" size="3">+ Khồ rộng: 1M, cuộn d&agrave;i 50M</font></strong></em></p><p><em><strong><font face="Times New Roman" size="3">+ Gọn nhẹ, dễ vận chuyển khi giao h&agrave;ng v&agrave; khi lắp đặt.</font></strong></em></p><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>+ Khổ rộng 1 m&eacute;t bằng khổ rộng tấm t&ocirc;n, dễ t&iacute;nh tiền, &iacute;t hao hụt.</strong></em><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>====&gt;&gt;&gt;&nbsp; Gi&aacute; b&aacute;n s</strong></em><em><strong>ỉ 17.500 VNĐ/ M2 &nbsp;</strong></em><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>++ Ưu điểm của loại SP n&agrave;y: Ngo&agrave;i t&iacute;nh năng c&aacute;ch nhiệt tốt, SP c&ograve;n c&oacute; khả năng chịu lực rất lớn, SP x&eacute; kh&ocirc;ng r&aacute;ch, chống chuột bọ cắn, chống ch&aacute;y Lan, vững tr&atilde;i với mọi t&aacute;c động của thời gian</em><br /></font></font><strong><u><br /></u></strong><strong>Virgin</strong><br /><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>TPHCM: 62/9A B&ugrave;i C&ocirc;ng Trừng, Nhị B&igrave;nh, H&oacute;c M&ocirc;n. TPHCM</em><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>H&agrave; N</em><em>ội: Số </em><strong><em>3/28 Thanh Đ&agrave;m, Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; N</em></strong><strong><em>ội</em></strong><br /></font></font><font face="Times New Roman"><strong>Website:</strong><strong> </strong><strong><a href="http://agriviet.com/www.cachnhiet.us">www.cachnhiet.us</a></strong><br /></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><u>Điện thoại:</u>&nbsp;&nbsp; 08 22449995 </strong><br /></font></font><em><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;Phụ tr&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng - S&agrave;i G&ograve;n 0903434073 / 0986753939<br /></font></font></strong></em><p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><u>M</u></strong><strong><u>ột số</u></strong><strong><u> Kh&aacute;ch h&agrave;ng ti&ecirc;u biểu:&nbsp; </u></strong></font></font></p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><em>Si&ecirc;u thị METRO Cash and Carry, </em><br /></font></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><em>M&Ecirc; LINH Plaza, </em><br /></font></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><font face="Times New Roman" size="3">Khu c&ocirc;ng nghiệp Việt Nam Singapore, Amata, Mỹ Phước, Bi&ecirc;n Ho&agrave;, Nhơn Trạch, Đức Ho&agrave;&hellip;</font></em> <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><font face="Times New Roman" size="3">V&agrave; rất nhiều c&aacute;c đơn vị kh&aacute;c</font></em> <br /><p><strong><font face="Times New Roman" size="3">Với m&aacute;y m&oacute;c hiện đại, sản xuất ra những sản phẩm c&oacute; chất lượng cao v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh hạ, cộng với điều kiện thanh to&aacute;n v&agrave; giao nhận dễ d&agrave;ng, linh động, ch&uacute;ng t&ocirc;i tự tin ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể đ&aacute;p ứng kịp thời c&aacute;c y&ecirc;u cầu của Qu&yacute; doanh nghiệp với&nbsp; sự h&agrave;i l&ograve;ng cao nhất.</font></strong></p><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Virgin l&agrave; thương hiệu sản xuất tấm c&aacute;ch nhiệt h&agrave;ng đầu tại Việt Nam, Virgin tham gia hội chợ Vietbuild 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, S&agrave;i G&ograve;n, H&agrave; Nội, Đ&agrave; Nẵng, hội chợ ILDEX, Vĩnh Long, Đồng Nai, Cần Thơ&hellip;<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp đến c&ocirc;ng ty, số điện thoại 0903434073 &amp; 0986753939 để tr&aacute;nh mua nhầm h&agrave;ng giả<br /></font></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top