Than bùn chất lượng cao!

levuong79

Nhanong.Com
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ Phần Đất Mới
- Địa chỉ: Ấp 2 - Phú Lộc - Tân Phú - Đồng Nai
- Tel, Fax: 061.3699300 ::: FaX 061.3795245
- email: levuong79@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">Than b&ugrave;n th&ocirc; hay đ&atilde; qua sơ chế, chất lượng ổn định, gi&aacute; cả hợp l&iacute;, số lượng kh&ocirc;ng giới hạn.</font></p><p><font size="2">- Hữu cơ &gt; 30%. <br />- Axit Humic &gt; 3%<br />- N &gt; 1%, K2O&lt;1%, P2O5&lt;1%</font></p>
 
Top