Thiết bị chăn nuôi Kim Đồng

  • Thread starter kimdongkhanh1
  • Ngày gửi
K

kimdongkhanh1

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Kim Đồng Khánh
- Địa chỉ: 19- tổ 91- KP.3- Phường Hố Nai- Thành Phố Biên Hòa- Tỉnh Đồng Nai
- Tel, Fax: 0613. 881962 ::: FaX 0613. 881386
- email: kimdongkhanh1@gmail.com
================================

<font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH Kim Đồng Kh&aacute;nh <br /></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><font face="Times New Roman"><font size="3">Chuy&ecirc;n tư vấn, thiết kế v&agrave; x&acirc;y dựng chuồng trại chăn nu&ocirc;i heo, g&agrave;<br /></font></font></em><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><font size="3"><font face="Times New Roman">Sản xuất, cung cấp v&agrave; lắp đặt thiết bị v&agrave; dụng cụ chăn nu&ocirc;i. <br /></font></font></em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Qua hơn 15 năm kinh nghiệm l&agrave;m việc v&agrave; ph&aacute;t triển, trải qua nhiều thăng trầm, với phương ch&acirc;m:</font></p><font size="3">&sect;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Gi&aacute; cả cạnh tranh nhất<br /></font></font></strong><font size="3">&sect;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Chất lượng sản phẩm tốt nhất<br /></font></font></strong><font size="3">&sect;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Phục vụ tận t&igrave;nh nhất<br /></font></font></strong><font size="3">&sect;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Chế độ hậu m&atilde;i tốt nhất<br /></font></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">Lu&ocirc;n mong muốn mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm, dịch vụ đ&uacute;ng chất lượng, đ&uacute;ng gi&aacute; cả v&agrave; một chế đ&ocirc; hậu m&atilde;i tốt, v&igrave; lẽ đ&oacute; c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng đổi mới, n&acirc;ng cao chất lượng, cải tiến mẫu m&atilde; sản phẩm, mở rộng thị trường với mục đ&iacute;ch cung cấp những sản phẩm v&agrave; dịch vụ đạt chất lượng cao nhất, vượt l&ecirc;n tr&ecirc;n sự mong mỏi của qu&yacute; vị.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ cao, th&aacute;i đ&ocirc; phục vụ v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tận t&igrave;nh, th&acirc;n thiện, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đ&oacute;ng g&oacute;p c&ocirc;ng sức v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng sự ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng của qu&yacute; vị. Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo địa chỉ:</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty TNHH Kim Đồng Kh&aacute;nh </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">19- tổ 91- KP.3- Phường Hố Nai- Th&agrave;nh Phố Bi&ecirc;n H&ograve;a- Tỉnh Đồng Nai</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 0613. 881962 &ndash; Fax: 0613. 881386</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Hoặc Mr Hồng Qu&acirc;n </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Điện thoại: 0985 889 266, 0949 433 805</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Email: kimdongkhanh1@gmail.com</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 


tôi muốn liên hệ hợp tác với công ty của anh được không? tôi muốn phân phối sản phẩm của công ty tôi ấy mà!
 


Back
Top