thiết bị chăn nuôi, thiết bị làm mát, quạt công nghiệp, cooling pad

  • Thread starter thiết hi chăn nuôi
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thiết hi chăn nuôi

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thiết hi chăn nuôi
- Địa chỉ: 6 nguyễn công trứ Hà nội
- Tel, Fax: 04 66603727 / 39717490 - 0913206232 ::: FaX 04 38210615
- email: nacepig@yahoo.com
================================

<p>NACEPIG - TRUNG T&Acirc;M KỸ THUẬT LỢN GIỐNG TRUNG ƯƠNG - THIẾT BỊ PH&Aacute;T TRIỂN C&Ocirc;NG N&Ocirc;NG NGHIỆP </p><p>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP </p><p>1- THIẾT BỊ CHĂN NU&Ocirc;I </p><p>2- THIẾT BỊ L&Agrave;M M&Aacute;T CHUỒNG TRẠI </p><p>3- THIẾT BỊ L&Agrave;M M&Aacute;T NH&Agrave; XƯỜNG C&Ocirc;NG NGHIỆP</p><p>4- THIẾT BỊ M&Aacute;Y M&Oacute;C D&Ugrave;NG TRONG N&Ocirc;NG NGHIỆP , C&Ocirc;NG NGHIỆP </p><p>5- QUẠT H&Uacute;T GI&Oacute; C&Ocirc;NG NGHIỆP , TẤM TRAO ĐỔI NHIỆT COOLING PAD</p><p>6- M&Aacute;Y PH&Aacute;T ĐIỆN C&Aacute;C LOẠI C&Ocirc;NG SUẤT LỚN TỪ 15 - 1.000 KVA</p><p>7- HỆ THỐNG M&Aacute;Y M&Oacute;C SỬ L&Yacute; NƯỚC THẢI THEO C&Ocirc;NG NGHỆ SINH HỌC , C&Ocirc;NG NGH&Ecirc; OZON , C&Ocirc;NG NGHỆ CHẮT LỌC KH&Ocirc;NG H&Oacute;A CHẤT </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top