THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG SÂN VƯỜN, TRỒNG CÂY CẢNH

  • Thread starter C.TY TNHH ĐÀI SEN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

C.TY TNHH ĐÀI SEN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: C.TY TNHH ĐÀI SEN
- Địa chỉ: 42 THỐNG NHẤT, P. BÌNH THỌ, Q. THỦ ĐỨC, TP. HCM.
- Tel, Fax: 84837223774 ::: FaX : 84837225994
- email: vodaithanhlam@gmail.com
================================

<span style="font-size: medium"><strong>K&iacute;nh ch&agrave;o qu&iacute; kh&aacute;ch</strong> <strong>đ&atilde; ghe thăm website</strong> <strong><em><span style="color: #008000"><a title="C&Ocirc;NG TY TNHH Đ&Agrave;I SEN" target="_blank" rel="nofollow" href="http://hoacaycanh.com.vn/">http://www.hoacaycanh.com.vn</a></span> </em>của C.Ty Đ&agrave;i Sen !</strong></span><div style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lời đầu ti&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i thay mặt cho to&agrave;n thể c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty Đ&agrave;i Sen gửi đến Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&uacute;c Sức khỏe, Hạnh ph&uacute;c v&agrave; Th&agrave;nh c&ocirc;ng!</span></div><div style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong suốt thời gian 04 năm hoạt động vừa qua, Đ&agrave;i Sen Landscape (DSL) đ&atilde; tạo dựng cho m&igrave;nh một thương hiệu c&oacute; uy t&iacute;n tại thị trường TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận. L&agrave; một C&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Kiến tr&uacute;c cảnh quan với kh&aacute;t vọng l&agrave; lu&ocirc;n mang đến cho Kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm, dịch vụ vừa &yacute; nhất. Nguồn nh&acirc;n lực của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một sự kết hợp h&agrave;i ho&agrave; giữa đội ngũ Kiến tr&uacute;c sư, Kỹ sư Trẻ-Năng động-S&aacute;ng tạo v&agrave; c&aacute;c Bậc Nghệ Nh&acirc;n , Hoạ sĩ nhiều kinh nghiệm c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;nh nghề để thực hiện tốt nhiệm vụ &ldquo; Thoả m&atilde;n tối đa nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng&rdquo;.</span></div><div style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 06 năm 2005 với t&ecirc;n gọi l&agrave;: C.TY TNHH TƯ VẤN V&Agrave; KIẾN TẠO CẢNH QUAN Đ&Agrave;I SEN. Ch&uacute;ng t&ocirc;i bắt đầu đi v&agrave;o hoạt động tư vấn v&agrave; thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh cảnh quan với c&ocirc;ng tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n l&agrave; nh&agrave; m&aacute;y HANGDO của&nbsp; chủ đầu tư c&ocirc;ng ty TNHH HANGDO Vina, do Cty G&rsquo;TECH l&agrave;m tổng thầu. Kể từ đ&oacute; DSL kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển với mục ti&ecirc;u <em>&ldquo; N&acirc;ng Tầm ước Mơ Xanh&rdquo;.</em>G&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng m&ocirc;i trường cảnh quan của từng Ng&ocirc;i Nh&agrave; Việt, Nh&agrave; m&aacute;y, X&iacute; nghiệp, Khu d&acirc;n cư, Khu đ&ocirc; thị v.v&hellip; v&agrave; xa hơn nữa l&agrave; C.ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ugrave;ng với c&aacute;c doanh nghiệp thiết kế, thi c&ocirc;ng cảnh quan kết hợp với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư để đưa Việt Nam trở n&ecirc;n XANH, SẠCH v&agrave; ĐẸP hơn.</span></div><div style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với năng lực đ&atilde; được chứng minh qua thị trường, C.ty ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n hướng tới mở rộng thị trường ra khu vực miền trung, miền bắc,&nbsp;c&aacute;c đảo quốc ph&aacute;t triển du lịch v&agrave; xa hơn nữa&hellip; Hiện nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; mở rộng ng&agrave;nh nghề, bao gồm:</span></div><div style="text-align: left"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull;&nbsp;Tư vấn thiết kế phong cảnh, s&acirc;n vườn , hoa vi&ecirc;n&hellip;</span></div><div style="text-align: left"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull;&nbsp;Thi c&ocirc;ng v&agrave; x&acirc;y dựng cảnh quan, Khu đ&ocirc; thị, Khu c&ocirc;ng nghiệp, Khu d&acirc;n cư, Biệt thự, Nh&agrave; h&agrave;ng, Cafe....</span></div><div style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Sản xuất, mua b&aacute;n, trồng v&agrave; cho thu&ecirc; HOA, C&Acirc;Y XANH, C&Acirc;Y CẢNH.<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &bull; Dịch vụ cung cấp giống c&acirc;y trồng, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &bull; Dịch vụ bảo tr&igrave;, bảo dưỡng hoa vi&ecirc;n, vườn cảnh &hellip;<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &bull; Thi c&ocirc;ng lắp đặt hệ thống nước nghệ thuật, nước tưới tự động, nước d&acirc;n dụng.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Trang tr&iacute; nội ngoại thất, x&acirc;y dựng d&acirc;n dụng v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với phương ch&acirc;m &ldquo; S&aacute;ng Tạo &ndash; Chuy&ecirc;n Nghiệp &ndash; Uy T&iacute;n - Hiệu Quả - Thăng Hoa&rdquo;, Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thấy rằng phải lu&ocirc;n nổ lực v&agrave; nổ lực hơn nữa trong việc đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm đẹp nhất bởi một dịch vụ ho&agrave;n hảo nhất, mong l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng những Kh&aacute;ch h&agrave;ng cao cấp nhất, kh&oacute; t&iacute;nh nhất v&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; Vinh dự cho to&agrave;n thể c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n của C.TY Đ&Agrave;I SEN ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></div><p><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rất mong nhận được sự&nbsp;quan t&acirc;m của Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></p><p><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; Tr&acirc;n trọng cảm ơn !</strong></span></p><p><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&otilde; Đại Thanh L&acirc;m <span style="font-size: small"><em>( Mobil: 0903.885.402&nbsp; -&nbsp; Email: vodaithanhlam@gmail.com )</em></span></span></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top