thu mua ớt tươi, ớt khô các loại

  • Thread starter Hang xanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hang xanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hang xanh
- Địa chỉ: 625/3 xo viet nghe tinh, p26, binh thanh
- Tel, Fax: 35117829 ::: FaX
- email: buyer_hxcorp@vnn.vn
================================

<p><font size="2">Cần thu mua ớt kh&ocirc; c&aacute;c loại xuất khẩu số lượng lớn<br /></font></p><p><font size="2">- Ớt hiểm kh&ocirc; nguy&ecirc;n tr&aacute;i, c&ograve;n cuống<br /></font></p><p><font size="2">- Ớt hiểm kh&ocirc; nguy&ecirc;n tr&aacute;i lặt cuống</font></p><p><font size="2">- Ớt sừng kh&ocirc; nguy&ecirc;n tr&aacute;i, c&ograve;n cuống<br /></font> </p><p><font size="2">- Ớt sừng kh&ocirc; nguy&ecirc;n tr&aacute;i lặt cuống</font></p><p><font size="2">- Ớt bột <br /></font></p><p><font size="2">Li&ecirc;n hệ :Cơ sở, đơn vị n&agrave;o c&oacute; khả năng cung cấp vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </font></p><p><font size="2">C&ocirc;ng ty xuất khẩu h&agrave;ng xanh, 625/3 X&ocirc; Viết Nghệ Tĩnh P.26, Q. B&igrave;nh Thạnh</font></p><p><font size="2">T</font><font size="2">el: 08.35117829</font> <br /></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top