THUOC THU Y - MD MINH DUNG - GMP - GSP - GLP

  • Thread starter NHA PHAN PHOI VAN HUONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NHA PHAN PHOI VAN HUONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NHA PHAN PHOI VAN HUONG
- Địa chỉ: SO 142 - PHO KIM - LUC NGAN - BAC GIANG
- Tel, Fax: ::: FaX 02403891339
- email: phamvan@gmail.com
================================

<p>&nbsp; Cty thuốc th&uacute; y <strong>MINH DŨNG</strong>&nbsp; l&agrave; một trong những cty sx thuốc th&uacute; y chất lượng cao tại việt nam đạt đầy đủ cac ti&ecirc;u chuẩn quốc tế ;<strong><em> GMP - GSP - GLP</em></strong> , Sản phẩm của cty được xuất khẩu sang nhiều nước tr&ecirc;n thế giới. với tr&ecirc;n 500 loại sản phẩm chất lượng vượt trội , đặc biệt l&agrave; c&aacute;c sản phẩm THẢO DƯỢC mang t&iacute;nh độc đ&aacute;o v&agrave; c&aacute;c loại thuốc đặc trị tối ưu ,&nbsp; cty sản xuất đầy đủ c&aacute;c sản phẩm dinh dưỡng , premix, sữa c&oacute; chất lượng đặc biệt. Nhiều năm liền cty được b&igrave;nh chọn l&agrave; h&agrave;ng việt nam chất lượng cao, được nhận nhiều giải thưởng chất lượng quốc gia v&agrave; quốc tế ! cty được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; cty lớn trong khu vực ASIAN</p><p>&nbsp; <strong><em>Nh&agrave; ph&acirc;n phối thuốc th&uacute; y VĂN HƯƠNG</em></strong>&nbsp; l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh thức cho cty&nbsp; <strong>MINH DŨNG</strong>&nbsp;ủy nhi&ecirc;m&nbsp;khu vực ( Bắc giang , bắc ninh , th&aacute;i nguy&ecirc;n, lạng sơn.)</p><p>&nbsp;Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i , qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được phục vụ chu đ&aacute;o , phương thức kinh doanh văn minh hiện đại , gi&aacute; b&aacute;n v&agrave; chế độ đại l&yacute; theo đ&uacute;ng quy định của tổng cty minh dũng </p><p>&nbsp;DC lien hệ : NH&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI THUỐC TH&Uacute; Y VĂN HƯƠNG&nbsp; - SỐ 142 - PHỐ KIM - LỤC NGẠN - BĂC GIANG&nbsp;&nbsp; === DT 02403891339 -- DD 0916098283</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top