Tiểu đường - không còn khó kiểm soát

  • Thread starter nalaphar
  • Ngày gửi
N

nalaphar

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nalaphar
- Địa chỉ: hà nội
- Tel, Fax: 04.35578827
- email: nalaphar@gmail.com
================================

C&ocirc;ng ty cổ phần Đ&ocirc;ng y dược Nam Lạng được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 12/11/2009 với tiền th&acirc;n l&agrave; nh&agrave; thuốc &ldquo;Nam Lạng Dược Ph&ograve;ng&rdquo; tại th&ocirc;n Nam Lạng, x&atilde; Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Tất cả c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty được sản xuất v&agrave; lưu h&agrave;nh tr&ecirc;n thị trường đều được bảo hộ h&igrave;nh ảnh của nh&agrave; thuốc gia truyền &ldquo;Nam Lạng Dược Ph&ograve;ng&rdquo; . Với kinh nghiệm của nh&agrave; thuốc v&agrave; c&ocirc;ng nghệ sản xuất hiện đại, c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty đều đảm bảo chất lượng .<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&agrave;i thuốc Hay + Nguồn Nguy&ecirc;n liệu tốt + C&ocirc;ng nghệ = Chất Lượng<br />B&agrave;i thuốc Hay: Tất cả c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty đều được ph&aacute;t triển từ b&agrave;i thuốc cổ truyền hay được sử dụng lưu truyền hơn 200 năm qua.<br />Nguồn nguy&ecirc;n liệu:&nbsp; Tất cả c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu được sử dụng đều do c&ocirc;ng ty tự nu&ocirc;i trồng v&agrave; thu h&aacute;i trong thi&ecirc;n nhi&ecirc;n&nbsp; đạt chất lượng v&agrave; độ ổn định cao.<br />C&ocirc;ng nghệ : với c&ocirc;ng nghệ sản xuất hiện đại đảm bảo t&aacute;c dụng nguy&ecirc;n thủy của b&agrave;i thuốc cổ.<br />Xin giới thiệu tới tất cả c&aacute;c bệnh nh&acirc;n bị b&ecirc;nh tiểu đường sản phẩm Tiểu đường Nam Lạng một trong những sản phẩm ti&ecirc;u biểu của c&ocirc;ng ty <br />II/ C&ocirc;ng dụng&nbsp; của Tiểu Đường Nam Lạng&nbsp; :<br />- Tăng cường v&agrave; phục hồi chức năng gan thận v&agrave; đặc biệt l&agrave; tuyến tụy, gi&uacute;p tăng cường khả năng hạ v&agrave; ổn định đường huyết.<br />- Đặc biệt giảm nhanh c&aacute;c triệu chứng v&agrave; hạn chế nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường như: Tiểu tiện nhiều, h&aacute;o kh&aacute;t, mệt mỏi, mờ mắt, &ugrave; tai, t&ecirc; đầu tứ chi, vết thương l&acirc;u l&agrave;nh.<br />-Dưỡng &acirc;m, sinh t&acirc;n chỉ kh&aacute;t, kh&ocirc;i phục khả năng điều h&ograve;a đường huyết vốn c&oacute; của cơ thể.<br />- B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sản phẩm c&ograve;n gi&uacute;p ph&ograve;ng ngừa cho người c&oacute; nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao.<br /><br />Đối Tượng Sử dụng: <br />- Người mắc bệnh tiểu đường .<br />- Người c&oacute; nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường.<br />Liều lượng v&agrave; c&aacute;ch d&ugrave;ng:<br />- Mỗi Lần uống 2 vi&ecirc;n x 2vi&ecirc;n/lần. Uống trước bữa ăn 30 ph&uacute;t<br />- Mỗi đợt n&ecirc;n d&ugrave;ng 3 th&aacute;ng.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sức khỏe của Qu&yacute; vị l&agrave; hạnh ph&uacute;c của nh&agrave; thuốc v&agrave; t&ocirc;n vinh nền YHCT Việt Nam!<br />Tiểu đường Nam lạng l&agrave;m giảm c&aacute;c biến chứng cho những bệnh nh&acirc;n mắc bệnh tiểu đường, c&ocirc;ng ty cam kết sẽ tư vấn đặc biệt với c&aacute;c bệnh nh&acirc;n d&ugrave;ng sản ph&acirc;m m&agrave; kh&ocirc;ng thấy c&aacute;c biến chứng tiến triển<br />Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ: 043.5578827&nbsp; , Website: duocnamlang.com<br /><br />
 
Back
Top