Tìm đại lý Vật Tư Nông Nghiệp (ở Cần Thơ, Hậu Giang)

  • Thread starter mtliem
  • Ngày gửi
M

mtliem

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mai Thanh Liêm
- Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0938968697
- email: mtliem@gmail.com
================================

<p><font size="4"><font color="#ff0033">C&ocirc;ng ty TNHH - TM &amp; SX Phụng Ho&agrave;ng</font> chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối độc quyền c&aacute;c sản phẩm K-Humate của Mỹ, ph&acirc;n hữu cơ vi sinh, nấm Trichoderma,&nbsp;thuốc ph&ograve;ng trừ bệnh sinh học tổng hợp...</font></p><p><font size="4">Do nhu cầu mở rộng thị trường ở Cần Thơ, Hậu Giang. Qu&yacute;<font color="#ff0000"> ĐẠI L&Yacute;</font> n&agrave;o ủng hộ, hợp t&aacute;c xin li&ecirc;n hệ với <font color="#ff0000">KS. Mai Thanh Li&ecirc;m - DĐ: 0938968697</font></font></p><p><font size="4">Nếu Qu&yacute; Đại L&yacute; hợp t&aacute;c th&igrave; c&ocirc;ng ty sẽ tổ chức hội thảo n&ocirc;ng d&acirc;n, đặc biệt c&ocirc;ng ty sẽ mời <font color="#ff0000">PGS.TS MAI TH&Agrave;NH PHỤNG</font> trực tiếp n&oacute;i chuyện, hướng dẫn b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n biện ph&aacute;p kỹ thuật canh t&aacute;c l&uacute;a v&agrave; trả lời mọi thắc mắc của b&agrave; con.</font></p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tácTop