Tìm đối tác cung cấp cau khô

  • Thread starter Trần văn Huỳnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần văn Huỳnh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần văn Huỳnh
- Địa chỉ: 51 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội
- Tel, Fax: 0974 366 386 hoặc 0462 668 789
- email: Huynhtran85@gmail.com
================================

<p><font size="2">Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần mua cau kh&ocirc; số lượng lớn</font></p><p><font size="2">M</font></p><p><font size="2">ục đ&iacute;ch:</font></p><p><font size="2">Mua</font><font size="2">&nbsp;để xuất khẩu.</font></p><p><font size="2">Ye</font></p><p><font size="2">&ecirc;u cầu:</font></p><p><font size="2">- Cau gi&agrave; b&oacute;c vỏ sấy kh&ocirc;.</font></p><p><font size="2">- Cau cắt miếng sấy kh&ocirc;.</font></p><p><font size="2">- Cau nguy&ecirc;n quả kh&ocirc;ng b&oacute;c sấy kh&ocirc;.</font></p><p><font size="2">-H&igrave;nh dạng:</font></p><p><font size="2">- Cau kh&ocirc; m&agrave;u n&acirc;u tự nhi&ecirc;n.</font></p><p><font size="2">- Độ ẩm th&aacute;p.</font></p><p><font size="2">- Vậy c&aacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i;</font></p><p><font size="2">Mr Huỳnh</font></p><p><font size="2">Cty Nấm v&agrave; Thực Phẩm sạch Nam An.</font></p><p><font size="2">&nbsp;Mobile: 0974 366 386</font></p><p><font size="2">&nbsp;Phone: 0462 668 789</font></p><p><font size="2">&nbsp;Yahoo: tran.huynh_85</font></p><p><font size="2">&nbsp;Skype: songque_20042002</font></p><p><font size="3" /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận