Tìm đối tác ký hợp đồng thu mua nông sản

  • Thread starter Võ Văn Duy
  • Ngày gửi
V

Võ Văn Duy

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Văn Duy
- Địa chỉ: Hoài Mỹ - Hoài Nhơn - Bình Định
- Tel, Fax: 0934815152 ::: FaX
- email: vovanduy0211@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>Xin ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị sản xuất n&ocirc;ng nghiệp, Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; một dự &aacute;n chuyển đổi cơ cấu c&acirc;y trồng ở địa phương với diện t&iacute;ch l&agrave; 20 ha tại x&atilde; Ho&agrave;i Mỹ - huyện Ho&agrave;i Nhơn - Tỉnh B&igrave;nh Định sẽ được tiến h&agrave;nh v&agrave;o th&aacute;ng 4 năm 2010. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m kiếm một đối t&aacute;c c&oacute; thể k&yacute; hợp đồng thu mua n&ocirc;ng sản sau thu hoạch. Chủng loại v&agrave; sản lượng n&ocirc;ng sản do đối t&aacute;c y&ecirc;u cầu( &aacute;p dụng cho c&aacute;c loại c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp ngắn ng&agrave;y&nbsp;v&agrave; c&oacute; nguồn gốc nhiệt đới như : gừng, ớt, kiệu, c&agrave; t&iacute;m ......). Mọi kh&acirc;u từ trồng, chăm s&oacute;c, thu hoạch v&agrave; đảm bảo chất lượng n&ocirc;ng sản ch&uacute;ng t&ocirc;i chịu ho&agrave;n to&agrave;n tr&aacute;ch nhiệm, ph&iacute;a đối t&aacute;c chỉ k&yacute; hợp đồng thu mua v&agrave; đảm bảo đầu ra của n&ocirc;ng sản cho ch&uacute;ng t&ocirc;i. Rất mong được sự hợp t&aacute;c nghi&ecirc;m t&uacute;c từ ph&iacute;a qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; đối t&aacute;c. </p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p>
 
Back
Top