Tim doi tac lam dai ly ban san pham thuoc thu y do cty MINH DUNG san xuat

  • Thread starter NHA PHAN PHOI VAN HUONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NHA PHAN PHOI VAN HUONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NHA PHAN PHOI VAN HUONG
- Địa chỉ: SO 142 - PHO KIM - LUC NGAN - BAC GIANG
- Tel, Fax: ::: FaX 02403891339
- email: phamvan299@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute;&nbsp; ĐẠI L&Yacute; KINH DOANH THUỐC TH&Uacute; Y V&Agrave;&nbsp; C&Aacute;C CHỦ TRANG TRẠI. !</p><p>&nbsp;&nbsp; <em>NH&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI THUỐC TH&Uacute; Y <strong>VĂN HƯƠNG</strong></em> L&Agrave; NH&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI CH&Iacute;NH THỨC C&Aacute;C SẢN PHẨM THUỐC TH&Uacute; Y DO CTY MINH DŨNG SẢN XUẤT . </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>CTY <strong>MINH DŨNG</strong></em> L&Agrave; MỌT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ ĐỨNG ĐẦU TRONG LĨNH VƯC SẢN XUẤT THUỐC TH&Uacute; Y CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM. L&Agrave; CTY ĐẠT C&Aacute;C TI&Ecirc;U CHUẨN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ : <em><strong>GMP- GSP- GLP</strong></em> . HỆ THỐNG QUẢN L&Yacute; CHẤT LƯỢNG ISO 19001, ISO 14001. NHIỀU NĂM LIỀN ĐƯỢC NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG B&Igrave;NH CHỌN L&Agrave; <em>H&Agrave;NG VIỆT NAM CHẤT LƯƠNG CAO . </em></p><p><em>&nbsp; NH&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI VĂN HƯƠNG RẤT MONG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C VỚI QU&Yacute; ĐẠI L&Yacute; V&Agrave; MONG ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA C&Aacute;C CHỦ TRANG TRẠI !</em></p><p><em>&nbsp;&nbsp; DC LI&Ecirc;N HỆ : NH&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI THUỐC TH&Uacute; Y VĂN HƯƠNG -&nbsp; MD MINH DŨNG</em></p><p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SỐ 142 - PHỐ KIM - LỤC NGẠN - BẮC GIANG , DT ; 0916098283. 02403891339</em></p><p><em>&nbsp;&nbsp; </em></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top