TÌM ĐỐI TÁC MUA CỦ HÀNH TÍM VỚI SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter Trần Danh Hạnh
  • Ngày gửi
T

Trần Danh Hạnh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Danh Hạnh
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0947900779 ::: FaX ::: FaX
- email:
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;K&iacute;nh gứi qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng !</p><p>&nbsp;Hiện nay, t&ocirc;i đang c&oacute; một số lượng lớn h&agrave;ng chục tấn củ h&agrave;nh t&igrave;m&nbsp;được nhập từ Vĩnh Ch&acirc;u- S&oacute;c&nbsp;Trăng,&nbsp;v&agrave; muốn t&igrave;m kiếm&nbsp;đối t&aacute;c&nbsp;mua&nbsp;số lượng h&agrave;ng n&agrave;y. </p><p>Để biết r&otilde; th&ecirc;m chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </p><p>Trần Danh Hạnh,&nbsp;DĐ : 0947900779&nbsp;</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top