Tìm đối tác phân phối thuốc khử trùng dạng bột Dezosan Wigor trên toàn quốc

  • Thread starter Nguyá»…n Thị Huế
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Huế
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: (043) 942 5391 FaX (043) 942 4215
- email: nguyenthihue852000@yahoo.com
================================

<font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty Ứng dụng v&agrave; Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ l&agrave; doanh nghiệp Nh&agrave; nước, trực thuộc Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đối t&aacute;c l&agrave; c&aacute;c đại l&yacute; trong nước để ph&acirc;n phối sản phẩm Dezosan Wigor:&nbsp;&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>DEZOSAN WIGOR</strong><strong><br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">Chất khử tr&ugrave;ng kh&ocirc;<br /></font></strong><font size="3">Dezosan Wigor l&agrave; một sản phẩm khử tr&ugrave;ng kh&ocirc; c&oacute; t&aacute;c động rất rộng, đảm bảo t&iacute;nh hiệu quả cao v&agrave; diệt tr&ugrave;ng l&acirc;u d&agrave;i tại chuồng nu&ocirc;i. <br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Dezosan Wigor được cấp giấy chứng nhận của Viện vệ sinh quốc gia v&agrave; Bộ Y tế Ba Lan s&ocirc; 3098/07 v&agrave; được hỗ trợ bởi Hiệp hội khoa học Th&uacute; y Ba Lan<br /></font><font size="3">T&aacute;c dụng của Dezosan Wigor:<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Diệt vi khuẩn, vi r&uacute;t v&agrave; nấm hiệu quả<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Diệt ấu tr&ugrave;ng ruồi<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Cải thiện vi kh&iacute; hậu chuồng nu&ocirc;i<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Giảm lượng ammoniac<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Giữ kh&ocirc; r&aacute;o khu vực được khử tr&ugrave;ng<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Gi&uacute;p khử tr&ugrave;ng l&acirc;u v&agrave; hiệu quả<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">&nbsp;Kh&ocirc;ng g&acirc;y độc hại cho người v&agrave; vật nu&ocirc;i<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">C&oacute; thể sử dụng khi vật nu&ocirc;i đang ở trong chuồng<br /></font><font size="3">Mục đ&iacute;ch: <br /></font><font size="3">Dezosan Wigor được điều chế để khử tr&ugrave;ng chuồng trại chăn nu&ocirc;i. Dezosan Wigor c&oacute; thể được sử dụng rộng r&atilde;i để diệt tr&ugrave;ng cho c&aacute;c trang trại như: lợn, gia s&uacute;c, gia cầm, ngựa, thỏ, chim bồ c&acirc;u v.v&hellip; nơi c&oacute; mật độ động vật cao. <br /></font><font size="3">C&aacute;ch d&ugrave;ng: <br /></font><font size="3">Rắc 40 &ndash; 100g/m<sup>2</sup> Dezosan Wigor&nbsp; tr&ecirc;n bề mặt chuồng nu&ocirc;i. Tiến h&agrave;nh khử tr&ugrave;ng 7 ng&agrave;y một lần. Nếu sử dụng lần đầu phải thực hiện h&agrave;ng ng&agrave;y trong 3 ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n, sau đ&oacute; cứ 7 ng&agrave;y khử tr&ugrave;ng một lần.<br /></font><font size="3">Hoạt chất: <br /></font><font size="3">Chloramine &ndash; T CAS: 127-65-1 (bao gồm 0,2% trọng lượng)<strong><em><br /></em></strong></font><font size="3">Đ&oacute;ng g&oacute;i: 1, 10 v&agrave; 25kg<br /></font><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em><br /></em></strong><font size="3">Trong th&aacute;ng 7 &ndash; 2010, C&ocirc;ng ty tổ chức hội thảo về sản phẩm, c&aacute;c đại l&yacute; c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ban tổ chức để nhận được v&eacute; mời tham dự. Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:<br /></font>C&ocirc;ng ty Ứng dụng v&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ - NEAD<br />Địa chỉ: 59 L&yacute; Thường Kiệt-Ho&agrave;n Kiếm-H&agrave; Nội<br />ĐT: 04. 3942 5391 &ndash; Fax: 04. 3942 4215<br />Hotline: 0912.728.833<br />Website: <a href="http://www.nead.vn/">www.nead.vn</a><br />Email: <a href="mailto:dezosanwigor@nead.vn">dezosanwigor@nead.vn</a><br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top