tìm hiểu và cần mua các loại gỗ quý

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: võ hoàng Tuân
- Địa chỉ: GÒ CÔNG TÂY-TIỀN GIANG
- Tel, Fax: 0913.502.261
- email: vohoang_tuan2001@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c ban</p><p>Hiện <strong>tại m&igrave;nh đang muốn t&igrave;m hiểu v&agrave; dự định trồng 1 số loại c&acirc;y để lấy gỗ b&aacute;n như: pơmu, thủy t&ugrave;ng, lim, mun,trắc,xua...v...v.....,xin hỏi c&oacute; bạn n&agrave;o r&agrave;nh về c&aacute;c loại c&acirc;y qu&yacute; v&agrave; nếu t&ocirc;i mua giống th&igrave; ở đ&acirc;u v&agrave; gi&aacute; cả thế n&ograve;a ạ?xin vui l&ograve;ng chỉ gi&uacute;p v&agrave; tư vấn th&ecirc;m d&ugrave;m t&ocirc;i,t&ocirc;i ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; chờ tin c&aacute;c bạn,nếu m&igrave;nh trồng v&agrave; b&aacute;n th&igrave; c&oacute; bị bắt kh&ocirc;ng?</strong></p>
 

macay

Lữ khách
Bác phá vườn của bác chứ có phá rừng của công đâu mà bị bắt. Thậm chí còn được khuyến khích hỗ trợ nữa chứ lại.
 

Quảng cáo

Top