tìm hiểu và cần mua các loại gỗ quý

  • Thread starter tuangalang123
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: võ hoàng Tuân
- Địa chỉ: GÒ CÔNG TÂY-TIỀN GIANG
- Tel, Fax: 0913.502.261
- email: vohoang_tuan2001@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c ban</p><p>Hiện <strong>tại m&igrave;nh đang muốn t&igrave;m hiểu v&agrave; dự định trồng 1 số loại c&acirc;y để lấy gỗ b&aacute;n như: pơmu, thủy t&ugrave;ng, lim, mun,trắc,xua...v...v.....,xin hỏi c&oacute; bạn n&agrave;o r&agrave;nh về c&aacute;c loại c&acirc;y qu&yacute; v&agrave; nếu t&ocirc;i mua giống th&igrave; ở đ&acirc;u v&agrave; gi&aacute; cả thế n&ograve;a ạ?xin vui l&ograve;ng chỉ gi&uacute;p v&agrave; tư vấn th&ecirc;m d&ugrave;m t&ocirc;i,t&ocirc;i ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; chờ tin c&aacute;c bạn,nếu m&igrave;nh trồng v&agrave; b&aacute;n th&igrave; c&oacute; bị bắt kh&ocirc;ng?</strong></p>
 


Bác phá vườn của bác chứ có phá rừng của công đâu mà bị bắt. Thậm chí còn được khuyến khích hỗ trợ nữa chứ lại.
 
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top