tìm hiểu và cần mua các loại gỗ quý

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: võ hoàng Tuân
- Địa chỉ: GÒ CÔNG TÂY-TIỀN GIANG
- Tel, Fax: 0913.502.261
- email: vohoang_tuan2001@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c ban</p><p>Hiện <strong>tại m&igrave;nh đang muốn t&igrave;m hiểu v&agrave; dự định trồng 1 số loại c&acirc;y để lấy gỗ b&aacute;n như: pơmu, thủy t&ugrave;ng, lim, mun,trắc,xua...v...v.....,xin hỏi c&oacute; bạn n&agrave;o r&agrave;nh về c&aacute;c loại c&acirc;y qu&yacute; v&agrave; nếu t&ocirc;i mua giống th&igrave; ở đ&acirc;u v&agrave; gi&aacute; cả thế n&ograve;a ạ?xin vui l&ograve;ng chỉ gi&uacute;p v&agrave; tư vấn th&ecirc;m d&ugrave;m t&ocirc;i,t&ocirc;i ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; chờ tin c&aacute;c bạn,nếu m&igrave;nh trồng v&agrave; b&aacute;n th&igrave; c&oacute; bị bắt kh&ocirc;ng?</strong></p>
 


Bác phá vườn của bác chứ có phá rừng của công đâu mà bị bắt. Thậm chí còn được khuyến khích hỗ trợ nữa chứ lại.
 


Back
Top