Tìm nhà cung cấp Quế , Hoa hồi

  • Thread starter chinhslc
  • Ngày gửi
C

chinhslc

Guest
#1
<p>&nbsp;Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng cung ứng c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu <font face="Verdana" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px">,Quế, hoa hồi.. với số lượng lớn để xuất khẩu.</span></font></p><p>&nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</p><p>&nbsp;Mr Ch&iacute;nh</p><p>&nbsp;0913741625</p><p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; background-color: #888888; line-height: 17px"><font face="Verdana" size="2"><br /></font></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Chính
- Địa chỉ: Hà nội
- Điện thoại: 0913741625 - Fax:
- email: chinhslc@yahoo.com
 

Top