Tổng kho hạt giống, cây giống lâm nghiệp

  • Thread starter Nguyá»…n Đức Hiền
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Đức Hiền

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Hiền
- Địa chỉ: 596 Đường Tây Sơn TP.Quy Nhơn Bình Định
- Tel, Fax: 0919106025 ::: FaX
- email: Lamnghiepmientrung@gmail.com
================================

<strong>K&iacute;nh gửi Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. <br /></strong>Cty TNHH l&acirc;m nghiệp Miền Trung xin giới thiệu tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng website: <strong><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://gionglamnghiep.com.vn/" target="_blank"><font color="#088108">http://gionglamnghiep.com.vn</font></a></strong> của c&ocirc;ng ty.<br />Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn đ&atilde; truy cập v&agrave;o website.<br /><p><strong><em>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</em></strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty TNHH L&acirc;m nghiệp Miền Trung</em></p><p><em>Địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh:&nbsp;&nbsp; Đường T&acirc;y Sơn &nbsp;- Th&agrave;nh Phố Quy Nhơn - Tỉnh B&igrave;nh Định.</em></p><p><em>Điện thoại: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0563 946439 </em></p><p><em>Di động: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0919 106 025, 0987 020 118&nbsp; </em></p><p><em>Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0563 946439</em></p><p><em>T&agrave;i khoản: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4300 211 300 117 tại Ng&acirc;n h&agrave;ng NN&amp;PTNT Tỉnh B&igrave;nh Định</em></p><p><em>Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=mailto:lamnghiepmientrung@gmail.com" target="_blank"><font color="#088108">lamnghiepmientrung@gmail.com</font></a> - <a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=mailto:forestcentral@gmail.com" target="_blank"><font color="#088108">forestcentral@gmail.com</font></a></em></p><p><em>Website:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://gionglamnghiep.com.vn/" target="_blank"><font color="#088108">&nbsp;http://gionglamnghiep.com.vn</font></a></strong></em></p><strong><font size="2">Thư ch&agrave;o h&agrave;ng</font></strong><br /><strong><em>V/v: Đăng k&yacute; nhu cầu sử dụng hạt giống, c&acirc;y giống l&acirc;m nghiệp<br /></em></strong><u><strong><em>K&iacute;nh gửi: Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></em></strong></u>C&ocirc;ng ty TNHH L&acirc;m nghiệp Miền Trung được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 03 năm 2008 c&oacute; trụ sở ch&iacute;nh đ&oacute;ng tại Đường T&acirc;y Sơn&nbsp; Th&agrave;nh phố Quy Nhơn B&igrave;nh Định với nhiệm vụ kinh doanh tổng hợp nghề rừng. Hiện tại thế mạnh ch&iacute;nh của C&ocirc;ng ty l&agrave; <strong><em>sản xuất kinh doanh hạt giống, c&acirc;y giống l&acirc;m nghiệp</em></strong> kết hợp trồng rừng, khai th&aacute;c rừng v&agrave; thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&acirc;y xanh, vườn hoa c&acirc;y cảnh.<br />Mặc d&ugrave; c&ocirc;ng ty c&ograve;n mới, trẻ xong về kinh nghiệm nghề rừng đội ngũ nh&acirc;n lực ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c kỹ sư ng&agrave;nh l&acirc;m nghiệp của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n 8 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất c&acirc;y giống v&agrave; trồng rừng. Được tiếp cận, l&agrave;m quen đi đến hợp t&aacute;c với nhiều dự &aacute;n lớn của ng&agrave;nh l&acirc;m nghiệp v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp. (C&oacute; thể kể đến: Dự &aacute;n 661 c&aacute;c tỉnh Miền Trung T&acirc;y Nguy&ecirc;n như B&igrave;nh Định, Quảng Ng&atilde;i, Quảng Nam, Ph&uacute; Y&ecirc;n, Kh&aacute;nh Ho&agrave;, Gia Lai, Đắklắk (2002-2010).....; Dự &aacute;n Ph&aacute;t triển Miền N&uacute;i Kh&aacute;nh Ho&agrave;; (2004-2005); Dự &aacute;n WB3 B&igrave;nh Định (2006-2010); Dự &aacute;n FLITCH, KFW6 Ph&uacute; Y&ecirc;n (2009-2010).....; &nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần Trường Th&agrave;nh Xanh Ph&uacute; Y&ecirc;n (Tập đo&agrave;n gỗ kỹ nghệ Trường Th&agrave;nh) (2009-2010), C&ocirc;ng ty TNHH 1 th&agrave;nh Vi&ecirc;n Hiệp Lợi, C&ocirc;ng ty TNHH Bảo L&acirc;m Đắklắk (2007-2010)..... v&agrave; c&aacute;c hộ trồng rừng c&aacute; thể Miền Trung v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n).<br />Hiện tại C&ocirc;ng ty c&oacute; 02 vườn ươm c&acirc;y giống với diện t&iacute;ch gần 5ha tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện Ph&ugrave; C&aacute;t v&agrave; Huyện V&acirc;n Canh của Tỉnh B&igrave;nh Định với tr&ecirc;n 40 ngh&igrave;n c&acirc;y đầu d&ograve;ng keo lai từ nu&ocirc;i cấy m&ocirc; gồm c&aacute;c d&ograve;ng BV10, BV16, BV32, BV33.<br />Năm 2010 C&ocirc;ng ty xin th&ocirc;ng b&aacute;o tới Qu&yacute; đơn vị về khả năng cung cấp hạt giống, c&acirc;y giống trồng rừng như sau:<br /><strong>1. Về hạt giống:</strong> Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp v&agrave; l&agrave;m dịch vụ hầu hết c&aacute;c loại hạt giống l&acirc;m nghiệp trong nước v&agrave; nhập ngoại như: Hạt dầu r&aacute;i, sao đen, keo c&aacute;c loại (tr&agrave;m), bạch đ&agrave;n, phi lao, keo l&aacute; liềm, x&agrave; cừ, lim, l&aacute;t, bời lời, g&otilde; đỏ, h&ocirc;ng (paulo)...... &nbsp;Nếu qu&yacute; đơn vị đặt h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i đều c&oacute; thể tư vấn v&agrave; đ&aacute;p ứng. C&aacute;c loại hạt giống đều c&oacute; nguồn gốc xuất xứ r&otilde; r&agrave;ng chất lượng đảm bảo.<br /><strong>2. Về c&acirc;y con giống:</strong> Cung cấp ch&iacute;nh c&aacute;c loại c&acirc;y trồng nguy&ecirc;n liệu gồm: Keo lai gi&acirc;m hom với kế hoạch năm 2010 l&agrave; 6.000.000c&acirc;y, Bạch đ&agrave;n nu&ocirc;i cấy m&ocirc; 1.000.000c&acirc;y..., thời gian đ&aacute;p ứng c&acirc;y giống ở tất cả c&aacute;c th&aacute;ng trong năm.&nbsp; Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y như phi lao, sao đen, dầu r&aacute;i, &nbsp;m&acirc;y nếp, x&agrave; cừ, gi&oacute; bầu, trắc.....<br /><strong>3. Thực hiện c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c:<br /></strong>Cung cấp c&acirc;y xanh, c&acirc;y hoa cảnh kết hợp thi c&ocirc;ng c&aacute;c hạng mục c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&acirc;y xanh đ&ocirc; thị, vườn hoa c&acirc;y cảnh c&aacute;c c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp, c&ocirc;ng sở, nh&agrave; m&aacute;y v&agrave; trường học.<br />Cung cấp vật tư phục vụ ng&agrave;nh giống gồm: T&uacute;i bầu pe, lưới che, p&eacute;t, thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch ra rễ, ph&acirc;n b&oacute;n... <br /><strong><em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất sẵn l&ograve;ng hợp t&aacute;c với qu&yacute; vị:<br /></em></strong>Về việc mở v&agrave; thiết lập vườn ươm tại hiện trường trồng rừng cho c&aacute;c đơn vị c&oacute; nhu cầu c&acirc;y giống tr&ecirc;n 700.000c&acirc;y/năm.<br />Quy hoạch điều tra thiết kế khai th&aacute;c trồng rừng.<br />Qu&yacute; vị c&oacute; thể t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin chi tiết về c&aacute;c sản phẩm v&agrave; dịch vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng qua cổng th&ocirc;ng tin điện tử Website:<strong><em> </em></strong><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://gionglamnghiep.com.vn/"><strong><em><font color="#800080">http://gionglamnghiep.com.vn</font></em></strong></a><br />C&ocirc;ng ty được Sở ban ng&agrave;nh x&aacute;c nhận l&agrave; đơn vị đủ điều kiện kinh doanh giống c&acirc;y l&acirc;m nghiệp theo ph&aacute;p lệnh giống c&acirc;y trồng của Nh&agrave; nước Việt Nam. Tất cả c&acirc;y giống khi xuất vườn đều được cơ quan c&oacute; thẩm quyền kiểm tra cấp chứng chỉ l&ocirc; gốc giống để khẳng định chất lượng c&acirc;y giống cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i linh hoạt trong lĩnh vực giao nhận c&acirc;y giống c&oacute; thể đảm bảo c&acirc;y giống đưa tới tận hiện trường trồng rừng cho qu&yacute; vị, tư vấn miễn ph&iacute; về kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c rừng. Bảo h&agrave;nh c&acirc;y giống trong to&agrave;n bộ chu kỳ sinh trưởng của c&acirc;y. Thủ tục thanh quyết to&aacute;n đơn giản v&agrave; hết sức linh hoạt.<br />K&iacute;nh mời qu&yacute; đơn vị điện thoại, fax hoặc gửi Email cho ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt h&agrave;ng hoặc trực tiếp đến đơn vị hợp đồng để ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; kế hoạch cung ứng số lượng v&agrave; chất lượng, hạt giống, c&acirc;y giống kịp thời cho đơn vị.<br />Tinh thần hợp t&aacute;c đ&ocirc;i b&ecirc;n tr&ecirc;n phương diện: <br />&quot;Qu&yacute; vị mua ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n - Qu&yacute; vị b&aacute;n ch&uacute;ng t&ocirc;i mua&quot;<br /><strong>Phương ch&acirc;m kinh doanh của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;&quot;<br /></strong><strong>&quot;Giữ chữ T&iacute;n - Sản phẩm chất lượng - Gi&aacute; cả canh tranh&quot;<br /></strong><strong><em>C&ocirc;ng ty rất mong nhận được sự cộng t&aacute;c từ qu&yacute; đơn vị!<br /></em></strong><em><strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty TNHH L&acirc;m nghiệp Miền Trung<br /></em><em>Địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh:&nbsp;&nbsp; Đường T&acirc;y Sơn &nbsp;- Th&agrave;nh Phố Quy Nhơn - Tỉnh B&igrave;nh Định.<br /></em><em>Điện thoại: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0563 946439 <br /></em><em>Di động: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0919 106 025, 0987 020 118&nbsp; <br /></em><em>Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0563 946439<br /></em><em>T&agrave;i khoản: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4300 211 300 117 tại Ng&acirc;n h&agrave;ng NN&amp;PTNT Tỉnh B&igrave;nh Định<br /></em><em>Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lamnghiepmientrung@gmail.com - forestcentral@gmail.com<br /></em><em>Website:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></em><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://gionglamnghiep.com.vn/"><em><strong><font color="#088108">&nbsp;http://gionglamnghiep.com.vn</font></strong></em></a><br /><strong><em>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!<br /></em></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top