TQ-cung cấp Heo Rừng giống (có giấy tờ kiểm lâm, kiểm dịch)

  • Thread starter heo rung
  • Ngày gửi
H

heo rung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI HEO RỪNG HÀNH DŨNG
- Địa chỉ: AN PHƯỚC, HÀNH DŨNG, NGHĨA HÀNH, QUẢNG NGÃI
- Tel, Fax: 0918.072.022 ::: FaX
- email: thanhbinh145@gmail.com
================================

<p align="center"><font size="5">TRẠI HEO RỪNG H&Agrave;NH DŨNG- QUẢNG NG&Atilde;I</font></p><font size="5"><div align="center"><font size="4">Chuy&ecirc;n cung cấp Heo giống, thịt&nbsp;tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</font><br /><font size="4">Phục vụ : Nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu, li&ecirc;n hoan, tiệc cưới.</font><br /><font size="4">Nhận giao theo y&ecirc;u cầu của Qu&yacute; Kh&aacute;ch</font></div><p><br /><font size="4">Đặc biệt : ngo&agrave;i việc cung cấp Heo Rừng giống ( c&oacute; đầy đủ giấy tờ kiểm l&acirc;m v&agrave; kiểm dịch động vật ), trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n tư vấn về phương ph&aacute;p l&agrave;m chuồng v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i miễn ph&iacute; cho b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c cơ sở.</font><br /><font size="4">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ : </font></p><p><font size="4">B&Ugrave;I THANH B&Igrave;NH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TEL:0918.072.022</font><!-- / message --><!-- edit note --></p></font><br />
 

Top