Trại Dế Cỏ Phú Khang

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Khu Tây An-Xã Đông Kỳ- Huyện Tứ Kỳ-Tỉnh Hải Dương
- Tel, Fax: 03203605039hoac 0953737662:0959919386
- email: nguyentuyen@yahoo.com.vn
================================

<p>xin cho ph&eacute;p t&ocirc;i gửi lời k&iacute;nh ch&uacute;c tốt đẹp nhất tới c&aacute;c độc giả đ&atilde; gh&eacute; thăm.</p><p>T&ocirc;i xin tự giới thiệu chủ trại dế cỏ ph&uacute; khang ch&iacute;nh l&agrave; t&ocirc;i tức Nguyễn ăn Tuy&ecirc;n nghề nghiệp ch&iacute;nh l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n cấp tiểu học dạy m&ocirc;n thể dục.</p><p>&nbsp;Ngo&agrave;i giảng dạy t&ocirc;i rất th&iacute;ch th&uacute; với chăn nu&ocirc;i c&aacute;c con vật ch&iacute;nh v&igrave; vậy t&ocirc;i rất cần c&aacute;c đối t&aacute;c để hợp t&aacute;c c&ugrave;ng ph&aacute;t triển c&ugrave;ng x&acirc;y dưng một thương hiệu vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm được chế biến từ&nbsp;dế m&egrave;n địa chỉ li&ecirc;n hệ trực tiếp 03203605039</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top