TRẠI NHÍM GIỐNG THIÊN ÂN

  • Thread starter zlinhmoiz
  • Ngày gửi
Z

zlinhmoiz

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Xuân Lộc II - ĐăkSak - ĐăkMil - ĐăkNông
- Tel, Fax: 0977443481 - 0949487171
- email:
================================

<font size="4">TRẠI NH&Iacute;M GIỐNG THI&Ecirc;N &Acirc;N<br />- CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI NH&Iacute;M GIỐNG <br />- NHẬN GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI (To&agrave;n Quốc)<br />- TƯ VẤN - CHUYỂN GIAO KY THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I ĐẾN KH&Aacute;CH H&Agrave;NG<br /><br />ĐỊA CHỈ LI&Ecirc;N LẠC :<br /></font><font size="5">- <font color="#000000"><div align="left"><font color="#464646"><font face="Comic Sans MS">Xu&acirc;n Lộc II - ĐăkSak - ĐăkMil - ĐăkN&ocirc;ng</font></font></div></font></font><br /><font color="#000000"><div align="left"><font color="#464646"><font face="Comic Sans MS"><font size="5">- ĐT : <font color="#000000"><div align="center"><font color="#464646"><font face="Arial"><strong>0977443481 - 0949487171 - Anh Thiết</strong></font></font></div></font></font></font></font></div></font><br /><font color="#000000"><div align="left"><font color="#464646"><font face="Comic Sans MS"><font color="#000000"><div align="center"><font color="#464646"><font face="Arial"><strong><font color="#ff0000"><font size="6">- Website : </font><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://www.trainhimthienan.vn" target="_blank"><font size="6">www.trainhimthienan.vn</font></a></font></strong></font></font></div></font></font></font></div></font><br />
 

Top