TRẠI NHÍM NINH BÌNH MUA BÁN CAC LOAI NHÍM TỐT

  • Thread starter nhim123
  • Ngày gửi
N

nhim123

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH LUYÊN
- Địa chỉ: TP NINH BÌNH
- Tel, Fax: ::: FaX 0945439759
- email: boy_nui_rung@yahoo.com
================================

<div class="postdiv"> <p class="MsoNormal"><font size="1"><span style="font-size: 13.5pt; color: black">Trại Nh&iacute;m&nbsp;Ninh B&igrave;nh</span><span style="font-size: 13.5pt">&nbsp;chuy&ecirc;n <span style="color: red">MUA</span> v&agrave; <span style="color: red">B&Aacute;N&nbsp;</span> c&aacute;c loại nh&iacute;m&nbsp;đa thuần&nbsp;chủng&nbsp;(Nh&iacute;m giống v&agrave; Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh)&nbsp;chất lượng cao. Đảm bảo c&oacute; giấy tờ hợp lệ do Kiểm L&acirc;m cấp, được ph&eacute;p di chuyển xuy&ecirc;n tỉnh, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i tận t&igrave;nh. Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Trại Nh&iacute;m tại Ninh B&igrave;nh - SN26_Phố Ph&uacute;c T&acirc;n-Phường Ph&uacute;c Th&agrave;nh-TP Ninh B&igrave;nh_Tỉnh Ninh B&igrave;nh. </span></font></p> <p style="margin-bottom: 12pt" class="MsoNormal"><font size="1"><span style="font-size: 13.5pt; color: black">DĐ</span><span style="font-size: 13.5pt; color: red"> 0945439759 </span><span style="font-size: 13.5pt; color: black">(Gặp anh VŨ NGỌC LUY&Ecirc;N_ t&ecirc;n thường gọi l&agrave; Nh&iacute;m Luy&ecirc;n).</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="1" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: blue">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">Với kinh nghiệm nu&ocirc;i nh&iacute;m nhiều năm, ch&uacute;ng t&ocirc;i tin chắc rằng c&oacute; thể hướng dẫn c&aacute;c bạn chăn nu&ocirc;i 1 c&aacute;ch hiệu quả nhất.. Người mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m.</span></u></font><font size="1"><u><span style="font-size: 13.5pt"> </span></u></font></p></div><div class="postdiv"> <font size="1" color="#0000ff"><span style="font-size: 13.5pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: blue">&nbsp;</span><span style="color: black">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Đặc biệt trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung&nbsp;cấp NH&Iacute;M mang bầu (NH&Iacute;M chửa) với gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute; nhất&nbsp;gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng thu lợi nhuận &nbsp;nhanh nhất!&nbsp;</span></font></div><div class="postdiv"><font size="1">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<u><em><font size="4"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></em></u></font><font size="1"><u><em><font size="4">&nbsp; Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn! </font></em></u><br /></font></div>
 

Top