TRANG TRẠI BỈM SƠN-BÁN LAN HÀI CÁC LOẠI VỚI SỐ LƯỢNG LỚN

#1
<p style="font-size: 12px"><strong>Trang Trại Bỉm Sơn kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi cung cấp giống vật nu&ocirc;i Chồn Nhung Đen ,Chim Bồ C&acirc;u rộng khắp cả nước m&agrave; cũng l&agrave; Trung T&acirc;m nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển bảo tồn lo&agrave;i Lan H&agrave;i Q&uacute;y Hiếm.........Hiện Tại Trung T&acirc;m Trang Trại Bỉm Sơn đang xuất l&ocirc; h&agrave;ng Lan H&agrave;i Đốm T&iacute;m số lượng lớn v&agrave; sắp tới cũng sẽ ch&agrave;o b&aacute;n ra thị trường c&aacute;c loại lan Hồ Điệp ,Đai Ch&acirc;u,Vũ Nữ,Quế Lan Huơng,H&agrave;i Vệ Nữ,H&agrave;i Hằng,H&agrave;i V&acirc;n...</strong></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Li&ecirc;n hệ : Lại Thế Huynh&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;sdt :0988 063 047 hoặc 0373 762 417</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;Trang Trại Bỉm Sơn - X&oacute;m Sơn Nam - Phường Đ&ocirc;ng Sơn - Thị X&atilde; Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh H&oacute;a</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;email: trangtraibimson@gmail.com</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI BỈM SƠN
- Địa chỉ: XÓM SƠN NAM -PHƯỜNG ĐÔNG SƠN - THỊ XÃ BỈM SƠN - TỈNH THANH HÓA
- Điện thoại: 0988 063 047 - Fax:
- email: trangtraibimson@gmail.com