Trang Trại Bỉm Sơn-Thanh Hóa chuyên cung cấp Bồ Câu Việt Số Lượng Lớn

  • Thread starter trangtraibimson
  • Ngày gửi
trangtraibimson

trangtraibimson

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Trang Trại Bỉm Sơn với 10 năm kinh nghiệm nu&ocirc;i Bồ C&acirc;u Việt Thuần Chủng&nbsp; quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Do nhu cầu Thương Phẩm v&agrave; Giống của b&agrave; con tại địa phương tăng cao.Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang định hướng v&agrave; ph&aacute;t triển mở rộng m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i Bồ C&acirc;u Việt nu&ocirc;i thả tự do quy m&ocirc; lớn để kịp thời cung ứng cho thị trường tr&ecirc;n khắp To&agrave;n quốc đặc biệt l&agrave; thị trường H&agrave; Nội.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chất lượng sản phẩm tốt nhất Dịch Vụ tận nơi, đảm bảo Uy T&iacute;n l&agrave; mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển ổn định của Trang Trại Bỉm Sơn. Bồ C&acirc;u Việt Thuần Chủng tại Trang Trại được đ&aacute;nh gi&aacute; cao về chất lượng v&agrave; được sự tin tưởng của b&agrave; con tại địa phương qua nhiều năm liền.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang Trại Bỉm Sơn với Quy m&ocirc; nu&ocirc;i thả tự do b&aacute;n hoang d&atilde; cho n&ecirc;n thịt chim thơm ngon,bổ dưỡng v&agrave; đặc biệt kh&ocirc;ng một ch&uacute;t thức ăn tăng trưởng.Ch&uacute;ng t&ocirc;i chăn nu&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n bằng ngũ cốc l&agrave;m thức ăn cho Bồ C&acirc;u. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy G&iacute;a Sản phẩm </p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến với Trang Trại Bỉm Sơn, B&agrave; con kh&ocirc;ng những c&oacute; được sản phẩm chất lượng Tốt nhất m&agrave; c&ograve;n được hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật lập m&ocirc; h&igrave;nh trang trại miễn ph&iacute; h&ograve;an to&agrave;n.Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n giữ li&ecirc;n lạc với B&agrave; Con để định hướng ph&aacute;t triển đầu ra, hợp t&aacute;c ổn định thị trường, bao ti&ecirc;u sản phẩm v&agrave; th&agrave;nh lập một s&acirc;u chuỗi trang trại vừa v&agrave; nhỏ tr&ecirc;n khắp to&agrave;n quốc&hellip;</p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <span style="font-size: 13.5pt; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 28pt; color: blue">TRANG TRẠI BỈM SƠN</span><span style="font-size: 13.5pt; color: blue"></span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; text-align: justify; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">X&oacute;m Sơn Nam ,Phường Đ&ocirc;ng Sơn ,Thị X&atilde; Bỉm Sơn ,Thanh H&oacute;a</span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; text-align: justify; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">ĐT:0988 063 047&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; or&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0373 762 417</span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; text-align: justify; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">Email:trangtraibimson@gmail.com</span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; text-align: justify; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; thehuynh0603@gmail.com</span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&Aacute;O GI&Aacute; SẢN PHẨM</span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">Gi&aacute; b&aacute;n Bồ C&acirc;u:</span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">- Loại Bồ C&acirc;u &nbsp;nhỏ (<span style="position: relative; top: 2pt"> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="Equation.DSMT4" ShapeID="_x0000_i1025" DrawAspect="Content" ObjectID="_1405602970"> </o:OLEObject> </xml><![endif]--></span>24 ng&agrave;y) thương phẩm:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.</span><span style="font-size: 13.5pt; color: red">140,000đ/cặp</span><span style="font-size: 5.5pt; color: #202d31"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">- Loại Bồ C&acirc;u&nbsp; to thương phẩm&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.....</span><span style="font-size: 13.5pt; color: red">250,000đ/cặp</span><span style="font-size: 5.5pt; color: #202d31"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">- Loại Bồ C&acirc;u&nbsp; Giống &hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;.&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;.&hellip;..</span><span style="font-size: 13.5pt; color: red">300,000đ/cặp</span><span style="font-size: 5.5pt; color: #202d31"><br /> </span><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">- Loại kh&aacute;c:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;..&hellip;.&hellip;</span><span style="font-size: 13.5pt; color: red">li&ecirc;n hệ trực tiếp</span><span style="font-size: 5.5pt; color: #202d31"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #202d31">&nbsp;&nbsp;&nbsp; (G&iacute;a b&aacute;n c&oacute; thể được thỏa thuận ,ưu đ&atilde;i ,chiết khấu,&hellip;Miễn Ph&iacute; dịch vụ chuyển H&agrave;ng)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #202d31">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI BỈM SƠN
- Địa chỉ: XÓM SƠN NAM -PHƯỜNG ĐÔNG SƠN - THỊ XÃ BỈM SƠN - TỈNH THANH HÓA
- Điện thoại: 0988 063 047 - Fax:
- email: trangtraibimson@gmail.com
 

TamCuChi

TamCuChi

Lữ khách
#2
BÁO GIÁ SẢN PHẨM
Giá bán Bồ Câu:
- Loại Bồ Câu nhỏ ( 24 ngày) thương phẩm:…………….140,000đ/cặp
- Loại Bồ Câu to thương phẩm……………...…………….....250,000đ/cặp
- Loại Bồ Câu Giống ……….….…….…………………… ….…..300,000đ/cặp
Trọng lượng từng loại thế nào vậy bác

 
H

hungnamchau

Guest
#3
Cho mình hỏi chút
+ trang trại mình bán chim giống thời điểm này cụ thể giá thế nào.
+ nếu bước đầu mình nuôi 200 cặp thì trang trại có thu mua luôn chim ra ràng của mình không.
+ nếu thu mua luôn chim ra ràng thì bao nhiêu/cặp.
+ về thị trường tiêu thụ ở thanh hóa mình thế náo....?
+ giá chim ra ràng có được 100k/cặp ko...?
 

Đối tácTop