Trang trại Dế ở Đồng Tháp

  • Thread starter HOANGNAM911
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HOANGNAM911

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANGNAM911
- Địa chỉ: 30.Võ Thị Sáu.Phường An Thạnh.TX Hồng Ngự. Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0673836364
- email: huyetlong911yahoo.com.vn
================================

<p style="text-align: center"><strong><span style="font-size: medium">Trang trại Dế Ho&agrave;ng Nam</span></strong></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span><span style="font-size: small">Tranh trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp Dế giống v&agrave; Dế thương phẩm, gi&aacute; rẻ. Ai muốn nu&ocirc;i Dế v&agrave; mua Dế b&aacute;n nh&agrave; h&agrave;ng th&igrave; xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để được tư vấn kỹ thuật.&nbsp;</span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: small">Số điện thoại Ho&agrave;ng Nam;&nbsp;01699965417.</span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: small">Địa chỉ; 30.V&otilde; Thị S&aacute;u. phường An Thạnh. Thị x&atilde; Hồng Ngự. Tỉnh Đồng Th&aacute;p</span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: small"><strong>Phục vụ trong Tỉnh Đồng Th&aacute;p</strong></span></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top