TRỒNG MĂNG TÂY XANH LÀM SAO ĐỂ TÍCH LUỸ ĐƯỢC >200 TRIỆU/HA/NĂM ?

  • Thread starter VietHoaMyCoLtd
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: VietHoaMyCoLtd
- Địa chỉ: 61A, Lê Đức Thọ, P7-GV TPHCM
- Tel, Fax: (08) 6276.2347 - 6276.2348 - 6278.9650 ::: FaX (08) 6295.6972
- email: VietHoaMyCoLtd@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">T&Ocirc;I TR</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: blue">Ồ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">NG MĂNG T&Acirc;Y </span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">L&Agrave;M SAO Đ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: blue">Ể </span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">T&Iacute;CH LU</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: blue">Ỹ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue"> Đ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: blue">ƯỢ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">C</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue"> &gt;200 TRI</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: blue">Ệ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">U/HA/NĂM ?</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: red">[5].</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: red">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: red">B</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: red">ạ</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: red">n NG</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: red">Ọ</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: red">C V&Acirc;N (T&acirc;y Ninh) h</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: red">ỏ</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: red">i - (19-08-2009):</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">T&ocirc;i đ&atilde; xem B</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ộ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> s</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ư</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">u t</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ậ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">p </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ả</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">nh Măng t&acirc;y xanh c</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ủ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">a K</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ỹ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> s</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ư</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">, t&ocirc;i th</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ấ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">y r</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ấ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">t th&iacute;ch c&acirc;y Măng t&acirc;y xanh, nay t&ocirc;i mu</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ố</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">n tr</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ồ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">ng th</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ử</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> nghi</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ệ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">m 1 hecta c&acirc;y Măng t&acirc;y xanh </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ở</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> huy</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ệ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">n Tr</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ả</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">ng B&agrave;ng t</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ỉ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">nh T&acirc;y Ninh. Th</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ư</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">a k</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ỹ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> s</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ư</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">, v</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ậ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">y t&ocirc;i ph</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ả</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">i l&agrave;m g&igrave; đ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ể</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> c&oacute; th</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ể</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> thu ho</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ạ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">ch đ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ượ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">c</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> &gt; 200.000.000 đ/ha/năm ?</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: red">@@@</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">C&Acirc;U LẠC BỘ MĂNG T&Acirc;Y XANH VIỆT HOA MỸ tr</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ả</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue"> l</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ờ</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">i:</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">Nh</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ư</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nhi</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ề</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">u l</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ầ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">n tr</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ả</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> l</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ờ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">i b</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ạ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">n đ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ọ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">c, c&acirc;y Măng t&acirc;y l&agrave; m</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ộ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">t lo</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ạ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">i Rau th</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ự</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">c ph</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ẩ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">m dinh d</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ưỡ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">ng cao c</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ấ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">p r</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ấ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">t đ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ặ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">c bi</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ệ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">t v&agrave; r</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ấ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">t đ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ộ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">c đ&aacute;o, c&acirc;y c&oacute; đ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ờ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">i s</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ố</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">ng t</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ự</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> nhi&ecirc;n r</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ấ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">t d&agrave;i: 25 năm ! Ng</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ườ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">i tr</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ồ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">ng c&acirc;y Măng t&acirc;y </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ở</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> n</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ướ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">c ta c</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ầ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">n ch&uacute; &yacute; ghi nh</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ớ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">, chu</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ẩ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">n b</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ị</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> tr</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ướ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">c tinh th</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ầ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">n:</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">&nbsp;</span></span><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">C&acirc;y m</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ớ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">i tr</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ồ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">ng năm th</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ứ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> nh</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ấ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">t th&igrave; ch</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ư</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">a th</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ể</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> n&oacute;i t</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ớ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">i chuy</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ệ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">n c&oacute; thu nh</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ậ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">p g&igrave;. C&acirc;y năm th</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ứ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> hai n</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ế</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">u chăm s&oacute;c t</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ố</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">t th&igrave; ng</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ườ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">i tr</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ồ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">ng c&oacute; th</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ể</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> thu h</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ồ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">i đ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ượ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">c ho&agrave;n to&agrave;n v</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ố</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">n đ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ầ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">u t</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ư</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> ban đ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ầ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">u.</span></em></strong><span class="apple-converted-space"><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">&nbsp;</span></em></strong></span><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">K</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ể</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue"> t</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ừ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue"> năm th</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ứ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue"> ba tr</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ở</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue"> đi, ng</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ườ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">i tr</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ồ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">ng m</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ớ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">i c&oacute; th</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ể</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue"> n&oacute;i đ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ế</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">n vi</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ệ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">c thu đ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ượ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">c l</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ợ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">i nhu</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ậ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">n. M</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ứ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">c l</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ợ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">i nhu</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ậ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">n n&agrave;y s</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ẽ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue"> tăng cao d</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ầ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">n theo tu</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ổ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">i l</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ớ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">n c</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ủ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">a c&acirc;y đ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ế</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">n năm tu</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ổ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue">i th</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ứ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue"> 10 - th</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">ứ</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: blue"> 15.</span></em></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">V&ugrave;ng đ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ấ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">t c&aacute;t pha </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ở</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> T&acirc;y Ninh tr</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ồ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">ng c&acirc;y Măng t&acirc;y r</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ấ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">t th&iacute;ch h</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ợ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">p, B</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ạ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">n Ng</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ọ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">c V&acirc;n c&oacute; th</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ể</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> xem k</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ỹ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222"> chi ti</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ế</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">t n</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ộ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">i dung ch&uacute;ng t&ocirc;i tr&igrave;nh b&agrave;y d</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #222222">ướ</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">i đ&acirc;y nh&eacute; ! Th&acirc;n</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #222222">. (Ks L&ecirc; Hồng Triều - 0984.617.637 - Email: hongtrieu.hcmc@gmail.com)</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Verdana; color: red">MẬT ĐỘ TRỒNG C&Acirc;Y MĂNG T&Acirc;Y XANH</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Verdana; color: red">NĂNG SUẤT THU HOẠCH &amp; DOANH THU </span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>&nbsp;</strong></p> <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial"> <tbody><tr> <td valign="top" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 128px; border-width: 1pt; border-color: windowtext"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0.25in; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>C&Aacute;CH TRỒNG</strong></p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>KHOẢNG C&Aacute;CH C&Acirc;Y</strong></p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>KHOẢNG C&Aacute;CH H&Agrave;NG</strong></p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>MẬT ĐỘ TRỒNG</strong></p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; text-align: center"><strong>NĂNG SUẤT TRỒNG</strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center">H&agrave;ng đơn (1)</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-style: solid; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center">45 cm</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-style: solid; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center">120 cm</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-style: solid; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center">18.000 c&acirc;y/ha</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-style: solid; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center">10 - 40 tấn/ha/năm</p> </td> </tr> <tr style="height: 4.25pt"> <td valign="top" style="border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 4.25pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center">H&agrave;ng đ&ocirc;i (2)</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-style: solid; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 4.25pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center">45 x 45cm</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-style: solid; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 4.25pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center">120 cm</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-style: solid; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 4.25pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-align: center">26.500 c&acirc;y/ha</p> </td> <td valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: initial; border-top-color: initial; border-left-style: none; border-left-width: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-style: solid; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 4.25pt; width: 128px"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center">15 - 60 tấn/ha/năm</p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 20pt; color: red">TRỒNG H&Agrave;NG ĐƠN</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="color: red">(C&acirc;y c&aacute;ch c&acirc;y: 45 cm &ndash; Khoảng c&aacute;ch lối đi: 120 cm)</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">Mật độ trồng: 18.000 c&acirc;y/ha:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>--------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x &nbsp;x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>--------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>--------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>--------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">Năng suất v&agrave; Doanh thu dự kiến từ năm thứ 1 - năm thứ 6:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>(T&iacute;nh b&igrave;nh qu&acirc;n cọng măng 10gr, hiệu suất thu hoạch 20%;</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>50% Măng loại 1 gi&aacute; 25.000 đ/kg + 50% Măng loại 2 gi&aacute; 15.000 đ/kg)</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="color: fuchsia">(THỜI GI&Aacute;&nbsp; TPHCM 2009)</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>Năm 1: </strong>Chỉ tỉa thưa măng tơ, kh&ocirc;g n&ecirc;n thu hoạch cạn kiệt l&agrave;m suy yếu c&acirc;y về sau</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center"><strong>Năm 2: 10-15 </strong>tấn/ha/năm<strong> x 20.000đ/kg = </strong>Doanhthu<strong> 200. - 300.000.000 </strong>đ/ha/năm</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>[ 2 cọng măng 10gr x 200 ng&agrave;y thu hoạch/năm x 18.000 c&acirc;y/ha x 20% ]</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center"><strong>Năm 3: 20-25 </strong>tấn/ha/năm<strong> x 20.000đ/kg = </strong>Doanhthu<strong> 400. - 500.000.000 </strong>đ/ha/năm<strong></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>[<strong> </strong>3 cọng măng 10gr x 200 ng&agrave;y thu hoạch/năm x 18.000 c&acirc;y/ha x 20% ]</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center"><strong>Năm 4: 25-30 </strong>tấn/ha/năm <strong>x 20.000đ/kg = </strong>Doanhthu <strong>500. - 600.000.000 </strong>đ/ha/năm</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>[ 4 cọng măng 10gr x 200 ng&agrave;ythuhoạch/năm x 18.000 c&acirc;y/ha x 20% ]</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center"><strong>Năm 5: 30-35 </strong>tấn/ha/năm <strong>x 20.000đ/kg = </strong>Doanhthu<strong> 600. - 700.000.000 </strong>đ/ha/năm</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>[ 5 cọng măng 10gr x 200 ng&agrave;ythuhoạch/năm x 18.000 c&acirc;y/ha x 20% ]</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center"><strong>Năm 6: 35-40 </strong>tấn/ha/năm <strong>x 20.000đ/kg = </strong>Doanhthu<strong> 700. - 800.000.000 </strong>đ/ha/năm</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>[ 6 cọng măng 10gr x 200 ng&agrave;ythuhoạch/năm x 18.000 c&acirc;y/ha x 20% ]</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 6pt; color: blue">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue">Tổng cộng doanh thu: 2.400.000.000 &ndash; 2.900.000.000 đ/ha/6năm</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>(Kết quả n&agrave;y c&ograve;n tuỳ c&aacute;ch chăm s&oacute;c, điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng, c&acirc;y giống,&hellip;)</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 20pt; color: red">TRỒNG H&Agrave;NG Đ&Ocirc;I</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="color: red">(2 h&agrave;ng c&acirc;y c&aacute;ch c&acirc;y: 45cm &ndash; Khoảng c&aacute;ch lối đi: 120 cm)</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">Mật độ trồng: 26.500 c&acirc;y/ha:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>--------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>--------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>--------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; </strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x&nbsp; x</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><strong>--------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">Năng suất v&agrave; Doanh thu dự kiến từ năm thứ 1 - năm thứ 6:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>(T&iacute;nh b&igrave;nh qu&acirc;n cọng măng 10gr, hiệu suất thu hoạch 20%;</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>50% Măng loại 1 gi&aacute; 25.000 đ/kg + 50% Măng loại 2 gi&aacute; 15.000 đ/kg)</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="color: fuchsia">(THỜI GI&Aacute;&nbsp; TPHCM 2009)</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>Năm 1: </strong>Chỉ tỉa thưa măng tơ, kh&ocirc;g n&ecirc;n thu hoạch cạn kiệt l&agrave;m suy yếu c&acirc;y về sau</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center"><strong>Năm 2: 15-20 </strong>tấn/ha/năm<strong> x 20.000đ/kg = </strong>Doanhthu<strong> 300. - 400.000.000 </strong>đ/ha/năm</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>[ 2 cọng măng 10gr x 200 ng&agrave;y thu hoạch/năm x 26.500 c&acirc;y/ha x 20% ]</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center"><strong>Năm 3: 25-30 </strong>tấn/ha/năm<strong> x 20.000đ/kg = </strong>Doanhthu<strong> 500. - 600.000.000 </strong>đ/ha/năm<strong></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>[<strong> </strong>3 cọng măng 10gr x 200 ng&agrave;y thu hoạch/năm x 26.500 c&acirc;y/ha x 20% ]</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center"><strong>Năm 4: 35-40 </strong>tấn/ha/năm <strong>x 20.000đ/kg = </strong>Doanhthu <strong>700. - 800.000.000 </strong>đ/ha/năm</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>[ 4 cọng măng 10gr x 200 ng&agrave;ythuhoạch/năm x 26.500 c&acirc;y/ha x 20% ]</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center"><strong>Năm 5: 45-50 </strong>tấn/ha/năm <strong>x 20.000đ/kg = </strong>Doanhthu<strong> 900.-1.000.000.000 </strong>đ/ha/năm</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>[ 5 cọng măng 10gr x 200 ng&agrave;ythuhoạch/năm x 26.500 c&acirc;y/ha x 20% ]</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center"><strong>Năm 6: 55-60 </strong>tấn/ha/năm <strong>x 20.000đ/kg = </strong>Doahthu<strong> 1.100.-1.200.000.000 </strong>đ/ha/năm</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>[ 6 cọng măng 10gr x 200 ng&agrave;ythuhoạch/năm x 26.500 c&acirc;y/ha x 20% ]</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 6pt; color: blue">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue">Tổng cộng doanh thu: 2.500.000.000 &ndash; 4.000.000.000 đ/ha/6năm</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>(Kết quả n&agrave;y c&ograve;n tuỳ c&aacute;ch chăm s&oacute;c, điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng, c&acirc;y giống,&hellip;)</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><em>&nbsp;</em></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 16pt; color: red">MỜI BẠN ĐỌC XEM TH&Ecirc;M CHI TIẾT TẠI ĐỊA CHỈ</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 16pt; color: red">&ldquo;C&Acirc;U LẠC BỘ MĂNG T&Acirc;Y XANH VIỆT HOA MỸ&rdquo;:</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 20pt; font-family: Verdana; color: red">&ldquo;BLOG MĂNG T&Acirc;Y XANH&rdquo;</span></em></strong></p>
 
mình ở huyện phước long tỉnh bình phước có trồng được loại cây này không . nếu được thì sẽ tiêu thụ ở đâu vì nơi đây khơng thấy ai thu mua
 
Bạn Quốc Vinh thân mến,
Bạn ở Phước Long, tỉnh Bình Phước cũng có thể trồng được cây rau Măng tây nếu đất không bị ngập úng, thế đất cao ráo, tầng canh tác dày 100cm, độ pH = 6.5-7.5, lượng mưa trung bình 1.000mm/năm, đất canh tác càng tơi xốp và càng giàu hữu cơ, vi sinh dinh dưỡng thì cây càng có năng suất cao.
Bạn không lo khâu tiêu thụ vì Việt Hoa Mỹ sẽ thu mua tất cả sản phẩm cho bạn. Giá thu mua tại thời điểm 10-2009: 40-50.000 đ/kg loại 1 và 15-20.000 đ/kg loại 2.
Ks Lê Hồng Triều - Tel: 0984.617.637
 
Last edited by a moderator:
Bài viết có nội dung tương tự
  • VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU XÂY DỰNG
    • Thread starter tianangmoi
    • Ngày gửi
  • Back
    Top