Từ Liêm- chuyên cung cấp giống cây ă quả, cây xanh công trình

  • Thread starter tranbichthuy77
  • Ngày gửi
T

tranbichthuy77

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tran bich thuy
- Địa chỉ: vườn quả từ liêm
- Tel, Fax: 0912.396.074
- email: tranbichthuy77@yahoo.com
================================

<strong><font size="5"><font face=".VnTime">Chuy&ordf;n&nbsp;t&shy;u v&Ecirc;n thi&Otilde;t k&Otilde;, thi c&laquo;ng c&cedil;c c&laquo;ng tr&times;nh c&copy;y xanh, bi&Ouml;t th&ugrave;, nh&micro; v&shy;&ecirc;n, nh&micro; m&cedil;y, v&shy;&ecirc;n hoa, c&not; quan, c&laquo;ng s&euml;&hellip;<br /></font></font></strong><p><font face=".VnTime" size="5">&nbsp;</font></p> <p><font size="5"><font face=".VnTime"><strong>1. Gi&egrave;ng c&copy;y &uml;n qu&para; &reg;&AElig;c s&para;n: </strong>B&shy;&euml;i Di&Ocirc;n, Cam Canh, &aelig;i &sect;&micro;i Loan, Xo&micro;I &sect;&micro;I Loan, Xo&micro;i &oacute;c, Xo&micro;I Th&cedil;I, Nh&middot;n H&shy;&not;ng Chi, Nh&middot;n mu&eacute;n, V&para;I thi&Ograve;u, H&aring;ng Xi&ordf;m xo&micro;I, H&aring;ng xi&ordf;m Xu&copy;n &reg;&Oslash;nh</font></font></p><p><font size="5"><font face=".VnTime"><strong>2. Gi&egrave;ng c&copy;y l&copy;m nghi&Ouml;p: </strong>Keo tai t&shy;&icirc;ng, Keo l&cedil; tr&micro;m, B&sup1;ch &reg;&micro;n, Lim x&Ntilde;t, Th&laquo;ng</font></font></p><strong><font size="5"><font face=".VnTime">3. C&copy;y xanh cung c&Ecirc;p cho c&cedil;c c&laquo;ng tr&times;nh biệt thự, nh&agrave; v&shy;ườn, &reg;&laquo; th&THORN;, nh&micro; m&cedil;y&hellip;<br /></font></font></strong><p><font face=".VnTime" size="5">- Mu&aring;ng ho&micro;ng y&Otilde;n, Ph&shy;&icirc;ng v&Uuml;, Mu&aring;ng hoa v&micro;ng, X&shy;a, L&eacute;c V&otilde;ng,</font></p><p><font face=".VnTime" size="5">X&micro; c&otilde;, B&raquo;ng l&uml;ng, Hoa s&divide;a, S&Ecirc;u, M&atilde;ng b&szlig;, Keo tai t&shy;&icirc;ng, L&cedil;t, V&micro;ng Anh, th&laquo;ng, Chi&ordf;u li&ordf;u,Sao &reg;en, Sang, C&auml; d&Ccedil;u, c&auml; l&cedil; x&Icirc;, Ho&micro;ng lan, Ng&auml;c Lan, Lan t&copy;y, Cau Vua, cau Th&cedil;I qu&para; &reg;&aacute;, cau &reg;&Icirc;, Cau cao, cau l&iuml;n, V&sup1;n tu&Otilde;, thi&ordf;n tu&Otilde;, tr&micro; l&micro; c&para;nh, Li&Ocirc;u hoa tr&frac34;ng, li&Ocirc;u hoa &reg;&aacute;, Phi lao, Nguy&Ouml;t qu&Otilde;, Ng&copy;u, Tr&oacute;c qu&copy;n t&ouml;, tr&oacute;c ch&Oslash; v&micro;ng, tre ng&micro;, tre b&cedil;t &reg;&eacute;</font></p><p><font face=".VnTime" size="5">- C&cedil;c lo&sup1;i c&copy;y th&para;m, &reg;&shy;&ecirc;ng vi&Ograve;n, b&aring;n hoa: c&aacute; nh&Euml;t, c&aacute; l&cedil;, b&aacute;ng n&aelig;, chu&ccedil;i ng&auml;c, c&Egrave;m t&oacute; mai, thanh t&cedil;o, v&Ccedil;ng anh, mitt&szlig;ng, ng&auml;c trai, r&Ouml;u &reg;&aacute;, mu&egrave;ng nh&Euml;t, t&atilde;c ti&ordf;n, b&sup1;ch ch&Oslash;, hoa ng&ograve; s&frac34;c, thanh t&oacute;, hoa d&copy;m b&ocirc;t, hoa gi&Ecirc;y, hoa mai chi&Otilde;u thu&ucirc;, hoa m&Eacute;u &reg;&not;n &reg;&aacute;, hoa d&otilde;a c&sup1;n, hoa c&oacute;c m&AElig;t tr&ecirc;i, hoa xu&shy;&not;ng r&aring;ng&hellip; </font></p><font size="5"><strong><font face=".VnTime">4. C&copy;y &uml;n qu&para; ph&ocirc;c v&ocirc; c&cedil;c c&laquo;ng tr&times;nh(&reg;&shy;&ecirc;ng k&Yacute;nh g&egrave;c </font></strong><strong>&ge;<font face=".VnTime"> 10 cm)<br /></font></strong></font><p><font face=".VnTime" size="5">- M&Yacute;t, Na, Xo&micro;I, B&shy;u&euml;i, D&otilde;a, H&aring;ng Xi&ordf;m</font></p><p><font face=".VnTime" size="5">- Chay, D&copy;u da &reg;&Ecirc;t, Tr&oslash;ng g&micro;, &sect;&micro;o, &sect;&micro;o Ti&ordf;n</font></p><strong><font size="5"><font face=".VnTime">5. C&copy;y &reg;&Oacute; ch&Euml;u<br /></font></font></strong><p><font face=".VnTime" size="5">- B&sup1;ch m&middot;, Tr&oacute;c m&copy;y, Tr&oacute;c nh&Euml;t, ng&ograve; da b&times;, Tr&Ccedil;u b&micro;, Lan &yacute;, cau haoai, cau v&micro;ng, Kim ph&cedil;t t&micro;I, Du&shy;&not;ng x&Oslash;, &reg;&sup1;i t&oslash; lan, thi&Otilde;t m&eacute;c lan, Lan b&times;nh r&shy;&icirc;u, d&oslash;a c&para;nh, L&shy;&igrave;i h&aelig;, Xu&shy;&not;ng r&aring;ng&hellip; </font></p><p><font face=".VnTime" size="5">- Mai chi&Otilde;u thu&ucirc;, M&eacute;c hu&shy;&not;ng, &sect;u&laquo;i c&laquo;ng, Ho&micro;ng h&Euml;u&hellip; </font></p><p><font face=".VnTime" size="5">&nbsp;</font></p><strong><font size="5"><font face=".VnTime">&sect;&THORN;a ch&Oslash;: X&Yacute; nghi&Ouml;p Ph&cedil;t tri&Oacute;n n&laquo;ng&nbsp;nghiep sinh th&cedil;I &amp; D&THORN;ch v&ocirc; du l&THORN;ch -&nbsp; X&middot; Minh Khai- T&otilde; Li&ordf;m &ndash; H&micro; n&eacute;i<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face=".VnTime">&sect;i&Ouml;n tho&sup1;i li&ordf;n h&Ouml;:3.7657.583- 0912.396.074 (Tr&Ccedil;n B&Yacute;ch Thu&ucirc;)<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face=".VnTime">Fax: 3.7658.722<br /></font></font></strong><strong><p><font face=".VnTime" size="5">&nbsp;</font></p></strong>
 
Back
Top