Tư vấn, cung cấp con giông, phối giống bò, điều trị bệnh và chữa bênh chậm sinh ở trâu bò

  • Thread starter sonphanle
  • Ngày gửi
S

sonphanle

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Lê Sơn
- Địa chỉ: Viện Chăn nuôi
- Tel, Fax: 0914551149
- email: sonphanle@yahoo.com
================================

<p><font size="2">T&ocirc;i đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Viện Chăn nu&ocirc;i, tốt nghiệp b&aacute;c sỹ th&uacute; y. T&ocirc;i nhận tư vấn về chăn nu&ocirc;i như: giống, chuồng trại, thức ăn,... để b&agrave; con c&oacute; hướng chăn nu&ocirc;i đ&uacute;ng đắn thu được hiệu quả cao trong chăn nu&ocirc;i. </font></p><p><font size="2">Cung cấp giống lợn rừng, nh&iacute;m, lợn giống, g&agrave; giống,....</font></p><p><font size="2">Phối giống, kh&aacute;m chửa, chữa bệnh cho b&ograve; v&agrave; đặc biệt l&agrave; chữa bệnh chậm sinh ở b&ograve;.</font></p><p><font size="2">B&agrave; con v&agrave; đồng nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin goi theo số 0914551149</font></p>
 
Back
Top