Tưới nhỏ giọt công nghệ Netafim, ưu điểm

  • Thread starter nguyencuongpt
  • Ngày gửi
N

nguyencuongpt

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYENCUONG CO,LTD
- Địa chỉ: QL1A, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
- Tel, Fax: 062. 3 501 482 - 09 3839 4142 ::: FaX
- Email: nguyencuongpt@gmail.com
================================

<strong>Ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt <br /></strong><font size="3">Thanh long l&agrave; c&acirc;y thương mại n&ecirc;n phải đảm bảo được một số y&ecirc;u cầu mang tầm v&oacute;c quốc tế, phải đ&aacute;p ứng c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn m&agrave; những thị trường kh&oacute; t&iacute;nh y&ecirc;u cầu. Chuyển đổi sản xuất thanh long sạch l&agrave; vấn đề sống c&ograve;n của thanh long b&igrave;nh thuận. V&agrave; để l&agrave;m được th&igrave; chỉ c&oacute; một c&aacute;ch duy nhất l&agrave; ứng dụng khoa học kỷ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ duy nhất l&agrave; hệ thống tưới nhỏ giọt.<br /></font><font size="3">Ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt l&agrave;: <br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nhu cầu về nước thấp.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hệ thống c&oacute; thể vận h&agrave;nh thường thường xuy&ecirc;n.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rất ph&ugrave; hợp với những v&ugrave;ng c&oacute; nguồn nước hạn chế.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lưu th&ocirc;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; rất tốt tại v&ugrave;ng rể c&acirc;y trong qu&aacute; tr&igrave;nh tưới.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&acirc;n b&oacute;n được cung cấp qua hệ thống tưới.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giảm sự rửa tr&ocirc;i h&oacute;a chất v&agrave;o m&ocirc;i trường.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giảm chi ph&iacute; vận h&agrave;nh.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiểm s&oacute;at ch&iacute;nh x&aacute;c lượng nước v&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ẩm đất đồng đều v&agrave; tối ưu.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&ugrave;ng rể tơi sốp tăng khả năng h&ocirc; hấp của rể.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tăng hiệu quả hấp thu nước v&agrave; dinh dưỡng.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tăng khối lượng của những rể t&iacute;ch cực.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiểm s&oacute;at được v&ugrave;ng cần tưới. <br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&ugrave;ng kh&ocirc;( kh&ocirc;ng tưới): giảm được sự ph&aacute;t triển của cỏ dại, giảm chi ph&iacute; diệt cỏ dại.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tạo điều kiện để nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; xe cơ giới đi lại dể d&agrave;ng.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngăn chặn sự x&oacute;i m&ograve;n của đất giữa c&aacute;c c&acirc;y trồng.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&ugrave;ng tưới: Duy tr&igrave; độ ẩm li&ecirc;n tục dọc theo rể c&acirc;y, cho ph&eacute;p duy tr&igrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; trong v&ugrave;ng ướt.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tập trung bộ rể trong v&ugrave;ng ướt.<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngăn chặn sự ph&aacute;t triển độ mặn của đất trong v&ugrave;ng ướt.<br /></font><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH&nbsp; NGUYỄN CƯỜNG &ndash; C&Ocirc;NG NGHỆ &amp; THIẾT BỊ TƯỚI</strong><br />Địa chỉ:&nbsp;QL1A - Th&ocirc;n 5 &ndash; H&agrave;m Đức &ndash; H&agrave;m Thuận Bắc &ndash; B&igrave;nh Thuận<br /><strong>&nbsp;Web: <a href="http://www.hethongtuoi.com/">www.hethongtuoi.com</a></strong>&nbsp; - info@hethongtuoi.com<br />&nbsp;Hotline: 09 3839 4142 &ndash; Emai:nguyencuongpt@gmail.com <br /><p><font face="VNI-Times" size="3">&nbsp;</font></p>
 
Back
Top