Vải Thiều Bắc Giang

  • Thread starter thanhcuong02
  • Ngày gửi
T

thanhcuong02

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Cương
- Địa chỉ: bắc giang
- Tel, Fax: 01257525338
- email: thanhcuong02@gmail.com
================================

<p>Vải thiều Bắc Giang đ&atilde; nhiều năm khẳng định được chất lượng của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng ở đ&acirc;u c&oacute; được.!Vị thơm ngọt ăn một lần m&agrave; nhớ m&atilde;i .Để quả vải đến được với nhiều người hơn ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua v&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm.mỗi năm v&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave;o vụ ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể thu mua được khoảng 15-30 tấn mỗi ng&agrave;y .! chi tiết li&ecirc;n hệ :01257525338(gặp a.Cương),02403694140 (hỏi A.Thể)</p><p>mail:thanhcuong02@gmail.com <br /></p>
 
Back
Top