Vi sinh xử lý ao nuoi thủy sản BIO-SYSTEMS INTERNATIONAL (USA)

  • Thread starter Công ty TNHH Vạn Lâm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Vạn Lâm
- Địa chỉ: 319 - C13, khu thương mại Thuận Việt, Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: phone: 08.386861110 ::: FaX: 08.38686157
- email: bien_biotech@yahoo.com
================================

<font face="Times New Roman">Email: bien_biotech@yahoo.com<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Địa chi: 319 - C13, khu thương mại Thuận Việt, L&yacute; Thường Kiệt, phường 15, quận 11, tp. Hồ Ch&iacute; Minh<br /></font><font face="Times New Roman">Tel: 08. 38686110, Fax 08.38686157.<br /></font><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Kỹ thuật Vạn L&acirc;m.<br /></font><em><u><font face="Times New Roman">www.biobugs.com<br /></font></u></em><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đại diện độc quyền ph&acirc;n phối sản phẩm vi sinh của BIO-SYSTEMS INTERNATIONAL (USA) tại Việt Nam, chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c chế phẩm vi sinh xử l&yacute; m&ocirc;i trường:<br /></font><strong><font face="Times New Roman">1. Vi sinh xử l&yacute; ao nu&ocirc;i thủy sản:<br /></font></strong><font face="Times New Roman">- Ph&acirc;n hủy b&ugrave;n đ&aacute;y, v&agrave; tức ăn thừa.<br /></font><font face="Times New Roman">- Giảm ph&aacute;t sinh c&aacute;c kh&iacute; độc amonia, H2S...<br /></font><font face="Times New Roman">- Kiểm so&aacute;t rong tảo.<br /></font><font face="Times New Roman">- Giảm BOD, TSS, tăng hiệu quả lắng, n&acirc;ng cao chất lượng nước trong ao nu&ocirc;i.<br /></font><font face="Times New Roman">...<br /></font><font face="Times New Roman">2. Vi sinh xử l&yacute; nước thải sinh hoạt v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp.<br /></font><font face="Times New Roman">3. Vi sinh khử m&ugrave;i.<br /></font><font face="Times New Roman">4. Vi sinh gi&uacute;p tăng tăng cường qu&aacute; tr&igrave;nh ph&acirc;n hủy chất hữu cơ trong ủ ph&acirc;n composting<br /></font><font face="Times New Roman">V&agrave; đồng thời nhiều loại vi sinh kh&aacute;c.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Để biết th&ecirc;m chi tiết, qu&yacute; kh&aacute;ch xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp để c&oacute; thể nhận được th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c, cũng như c&aacute;c tư vấn kỹ thuật th&iacute;ch hợp.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c tốt đẹp,<br /></font><font face="Times New Roman">Thanks,<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Xu&acirc;n Bi&ecirc;n,<br /></font><font face="Times New Roman">Cell phone: 0935405511<br /></font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top