VICATO KHỬ TRÙNG NƯỚC TRONG CHĂN NUÔI GIA SÚC

  • Thread starter VICATO
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

VICATO

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: VICATO
- Địa chỉ: VP5-LÊ VĂN LƯƠNG - TRUNG HÒA -NHÂN CHÍNH-THANH XUÂN - HÀ NỘI
- Tel, Fax: 0963772888 ::: FaX
- email: tuananhcvt@gmail.com
================================

<strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Vi&ecirc;n sủi khử tr&ugrave;ng <span style="color: blue">VICATO</span> 90%<p>&nbsp;</p></font></font></em></strong><span style="font-style: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Được đ&oacute;ng n&eacute;n dạng vi&ecirc;n 2g<p>&nbsp;</p></font></font></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="font-style: normal">Vi&ecirc;n khử tr&ugrave;ng n&agrave;y được b&agrave;o chế theo c&ocirc;ng nghệ đặc biệt, vi&ecirc;n sủi khử tr&ugrave;ng&nbsp;</span><strong><span style="color: blue"><em>VICATO</em></span></strong><span style="font-style: normal; color: blue"> </span><span style="font-style: normal">90%&nbsp;c&oacute; chứa hoạt chất khử tr&ugrave;ng tr&ecirc;n 90% do đ&oacute; hiệu quả khử tr&ugrave;ng mang lại cao gấp h&agrave;ng trăm lần so với c&aacute;c sản phẩm khử tr&ugrave;ng kh&aacute;c. Khi thả v&agrave;o nước vi&ecirc;n sủi c&oacute; phản ứng sủi từ đ&aacute;y l&ecirc;n do đ&oacute; đem lại hiệu quả triệt để, ti&ecirc;u diệt ho&agrave;n to&agrave;n vi khuẩn cũng như l&agrave;m sạch c&aacute;c loại r&ecirc;u, tảo trong nước. Kh&ocirc;ng những thế vi&ecirc;n sủi c&ograve;n tạo ra m&agrave;u xanh tự nhi&ecirc;n đặc trưng của c&aacute;c hồ bơi m&agrave; kh&ocirc;ng cần d&ugrave;ng th&ecirc;m bất cứ chất tạo m&agrave;u n&agrave;o. Sử dụng vi&ecirc;n </span><strong><span style="color: blue"><em>VICATO</em></span></strong><span style="font-style: normal; color: blue"> </span><span style="font-style: normal">cho hồ bơi người đi bơi sẽ kh&ocirc;ng cảm thấy r&iacute;t da v&agrave; kh&ocirc;ng bị đen da cũng như kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i clo kh&oacute; chịu&nbsp;như c&aacute;c loại bể bơi sử dụng ho&aacute; chất khử tr&ugrave;ng kh&aacute;c.<p>&nbsp;</p></span></font></font><span style="font-style: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">T&aacute;c dụng nhanh, dễ sử dụng (Thả trực tiếp xuống đ&aacute;y hồ vi&ecirc;n sẽ tự sủi v&agrave; tan ra nhanh ch&oacute;ng.), đặc biệt th&iacute;ch hợp khử tr&ugrave;ng với nhiều loại m&ocirc;i trường kh&aacute;c nhau.<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="font-style: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">D&ugrave;ng khử tr&ugrave;ng nước: Hồ bơi, bể bơi th&ocirc;ng minh, thuỷ sản, nước cấp, nước sinh hoạt.<p>&nbsp;</p></font></font></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="font-style: normal">Trong bể bơi: Khi muốn l&agrave;m tăng nhanh h&agrave;m lượng clo trong nước d&ugrave;ng 20g cho 1m3 nước. Để duy tr&igrave; định kỳ l&agrave; 200g cho 50m3 nước trong 2-3 ng&agrave;y</span><span style="font-family: Arial; font-size: 5.5pt"><p>&nbsp;</p></span></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="font-style: normal">Trong thuỷ sản: xử l&yacute; đ&aacute;y ao hồ tuỳ theo mức độ &ocirc; nhiễm, xử l&yacute; nước trước khi nu&ocirc;i tuỳ theo mức độ &ocirc; nhiễm của ao hồ.</span><span style="font-family: Arial; font-size: 5.5pt"><p>&nbsp;</p></span></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="font-style: normal">Ph&ograve;ng bệnh t&ocirc;m c&aacute;: 0.2-0.3g/m3, sau 10-30 ng&agrave;y d&ugrave;ng 1 lần</span><span style="font-family: Arial; font-size: 5.5pt"><p>&nbsp;</p></span></font></font><span style="font-style: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Khử tr&ugrave;ng nước sinh hoạt: 2g cho 400-100l&iacute;t<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="font-style: normal; color: blue"><font size="3"><font face="Times New Roman">ph&ograve;ng bệnh gia s&uacute;c gia cầm : - phun trực tiếp l&ecirc;n gia s&uacute;c, gia cầm nhằm diệt hết c&aacute;c mầm bệnh tr&ecirc;n cơ thể gi&uacute;p gia s&uacute;c, gia cầm khoẻ mạnh v&agrave; mau lớn<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="font-style: normal; color: blue"><font size="3"><font face="Times New Roman">khử tr&ugrave;ng chuồng trại v&agrave; khu vực xung quanh<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="font-style: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">An to&agrave;n cho người sử dụng v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="font-style: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Đ&oacute;ng g&oacute;i: 1kg ,5kg , 10kg , 20 kg , 50kg<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="font-style: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">gi&aacute; 60.000/1kg ( chưa bao gồm VAT v&agrave; cước vận chuyển )<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="font-style: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:<span style="color: blue">A.Tuấn Anh <p>&nbsp;</p></span></font></font></span><span style="font-style: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐT<span style="color: blue">: 0963 772 888<p>&nbsp;</p></span></font></font></span><span style="font-style: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Email : <span style="color: blue"><a href="mailto:tuananhcvt@gmail.com">tuananhcvt@gmail.com</a><p>&nbsp;</p></span></font></font></span><span class="MsoHyperlink"><span style="font-style: normal"><u><font size="3"><font color="#0000ff"><font face="Times New Roman">http:// www.vicato.com.vn<p>&nbsp;</p></font></font></font></u></span></span>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top