VICATO - Vua khử trùng trong chăn nuôi

  • Thread starter long.vicato
  • Ngày gửi
L

long.vicato

Guest
#1
<div><br /></div><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">M&ocirc;i trường nước,Ao nu&ocirc;i của bạn đang bị xấu đy.T&ocirc;m c&aacute; chết v&igrave; dịch bệnh&hellip;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #555555"><br /> <br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; do m&ocirc;i trường nước &ocirc; nhiễm</span><br /> <br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Bạn muốn m&ocirc;i trường nước tốt l&ecirc;n.T&ocirc;m c&aacute; khỏe mạnh đạt sản lượng tốt nhất</span><br /> <br /> </span><span style="font-family: Tahoma; color: #555555">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">VICATO khử tr&ugrave;ng dạng vi&ecirc;n sủi</span><br /> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">1.Th&agrave;nh phần</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #555555"><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">T&ecirc;n gọi: Tricholoroisocyanuric acid</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&ocirc;ng thức ho&aacute; học: CH3N3O3Cl3</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">L&agrave; ho&aacute; chất mang t&iacute;nh hữu cơ</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">2. C&ocirc;ng dụng</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bệnh c&oacute; hại trong m&ocirc;i trường nước.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Ph&ograve;ng chống bệnh tật cho gia s&uacute;c, gia cầm, c&aacute;, t&ocirc;m</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Diệt vi khuẩn, vi r&uacute;t, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng g&acirc;y bệnh. Ph&ograve;ng ngừa v&agrave; kiểm so&aacute;t dịch bệnh</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Diệt trừ nấm mốc, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng nhanh ch&oacute;ng tr&ecirc;n đồ d&ugrave;ng, m&aacute;y m&oacute;c v&agrave;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">c&aacute;c thiết bị y tế, chăn m&agrave;n, quần &aacute;o,<span class="apple-converted-space">&nbsp;nh&agrave;&nbsp;</span>xưởng...</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Khử tr&ugrave;ng m&ocirc;i trường nơi gần bải r&aacute;c, v&ugrave;ng lũ lụt, thi&ecirc;n tai...</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Khử khuẩn nước sinh hoạt, y tế, cộng đồng.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Xử l&iacute; m&ocirc;i trường nước bể bơi</span><br /> <br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ưu điểm nổi trội :<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Đ&oacute;ng g&oacute;i dạng vi&ecirc;n n&eacute;n, c&oacute; phản ứng sủi từ dưới l&ecirc;n đem lại hiệu quả xử l&yacute; cao nhất.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">An to&agrave;n cho người sử dụng, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Kh&ocirc;ng L&agrave;m mất &ocirc;xy trong nước v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi nồng độ pH của nước.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ngo&agrave;i ra cty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản phẩm VICATO Ti&ecirc;n Đắc :</span>&nbsp;ph&ograve;ng v&agrave; trị một số bệnh do virus, vi khuẩn v&agrave; yếu tố m&ocirc;i trường g&acirc;y ra, tăng cường sức đề kh&aacute;ng cho c&aacute;, ph&ograve;ng bệnh đường ruột cho t&ocirc;m c&aacute; hiệu quả<span style="color: #555555; font-family: Tahoma; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal"><span style="color: #555555; font-family: Tahoma; font-size: 10pt">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng v&agrave;o trang web c&ocirc;ng ty để biết th&ecirc;m chi tiết</span></p><p class="MsoNormal">&nbsp;<span style="color: #555555; font-family: Tahoma; font-size: 13px">Web: WWW.VICATO.COM</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #555555"> <br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết v&agrave; tư vấn về sản phẩm. Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&ocirc;ng ty cổ phần ph&aacute;t triểnVICATO</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: #555555">Địa chỉ : 463 - Minh Khai - Hai B&agrave; Trưng - H&agrave; Nội<br /> <br /> <br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Điện Thoại : 0909.686.309 ( gặp Long )</span><br /> <br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Email: long.vicato@gmail.com </span><br /> <br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Web: WWW.VICATO.COM</span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: bùi ngọc long
- Địa chỉ: 14 - 26/454 - Minh Khai - HBT - HN
- Điện thoại: 0909686309 - Fax: 01669911818
- email: long.vicato@gmail.com
 

Đối tác
Top