Video-Hình Ảnh chim trĩ Trại GAPFOOD

gapfood.vn

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0916514468;0986209922 số cố định 04.36400641
- email: gapfoodco@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">C&ocirc;ng ty cổ phần thực phẩm ti&ecirc;u chuẩn GAP c&oacute; chi nh&aacute;nh tại H&agrave; Nam đ&atilde; được cấp ph&eacute;p của Chi cục Kiểm L&acirc;m H&agrave; Nam về việc th&agrave;nh lập trang trại để bảo tồn, sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển lo&agrave;i chim Trĩ đỏ khoang cổ c&oacute; trong S&aacute;ch Đỏ Việt Nam. Đầu năm 2011, trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; ph&aacute;t triển được số lượng kh&aacute; lớn l&ecirc;n tới hơn 2000 chim Trĩ trưởng th&agrave;nh v&agrave; sinh sản. Với hơn 100 chim m&aacute;i đang đẻ v&agrave; gần 1000 chim m&aacute;i bắt đầu v&agrave;o m&ugrave;a sinh sản c&oacute; thể cung cấp trứng, chim giống c&aacute;c độ tuổi (từ 01 ng&agrave;y đến trưởng th&agrave;nh v&agrave; đang đẻ) với số lượng rất lớn, tất cả đều được cấp giấy Kiểm l&acirc;m của Chi cục Kiểm sở tại. Ngo&agrave;i ra, C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp chim Trĩ thương phẩm với gi&aacute; 500.000đ/kg, v&agrave; chim Trĩ l&agrave;m cảnh với bộ m&atilde; đẹp long lanh (xin gọi để biết gi&aacute;). Ph&acirc;n phối to&agrave;n quốc. Miễn ph&iacute; cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật nu&ocirc;i, ấp nở chim Trĩ. K&iacute;nh mời Qu&yacute; kh&aacute;ch đến thăm quan khu trang trại của C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; thể nhận được những tư vấn chi tiết để đầu tư ph&ugrave; hợp.</span><br /> <span style="font-size: medium">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ:</span><br /> <span style="font-size: medium"><strong><em><span style="color: teal">C&ocirc;ng ty cổ phần thực phẩm ti&ecirc;u chuẩn GAP<br /> Trụ sở ch&iacute;nh: 23 Vũ Trọng Phụng-Thanh Xu&acirc;n-H&agrave; Nội</span></em></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><strong><em><span style="color: teal">Văn ph&ograve;ng giao dịch:5/445 ng&otilde; 192 L&ecirc; Trọng Tấn - Định C&ocirc;ng - Ho&agrave;ng Mai - H&agrave; Nội.<br /> Điện thoại:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04.36400641 / 0986209922 /&nbsp; 0916514468</span></em></strong></span></p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx