Vườn Mai Tuấn Ngọc

  • Thread starter Vườn Mai Tuấn Ngọc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vườn Mai Tuấn Ngọc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vườn Mai Tuấn Ngọc
- Địa chỉ: Bình Định
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: lienhe@vuonmaituanngoc.com
================================

<span class="taho12"><span class="taho12"><span class="taho12"><span class="taho12"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: #339966"><span class="taho12">Chuy&ecirc;n:</span><br /> <span class="taho12">- Mua b&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y Mai cảnh</span><br /> <span class="taho12">- Cung ứng giống Mai</span><br /> <span class="taho12">- Mua b&aacute;n Bonsai</span><br /> <span class="taho12">- Dịch vụ k&yacute; gửi chăm s&oacute;c Mai</span></span><span style="font-family: Verdana"><br /> <span class="taho12">____________________________________________________</span></span><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: fuchsia"><br /> <em><span style="font-family: Verdana">L&agrave;ng nghề trồng Mai cảnh Thanh Li&ecirc;m - Nhơn An - An Nhơn - B&igrave;nh Định</span></em><br /> <em><span style="font-family: Verdana">ĐT: 0985.316.429</span></em><br /> <em><span style="font-family: Verdana">Email: lienhe@vuonmaituanngoc.com</span></em><br /> <em><span style="font-family: Verdana">Website: www.vuonmaituanngoc.com</span></em></span></em></strong></span></span></span></span>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top