XIN GÓP Ý KIẾN VỀ NUÔI CHIM MANH MANH SINH SẢN

#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p>xin ch&agrave;o cả nh&agrave;, m&igrave;nh đ&atilde; chật vật nu&ocirc;i cặp chim Manh Manh khi đ&aacute;m cưới được người bạn tặng 1 cặp rất đẹp, ch&uacute;ng cứ đẻ trứng ho&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng nở được hoặc c&oacute; nở th&igrave; cũng chết hết. thế l&agrave; m&igrave;nh l&ecirc;n mạng m&agrave;y m&ograve; ho&agrave;i cũng kh&ocirc;ng xong.Cuối c&ugrave;ng giờ đ&acirc;y 3 con chim non đ&atilde; ra l&ocirc;ng v&agrave; rất khỏe mạnh. theo &yacute; kiến của m&igrave;nh cụ thể như sau:</p><p>&nbsp;+ Chuồng trại: Xem tr&ecirc;n mạng th&igrave; mọi người n&oacute;i rằng kh&ocirc;ng cần chuồng lớn lắm v&igrave; chim manh manh kh&aacute; nhỏ, nhỏ như chim Sẽ vậy, nhưng thực tế chuồng nhỏ qu&aacute; dễ l&agrave;m ước tổ v&agrave; ước thức ăn của chim v&agrave; tầm hoạt động của chim bị hạn chế, theo m&igrave;nh chuồng n&ecirc;n rộng rải một ch&uacute;t, m&igrave;nh đang d&ugrave;ng chuồng h&igrave;nh trụ cao 1.2m v&agrave; rộng 60cm.cặp chim của m&igrave;nh thấy c&oacute; vẽ rất th&iacute;ch v&agrave; thoải m&aacute;i. N&ecirc;n đặt chuồng chim nơi y&ecirc;n tĩnh, &iacute;t người qua lại, khi cho ăn hạn chế l&agrave;m động đến chim</p><p>+ Giống: c&aacute;c b&aacute;c c&oacute; thể mua ngo&agrave;i tiệm chim với gi&aacute; &lt;100k/1cặp, n&ecirc;n chọn con khỏe mạnh, l&ocirc;ng mượt, mắt s&aacute;ng, mũi+miệng kh&ocirc;, nhanh nhẹn l&agrave; chim khỏe mạnh, chọn cặp chim bố mẹ kh&ocirc;ng đồng huyết, chim đực c&oacute; mỏ m&agrave;u đỏ, chim c&aacute;i c&oacute; mỏ m&agrave;u đỏ nhạt.&nbsp;</p><p>&nbsp;+ Phụ kiện:</p><p>&nbsp;- M&aacute;ng ăn, m&aacute;ng nước, m&aacute;ng đựng hạt k&ecirc;, m&aacute;ng đựng c&aacute;m trứng v&agrave; kho&aacute;ng để s&aacute;t đ&aacute;y chuồng, </p><p>&nbsp;- Tổ chim c&oacute; thể mua ngo&agrave;i tiệm hoặc tự l&agrave;m bằng vật dụng sẵn c&oacute; như cắt c&aacute;i can 1 l&iacute;t lấy phần đ&aacute;y cao khoảng 10-12cm v&agrave; l&oacute;t r&aacute;c b&ecirc;n trong, c&aacute;c bạn n&ecirc;n để tổ cao b&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;ch xa m&aacute;ng nước c&agrave;ng tốt.</p><p>&nbsp;- C&agrave;nh c&acirc;y: nếu chuồng cao c&aacute;c bạn nện bố tr&iacute; 1 c&agrave;nh ngang với m&aacute;ng ăn, 1 c&agrave;nh ngang với tổ, c&agrave;nh c&acirc;y kh&ocirc;ng n&ecirc;n qua to hoặc qu&aacute; nhỏ sẽ g&acirc;y kh&oacute; khăn cho chim đậu.</p><p>&nbsp; + Thức ăn: Chim rất th&iacute;ch ăn hạt k&ecirc;, l&uacute;a (tốt nhất n&ecirc;n cho ăn hạt k&ecirc;, l&uacute;a cứng chim kh&oacute; ăn), c&aacute;m trứng, kho&aacute;ng, thỉng thoảng n&ecirc;n cho chim ăn rau x&agrave; l&aacute;ch...</p><p>&nbsp;+ Sinh sản: M&igrave;nh thấy chim đẻ trứng v&agrave; ấp li&ecirc;n tục, c&ograve;n chu kỳ th&igrave; m&igrave;nh chua rỏ v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; lứa đầu ti&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng, chim đực v&agrave; chim c&aacute;i thay nhau ấp li&ecirc;n tục...</p><p>&nbsp;* M&igrave;nh chỉ biết vậy th&ocirc;i nếu c&oacute; chổ n&agrave;o chưa đứng mong mọi người g&oacute;p &yacute;, kkaka</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: germany2901
- Địa chỉ: 07 dinh tien hoang, tp bmt
- Điện thoại: 0975391660 - Fax:
- email: germany2901@gmail.com
 

#2
minh cung moi tap nuoi bi bay mat con mai.ban ban chim con bao nhiu mot cap.ma chim mai ko thi bao nhiu.neu co thi cho mih dia chi luon.va so dt
 
Top