XÚC TIẾN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN

  • Thread starter VIETgo
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

VIETgo

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: VIETgo
- Địa chỉ: Tòa nhà Fideco - Tầng 19,Số 81-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Tel, Fax: 0839106800 ::: FaX 08.39106809
- email: vietgo.tuvankh@gmail.com
================================

<br />C&aacute;c sản phẩm n&ocirc;ng sản l&agrave; một trong những ng&agrave;nh h&agrave;ng VIETgo nhận được rất nhiều y&ecirc;u cầu hỏi mua h&agrave;ng từ ph&iacute;a đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i như: Gạo, Ti&ecirc;u, Hạt Điều,Tr&agrave; ( ch&egrave;), Ng&ocirc;, Sắn l&aacute;t,Vừng, C&agrave; ph&ecirc;, Đỗ c&aacute;c loại, Quế, Hồi, Ớt, Tinh bột sắn, Gừng,Cơm dừa,&hellip;<br /><br />VIETgo l&agrave; c&ocirc;ng ty x&uacute;c tiến thương mại, hỗ trợ c&aacute;c doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tiếp về nhiều ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&aacute;c nhau.<br /><br />VIETgo đ&atilde; từng xuất khẩu trực tiếp rất nhiều c&aacute;c loại sản phẩm n&agrave;y, vi vậy chũng t&ocirc;i c&oacute; kinh nghiệm trong việc đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng như c&oacute; thể cung cấp cho qu&yacute; vị những đối t&aacute;c lớn, biết c&aacute;ch tư vấn v&agrave; hỗ trợ qu&yacute; doanh nghiệp d&agrave;nh được đơn h&agrave;ng trong thời gian sớm.<br /><br />http://vietgo.vn/VIETgo17112007/COHOIGIAOTHUONG/tabid/703/Tradecatalogue/87/Default.aspx<br />&nbsp;<br />C&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; tổ chức c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; khả năng cung cấp v&agrave; c&oacute; &yacute; định xuất khẩu trực tiếp c&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp với VIETgo để được hỗ trợ, tư vấn chi tiết hơn về thị trường tiềm năng v&agrave; xem qua c&aacute;c đơn h&agrave;ng cụ thể cho từng loại sản phẩm.<br /><br />Để biết th&ecirc;m chi tiết về c&aacute;c cơ hội giao thương v&agrave; c&aacute;ch thức hợp t&aacute;c, vui l&ograve;ng truy cập v&agrave;o website www.vietgo.vn<br /><br />Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.<br />&nbsp;<br />Văn ph&ograve;ng VIETgo tại Hồ Ch&iacute; Minh<br />T&ograve;a nh&agrave; Fideco - Tầng 19,Số 81-85 H&agrave;m Nghi, phường Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1, TP.HCM<br />Tel: +84.8. 3910 6800- line 109<br />Fax: +84.8. 3910 6809<br />Email: hcm.vietgo@gmail.com<br />Mobile: 0907.53.2001 ( Ms.Thanh B&igrave;nh &ndash; Ph&oacute; ph&ograve;ng tư vấn Doanh Nghiệp)<br /><br />Văn ph&ograve;ng giao dịch của VIETgo tại H&agrave; Nội<br />&nbsp;Số 15-Ng&ocirc; Tất Tố- Đống Đa-H&agrave; N&ocirc;i<br />&nbsp;Tel: 04.7478450 / Fax: 04.7474405<br />&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp; website: www.vietgo.vn<br />&nbsp; Email: vietgo.tuvankh@gmail.com<br />&nbsp;contact@vietgo.vn<br />&nbsp; Mobile: 0909.120826 ( Ms Khuy&ecirc;n - Sales Manager)<br /><br /><br /><!--Session data-->
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top