yến sào khánh hòa giá tốt nhất thị trường

  • Thread starter thienphucheart
  • Ngày gửi
T

thienphucheart

Guest
#1
<blockquote style="margin-left: 4px; margin-right: 4px"><span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">Yến s&agrave;o kh&aacute;nh h&ograve;a</a><span style="color: #ff0000">,</span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/"> yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến nu&ocirc;i trong nh&agrave;</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến tổ</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến huyết</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến đảo thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">nước yến</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến lọ</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến chai</a><span style="color: #ff0000">,</span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến nguy&ecirc;n chất</a><span style="color: #ff0000">.</span></span></span><br /> <span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold" /></span><br /> <span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold"> Cửa h&agrave;ng <span style="font-size: xx-large">THI&Ecirc;N PH&Uacute;C</span> chuy&ecirc;n c&aacute;c sản phẩm về yến s&agrave;o </span></span><br /> <span style="font-size: x-large" /> <div align="center"> </div> <span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold">Thương hiệu SANEST&nbsp; Kh&aacute;nh H&ograve;a</span>.</span> <div align="center"> </div> <br /> <div align="center"> </div> <span style="font-size: large">L&agrave; Đại l&yacute; cấp 1 ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn đem lại d&ograve;ng sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe người ti&ecirc;u d&ugrave;ng với gi&aacute; v&agrave; dịch vụ tốt nhất.</span><br /> <span style="font-size: large"> Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n c&oacute; chế độ ưu đ&atilde;i giảm gi&aacute;, đặc biệt giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; trong phạm vi th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. </span><br /> <div align="center"> </div> <span style="font-size: large">Cửa h&agrave;ng <span style="font-size: xx-large">THI&Ecirc;N PH&Uacute;C</span> ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c sản phẩm từ </span><br /> <span style="font-size: large" /> <div align="center"> </div> <span style="font-size: large"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0060bf">YẾN S&Agrave;O KH&Aacute;NH H&Ograve;A</span></span></span> <div align="center"> </div> <span style="font-size: large">Với c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm sau:</span> <div align="center"> </div> <p align="center" class="p_first" style="text-align: center"> <span style="font-weight: bold; font-size: x-large">* D&ograve;ng sản phẩm từ YẾN S&Agrave;O KH&Aacute;NH H&Ograve;A</span> </p> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400">1.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tinh chế 3g</span></span></span><br /> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt" /></span><br /> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt" /></span> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"> <img border="0px" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s213.JPG" /></span></span></span> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"> <span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 175.000 VND</span></span></span></span><br /> <span style="font-size: 24pt"> <span style="font-weight: bold; font-size: 24pt; color: #006400">2.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tinh chế 5g</span></span><br /> <span style="font-size: 24pt" /><br /> <span style="font-size: 24pt" /> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt; color: #006400"> <img border="0px" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s214.JPG" /></span></span> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 286.000 VND</span></span></span></span><br /> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt; color: #006400">3.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tinh chế 50g</span></span><br /> <span style="font-size: 24pt" /><br /> <span style="font-size: 24pt" /> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt; color: #006400"> <img border="0px" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s215.JPG" /></span></span> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 2.845.000 VND</span></span></span></span><br /> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt; color: #006400">4.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tinh chế 100g</span></span><br /> <span style="font-size: 24pt" /><br /> <span style="font-size: 24pt" /> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt; color: #006400"> <img border="0px" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s215.JPG" /></span></span> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 5.668.000 VND</span></span></span></span><br /> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt; color: #006400">5.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nguy&ecirc;n tổ 20g</span></span><br /> <span style="font-size: 24pt" /><br /> <span style="font-size: 24pt" /> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt; color: #006400"> <img border="0px" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s217.JPG" /></span></span> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 1.283.000 VND</span></span></span></span><br /> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt; color: #006400">6.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nguy&ecirc;n tổ 50g</span></span><br /> <span style="font-size: 24pt" /><br /> <span style="font-size: 24pt" /> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt; color: #006400"> <img border="0px" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s218.JPG" /></span></span> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 3.225.000 VND</span></span></span></span><br /> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt; color: #006400">7.Yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nguy&ecirc;n tổ 100g</span></span><br /> <span style="font-size: 24pt" /><br /> <span style="font-size: 24pt" /> <div align="center"> </div> <img border="0px" src="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s219.JPG" /> <div align="center"> </div> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 6.490.000 VND</span></span></span></span><span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt" /></span><br /> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"> 8.Yến nu&ocirc;i trong nh&agrave; loại 1(50g)</span></span></span> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><br /> <img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s220.JPG" /><br /> <span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 2.185.000 VND</span></span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400">9.Yến nu&ocirc;i trong nh&agrave; loại 1(100g)</span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><br /> <img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s221.jpg" /><br /> <span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 4.370.000 VND</span></span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400">10.Yến nu&ocirc;i trong nh&agrave; loại 2(50g)</span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><br /> <img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s222.gif" /><br /> <span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 2.020.000 VND</span></span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400">11.Yến nu&ocirc;i trong nh&agrave; loại 2(100g)</span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><br /> <img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s223.jpg" /><br /> <span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 4.040.000 VND</span></span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold">* D&ograve;ng sản phẩm từ SANEST</span></span> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt">&nbsp;</span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="color: #006600; text-align: center"> <span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold">1.Yến lọ nh&acirc;n s&acirc;m cao cấp Sanest Kh&aacute;nh H&ograve;a</span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="color: #006600; text-align: center"> <span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold"><br /> </span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <img border="0" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s255.gif" /> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 44.000 VND</span></span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="color: #006600; text-align: center"> <span style="font-size: x-large; font-weight: bold">2.Yến lọ cao cấp Sanest Kh&aacute;nh H&ograve;a</span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="color: #006600; text-align: center"> <span style="font-size: x-large; font-weight: bold"><br /> </span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s229.JPG" /> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 34.500 VND</span></span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: x-large"><span style="color: #006600; font-weight: bold">3.Yến lọ nh&acirc;n s&acirc;m cao cấp Sanest Kh&aacute;nh H&ograve;a hộp 6 lọ</span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <br /> <img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s256.gif" /> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 280.000 VND</span></span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="color: #006600; text-align: center"> <span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold">4.Yến lọ cao cấp Sanest Kh&aacute;nh H&ograve;a hộp 6 lọ</span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="color: #006600; text-align: center"> <span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold"><br /> </span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <img border="0" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s230.JPG" /> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 207.000 VND</span></span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: x-large; font-weight: bold">5.NƯỚC YẾN LON 190ml</span><br /> <br /> <img border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s226.JPG" /> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 8.800 VND</span></span></span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold">* D&ograve;ng sản phẩm từ SANEST FOOD</span></span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: x-large; font-weight: bold">1.Sữa chua tảo biển <br /> </span> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/?frame=product_detail&amp;id=211"> <img width="415" height="331" border="0" src="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/images/product/product_s211.gif" /></a> </p> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt">&nbsp;</span></span> </p> <div align="center"> </div> <div align="center"> <span style="font-size: 24pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 24pt"><span style="color: #006400"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 6.800 VND</span></span></span></span><br /> </div> <br /> <span style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman; font-size: 12pt; color: #ff0000"><span style="color: #ffd700; font-size: 36pt">CỬA H&Agrave;NG THI&Ecirc;N PH&Uacute;C</span></span><br /> <span style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman; font-size: 12pt; color: #ff0000"> <span style="color: #006400; font-size: 18pt">CHUY&Ecirc;N YẾN S&Agrave;O KH&Aacute;NH H&Ograve;A V&Agrave; ĐẶC SẢN NHA TRANG</span></span> <div align="center"> </div> <span style="font-weight: bold; font-style: italic; font-family: Times New Roman; font-size: 18pt"> Địa chỉ: 125/22 B&ugrave;i Đ&igrave;nh T&uacute;y, Phường 24 ,Quận B&igrave;nh Thạnh, TP.HCM</span><br /> <span style="background-color: #ffffff; font-size: medium; font-weight: bold">h&atilde;y gh&eacute; thăm website của ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết về những sản phẩm kh&aacute;c m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp</span> <div align="center"> </div> <p align="center" style="text-align: center"> <span style="font-size: 18pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com/"><span style="font-weight: bold; font-style: italic; font-family: Times New Roman; font-size: 18pt"> Website:www.yensaokhanhhoa-thienphuc.com</span></a></span> </p> <div align="center"> <span style="font-size: x-large"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">Yến s&agrave;o kh&aacute;nh h&ograve;a</a><span style="color: #ff0000">,</span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/"> yến thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến nu&ocirc;i trong nh&agrave;</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến tổ</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến huyết</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến đảo thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">nước yến</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến lọ</a><span style="color: #ff0000">, </span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến chai</a><span style="color: #ff0000">,</span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #ff0000" href="http://yensaokhanhhoa-thienphuc.com/">yến nguy&ecirc;n chất</a><span style="color: #ff0000">.</span></span></span> </div> </blockquote>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê đức thịnh
- Địa chỉ: 125/22 bui dinh tuy p24 binh thanh Ho Chi Minh
- Điện thoại: 0933834777 - Fax:
- email: thienphucheart@yahoo.com