6BA - 6-Benzylaminopurine

  • Thread starter babydethuong282003
  • Ngày gửi
babydethuong282003

babydethuong282003

Lữ khách
#1
<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng dụng ứng dụng v&agrave; t&aacute;c dụng sinh l&yacute; của Benzylaminopurine:</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">1/ Th&uacute;c đẩy ph&acirc;n b&agrave;o.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">2/ Th&uacute;c đẩy sự ph&acirc;n h&oacute;a tổ chức phi ph&acirc;n h&oacute;a.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">3/ Th&uacute;c đẩy tế b&agrave;o lớn nhanh.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">4/ Th&uacute;c đẩy hạt giống mọc mầm.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">5/ K&iacute;ch th&iacute;ch sinh trưởng mọc mầm v&agrave;o thời điểm ngủ đ&ocirc;ng.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">6/ Hạn chế hoặc th&uacute;c đẩy sự sinh trưởng vươn d&agrave;i của th&acirc;n v&agrave; l&aacute;.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">7/ Hạn chế hoặc th&uacute;c đẩy sinh trưởng của rễ.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">8/ Hạn chế sự l&atilde;o h&oacute;a của l&aacute;.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">9/ Hạn chế sự ph&aacute;t triển của ngọn, th&uacute;c đẩy sự sinh trưởng của mầm n&aacute;ch.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">10/ Th&uacute;c đẩy h&igrave;nh th&agrave;nh mầm hoa v&agrave; nở hoa.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">11/ Khơi dậy t&iacute;nh trạng giống c&aacute;i.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">12/ Th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh tạo quả.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">13/ Th&uacute;c đẩy sự sinh trưởng của quả.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">14/ Th&uacute;c đẩy sự h&igrave;nh th&agrave;nh của th&acirc;n c&acirc;y.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">15/ Vận chuyển v&agrave; t&iacute;ch lũy c&aacute;c chất.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">16/ Hạn chế hoặc th&uacute;c đẩy sự hấp thụ.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">17/ Th&uacute;c đẩy mở rộng lỗ kh&iacute; v&agrave; hơi bốc l&ecirc;n.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">18/ N&acirc;ng cao khả năng chống chọi với bệnh hại.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">19/ Khống chế ph&acirc;n giải chất diệp lục.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">20/ Th&uacute;c đẩy hoặc khống chế hoạt t&iacute;nh của dung m&ocirc;i.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xong, vị&nbsp; tr&iacute; v&agrave; thời gian xử l&yacute;, c&aacute;ch d&ugrave;ng v&agrave; nồng độ, chủng loại c&acirc;y trồng kh&ocirc;ng giống nhau, c&aacute;c t&aacute;c dụng v&agrave; phản ứng được biểu hiện ra cũng kh&ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n tương đồng.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong đ&oacute;, c&aacute;c t&aacute;c dụng như: th&uacute;c đẩy ph&acirc;n b&agrave;o, th&uacute;c đẩy sự ph&acirc;n h&oacute;a tổ chức phi ph&acirc;n h&oacute;a, th&uacute;c đẩy sự t&iacute;ch lũy của c&aacute;c chất trong th&acirc;n sinh vật, th&uacute;c đẩy mọc mầm n&aacute;ch, ph&ograve;ng chống l&atilde;o h&oacute;a,&hellip;l&agrave; t&aacute;c dụng sinh l&yacute; đặc th&ugrave; của nguy&ecirc;n tố ph&acirc;n b&agrave;o 6-BA, l&agrave; điểm ri&ecirc;ng biệt m&agrave; c&aacute;c chất k&iacute;ch th&iacute;ch tố thực vật kh&aacute;c kh&ocirc;ng c&oacute; hoặc bất cập. Ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; 6-BA trở th&agrave;nh hợp chất tổng hợp kh&ocirc;ng thể thiếu trong việc nu&ocirc;i cấy tế b&agrave;o v&agrave; tổ chức thực vật.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một đặc trưng quan trọng kh&aacute;c của 6-BA l&agrave; t&iacute;nh di chuyển trong th&acirc;n thực vật k&eacute;m, tức l&agrave; hạn chế t&aacute;c dụng sinh l&yacute; ở bộ phận xử l&yacute; v&agrave; gần kề. Trong ứng dụng thực tế phải suy x&eacute;t phương ph&aacute;p xử l&yacute; v&agrave; bộ phận xử l&yacute;. Đ&acirc;y cũng l&agrave; 1 trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n hạn chế n&oacute; ở c&aacute;c ứng dụng rộng r&atilde;i trong nghề l&agrave;m vườn v&agrave; trong n&ocirc;ng nghiệp.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mặc d&ugrave; như vậy, do hoạt t&iacute;nh ph&acirc;n b&agrave;o của 6-BA rất cao, bởi vậy trong n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; nghề l&agrave;m vườn từ mọc mầm c&acirc;y đến thu hoạch đều c&oacute; ứng dụng rộng r&atilde;i.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Kết luận</strong>:&nbsp; Benzylaminopurine(6-BA)- nguy&ecirc;n tố ph&acirc;n b&agrave;o- chất điều tiết sinh trưởng thực vật- 6-BA l&agrave; một loại ph&acirc;n b&agrave;o, 1 loại chất hiệu quả cao, ổn định, gi&aacute; vừa phải v&agrave; dễ sử dụng,&hellip;.., bởi vậy m&agrave; được ứng dụng rộng r&atilde;i, đồng thời l&agrave; chất ph&acirc;n b&agrave;o được ưa chuộng nhất đối với c&ocirc;ng việc của những người nu&ocirc;i cấy bộ phận. T&aacute;c dụng chủ yếu của&nbsp; 6-BA l&agrave; th&uacute;c đẩy h&igrave;nh th&agrave;nh của mầm, cũng c&oacute; thể l&agrave;m hạn chế sự ph&aacute;t sinh c&aacute;c tổ chức g&acirc;y hại, c&oacute; thể d&ugrave;ng để n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; sản lượng của c&acirc;y thuốc l&aacute;, c&acirc;y tr&agrave;, giữ tươi cho hoa quả v&agrave; rau, kh&ocirc;ng hạn chế sự sinh trưởng của đậu, n&acirc;ng cao r&otilde; rệt chất lượng của quả v&agrave; l&aacute;.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thi Xuân Vinh
- Địa chỉ: TP HCm
- Điện thoại: 0939 888 648 - Fax:
- email: xuanvinhchemic@gmail.com
 

Đối tác
Top