bán 2 con cá đuối mới nhập châu sáng motoro ở Peru

  • Thread starter willsongate
  • Ngày gửi
W

willsongate

Guest
Mình hi[FONT='Arial','sans-serif']ệ[/FONT]n t[FONT='Arial','sans-serif']ạ[/FONT]i m[FONT='Arial','sans-serif']ớ[/FONT]i nh[FONT='Arial','sans-serif']ậ[/FONT]p 2 con cá đu[FONT='Arial','sans-serif']ố[/FONT]i châu sáng r[FONT='Arial','sans-serif']ấ[/FONT]t đ[FONT='Arial','sans-serif']ẹ[/FONT]p giá 1,700,000 m[FONT='Arial','sans-serif']ộ[/FONT]t con kích th[FONT='Arial','sans-serif']ướ[/FONT]c 16 đ[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]n 17. Các b[FONT='Arial','sans-serif']ạ[/FONT]n yêu thích cá, các nhà ngh[FONT='Arial','sans-serif']ệ[/FONT] nhân đ[FONT='Arial','sans-serif']ừ[/FONT]ng b[FONT='Arial','sans-serif']ỏ[/FONT] l[FONT='Arial','sans-serif']ở[/FONT] c[FONT='Arial','sans-serif']ơ[/FONT] h[FONT='Arial','sans-serif']ộ[/FONT]i này hãy nhanh tay lên b[FONT='Arial','sans-serif']ắ[/FONT]t đi[FONT='Arial','sans-serif']ệ[/FONT]n tho[FONT='Arial','sans-serif']ạ[/FONT]i g[FONT='Arial','sans-serif']ọ[/FONT]i đ[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]n chúng tôi, các b[FONT='Arial','sans-serif']ạ[/FONT]n s[FONT='Arial','sans-serif']ẽ[/FONT] đ[FONT='Arial','sans-serif']ượ[/FONT]c s[FONT='Arial','sans-serif']ơ[/FONT] h[FONT='Arial','sans-serif']ữ[/FONT]u 1 c[FONT='Arial','sans-serif']ặ[/FONT]p các cá đu[FONT='Arial','sans-serif']ố[/FONT]i có giá tr[FONT='Arial','sans-serif']ị[/FONT] va r[FONT='Arial','sans-serif']ấ[/FONT]t hi[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]m trên th[FONT='Arial','sans-serif']ị[/FONT] tr[FONT='Arial','sans-serif']ườ[/FONT]ng Vi[FONT='Arial','sans-serif']ệ[/FONT]t Nam.
Nhân d[FONT='Arial','sans-serif']ị[/FONT]p t[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]t đ[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]n, đ[FONT='Arial','sans-serif']ể[/FONT] trong nhân thêm ph[FONT='Arial','sans-serif']ầ[/FONT]n m[FONT='Arial','sans-serif']ớ[/FONT]i l[FONT='Arial','sans-serif']ạ[/FONT] và đ[FONT='Arial','sans-serif']ầ[/FONT]y phúc l[FONT='Arial','sans-serif']ợ[/FONT]i giàu sang thì hãy nhanh tay lên mua 1 c[FONT='Arial','sans-serif']ặ[/FONT]p cá đu[FONT='Arial','sans-serif']ố[/FONT]i k[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]t h[FONT='Arial','sans-serif']ợ[/FONT]p v[FONT='Arial','sans-serif']ớ[/FONT]i nuôi cá kim long và thái h[FONT='Arial','sans-serif']ỗ[/FONT] s[FONT='Arial','sans-serif']ẽ[/FONT] sinh ra tam tài mang l[FONT='Arial','sans-serif']ạ[/FONT]i s[FONT='Arial','sans-serif']ự[/FONT] ph[FONT='Arial','sans-serif']ướ[/FONT]c phúc, giàu sang cho các b[FONT='Arial','sans-serif']ạ[/FONT]n.
Giá bán 1 con kích th[FONT='Arial','sans-serif']ướ[/FONT]c 16 đ[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]n 17 cm: 1,700,000
Nhân d[FONT='Arial','sans-serif']ị[/FONT]p t[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]t đ[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]n khuy[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]n mãi n[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]u b[FONT='Arial','sans-serif']ạ[/FONT]n nào mua 1 c[FONT='Arial','sans-serif']ặ[/FONT]p thì ch[FONT='Arial','sans-serif']ỉ[/FONT] v[FONT='Arial','sans-serif']ớ[/FONT]i giá 3,200,000
Nhanh chân lên các b[FONT='Arial','sans-serif']ạ[/FONT]n [FONT='Arial','sans-serif']ơ[/FONT]i, c[FONT='Arial','sans-serif']ơ[/FONT] h[FONT='Arial','sans-serif']ộ[/FONT]i ch[FONT='Arial','sans-serif']ỉ[/FONT] đ[FONT='Arial','sans-serif']ế[/FONT]n v[FONT='Arial','sans-serif']ớ[/FONT]i b[FONT='Arial','sans-serif']ạ[/FONT]n 1 l[FONT='Arial','sans-serif']ầ[/FONT]n thôi, hãy t[FONT='Arial','sans-serif']ậ[/FONT]n d[FONT='Arial','sans-serif']ụ[/FONT]ng và n[FONT='Arial','sans-serif']ắ[/FONT]m b[FONT='Arial','sans-serif']ắ[/FONT]t nha
Liên l[FONT='Arial','sans-serif']ạ[/FONT]c s[FONT='Arial','sans-serif']ố[/FONT] 0902735865 Tuyet Van
 
Back
Top