BÁN BÃ RƯỢU,HÈM RƯỢU

  • Thread starter 0985696737
  • Ngày gửi
0

0985696737

Guest
#1
<p style="font-size: 12px"><span style="font-size: medium">Chuy&ecirc;n cung cấp b&atilde; (bỗng) rượu l&agrave;m thức ăn cho gia s&uacute;c...đảm bảo chất lượng tuyệt đối,Rượu được nấu từ gạo nguy&ecirc;n chất&nbsp;v&igrave; vậy qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng dinh dưỡng từ b&atilde; rượu của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></p><p style="font-size: 12px"><span style="font-size: small">Qu&yacute; kh&aacute;ch lưu &yacute; : B&atilde; rượu kh&ocirc; của ch&uacute;ng t&ocirc;i gi&aacute; trị dinh dưỡng rất cao,<span style="color: #ff0000">tỷ lệ dinh dưỡng l&agrave; 66,6%.Bao gồm Protein,chất b&eacute;o,chất k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u h&oacute;a ...</span>tất cả đều c&oacute; sẵn trong b&atilde; rượu l&agrave;m từ gạo nguy&ecirc;n chất.Rất tốt cho việc chăn nu&ocirc;i,đặc biệt ph&ugrave; hợp với c&aacute;c trang trại chăn nu&ocirc;i lợn(heo),gia s&uacute;c rất mau tăng c&acirc;n v&agrave; cho chất lượng thịt tốt hơn rất nhiều.</span></p><p style="font-size: 12px"><span style="font-size: small">Nhằm tạo điều kiện cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty,c&aacute;c trang trại trong việc vận chuyển ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 2 loại cho c&aacute;c bạn lựa chọn l&agrave;&nbsp;<span style="color: #ff0000">b&atilde; rượu kh&ocirc; v&agrave; b&atilde; ướt.</span></span></p><p style="font-size: 12px"><span style="font-size: small">Vậy qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp;,</span></p><p style="font-size: 12px"><span style="color: #ff0000; font-size: medium"><strong>Phạm.H&ugrave;ng SĐT :0985.696.737</strong></span></p><p style="font-size: 12px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p style="font-size: 12px"><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ƠN !</em></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHẠM HÙNG
- Địa chỉ: HÀ NỘI
- Điện thoại: 0985696737 - Fax:
- email: phamhungvn83@gmail.com