ban bo cap nui

  • Thread starter tigerlifengo
  • Ngày gửi
T

tigerlifengo

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: an giang
- Tel, Fax: 01663111466
- email:
================================

<font color="#660033">&ograve; cạp (hay bọ cạp) vốn l&agrave; thứ c&oacute; nọc độc nhưng khi đ&atilde; qua b&agrave;n tay chế biến của c&aacute;c đầu bếp th&igrave; th&agrave;nh một m&oacute;n nhậu rất hấp dẫn. Bước ch&acirc;n v&agrave;o một qu&aacute;n nhậu nổi tiếng tr&ecirc;n phố H&agrave;ng Tre, thực kh&aacute;ch đ&atilde; sẵn s&agrave;ng thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n c&ocirc;n tr&ugrave;ng từ ch&acirc;u chấu, dế m&egrave;n, b&ograve; cạp đến cả bọ x&iacute;t chi&ecirc;n v&agrave;ng thơm phức.<br /> <br /><strong>Dế m&egrave;n rang</strong><br /><br />M&oacute;n c&ocirc;n tr&ugrave;ng quen thuộc v&agrave; dễ ăn nhất với mọi người vẫn l&agrave; ch&acirc;u chấu rang. Ch&acirc;u chấu đến m&ugrave;a được n&ocirc;ng d&acirc;n vợt bắt chần qua nước s&ocirc;i đem l&ecirc;n b&aacute;n cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng. Vặt bỏ đầu, c&aacute;nh, c&agrave;ng rồi đem rang trong mỡ với l&aacute; chanh, ch&acirc;u chấu trở th&agrave;nh m&oacute;n &ldquo;t&ocirc;m bay&rdquo; quyến rũ từ trẻ nhỏ tới d&acirc;n nhậu. Qu&aacute;n rượu Xa Lộ số 5 H&agrave;ng Tre lại c&oacute; b&iacute; quyết ri&ecirc;ng khi rang ch&acirc;u chấu khiến cho m&ugrave;i vị m&oacute;n ăn ngon hơn hẳn. Ch&acirc;u chấu c&oacute; loại mua của n&ocirc;ng d&acirc;n chỉ c&oacute; theo m&ugrave;a v&agrave; loại nhập khẩu đ&ocirc;ng lạnh từ nước ngo&agrave;i. Ch&acirc;u chấu nhập kh&ocirc;ng được đ&aacute;nh gi&aacute; cao v&igrave; ăn nh&atilde;o, m&ugrave;i vị k&eacute;m hẳn ch&acirc;u chấu của Việt Nam. Nhưng m&oacute;n ăn c&ocirc;n tr&ugrave;ng ngon hơn ch&acirc;u chấu lại l&agrave; dế m&egrave;n.<br /> <img border="0" alt="Dế m&egrave;n nướng " src="http://love.com.vn/Hinh_Amthuc/Amthuc159_De_Men_Nuong.jpg" /><br /><em>Bọ cạp c&ugrave;ng dế được nướng l&ecirc;n v&agrave; trộn lẫn mứt c&ugrave;ng bơ kem để tạo n&ecirc;n những chiếc b&aacute;nh nướng ngon l&agrave;nh </em><br /> <br />Trải qua tuổi thơ, hầu như ai cũng biết đến những ch&uacute; dế m&egrave;n xinh xinh cả ngo&agrave;i đời lẫn trong t&aacute;c phẩm &ldquo;Dế m&egrave;n phi&ecirc;u lưu k&yacute;&rdquo; của nh&agrave; văn T&ocirc; Ho&agrave;i. Nhưng thưởng thức m&oacute;n dế m&egrave;n rang th&igrave; lại l&agrave; chuyện kh&aacute;c. M&oacute;n ăn n&agrave;y trẻ chăn tr&acirc;u vẫn thường nướng ăn sau mỗi trận &ldquo;chọi dế&rdquo;. C&aacute;ch đ&acirc;y v&agrave;i năm, v&ocirc; tuyến truyền h&igrave;nh ph&aacute;t đi bản tin về m&oacute;n ăn dế m&egrave;n của d&acirc;n Th&aacute;i Lan hấp dẫn kh&aacute;ch du lịch. Rồi c&oacute; người trở n&ecirc;n gi&agrave;u c&oacute; chỉ v&igrave; nu&ocirc;i dế m&egrave;n. Thế rồi, ngay tại Việt Nam cũng c&oacute; người đ&atilde; l&agrave;m gi&agrave;u nhờ nu&ocirc;i dế m&egrave;n b&aacute;n cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng phục vụ thực kh&aacute;ch. Nhưng n&oacute; ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn trong qu&aacute;n nhậu l&agrave; do du nhập từ tận Th&aacute;i Lan, Cam-pu-chia về.<br /><br />Theo chị Vũ Thị Thoa, chủ nh&agrave; h&agrave;ng Xa Lộ (số 5 H&agrave;ng Tre v&agrave; 54 Mai Hắc Đế) th&igrave; dế được nhập nguy&ecirc;n hộp đ&atilde; qua sơ chế từ tận Cam-pu-chia. C&ograve;n dế m&egrave;n của Việt Nam th&igrave; chỉ c&oacute; loại dế cơm nhỏ bằng đầu ng&oacute;n tay v&agrave; cũng rất b&eacute;o. Loại dế n&agrave;y &iacute;t được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng sử dụng v&igrave; nguồn kh&ocirc;ng nhiều. Hầu hết c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng đều sử dụng dế nhập, hộp 12 con dế được chế biến sạch sẽ v&agrave; được nhồi th&ecirc;m một hột lạc trong bụng hấp dẫn ngay cả chị em phụ nữ. Sau khi được đầu bếp rang l&ecirc;n với một loạt gia vị, dế c&oacute; m&ugrave;i vị b&eacute;o m&agrave; kh&ocirc;ng ngấy, gi&agrave;u chất đạm v&agrave; rất tốn... rượu.<br /><br /><strong>B&ograve; cạp nướng</strong><br /><br />Loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng k&eacute;n người thưởng thức nhất l&agrave; b&ograve; cạp, c&oacute; thể rang hoặc nướng t&ugrave;y sở th&iacute;ch. B&ograve; cạp được đưa từ tận trong T&acirc;y Ninh ra h&agrave;ng bao tải được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng lựa chọn, đem chế biến b&aacute;n cho kh&aacute;ch. Kh&aacute;c với b&ograve; cạp ch&acirc;u Phi, b&ograve; cạp của Việt Nam khi đốt nọc độc kh&ocirc;ng đủ mạnh g&acirc;y chết người m&agrave; chỉ g&acirc;y ngứa. Nhưng khi đ&atilde; qua rang mỡ hoặc nướng than hoa th&igrave; nọc độc đ&atilde; bị ph&acirc;n hủy, b&ograve; cạp trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn ngon lạ, m&ugrave;i vị gần giống với thịt cua nướng. M&oacute;n b&ograve; cạp kh&aacute; k&eacute;n thực kh&aacute;ch v&igrave; chỉ người n&agrave;o bạo gan mới d&aacute;m xơi. Nhiều nh&agrave; h&agrave;ng cũng cảnh b&aacute;o kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ n&ecirc;n ăn một cặp hai con b&ograve; cạp l&agrave; đủ v&igrave; nếu ăn nhiều c&oacute; thể g&acirc;y ngứa ng&aacute;y hoặc c&oacute; khi c&ograve;n sưng vều m&ocirc;i ngay tại b&agrave;n nhậu.<br /> <img border="0" alt="B&ograve; cạp &aacute;p chảo" src="http://love.com.vn/Hinh_Amthuc/Amthuc159_Bo_Cap_Ap_Chao.jpg" /><br /><em> Bọ cạp &aacute;o chảo đựng trong những l&aacute; rau diếp quăn. M&oacute;n ăn c&oacute; m&ugrave;i hương thảo dược v&agrave; mang lại cảm gi&aacute;c cứng gi&ograve;n khi nhai</em><br /> <br />M&oacute;n b&ograve; cạp ở nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute; đắt, một đĩa mười con b&ograve; cạp chi&ecirc;n c&oacute; gi&aacute; hai trăm ng&agrave;n đồng. Nhiều người đ&atilde; mua b&ograve; cạp sống về chế biến tại nh&agrave;. Nhiều đầu nậu thu gom b&ograve; cạp ở T&acirc;y Ninh đ&atilde; mang b&aacute;n b&ograve; cạp tại c&aacute;c chợ v&agrave; b&aacute;n rong tr&ecirc;n phố. Anh Năm Then (56 tuổi) ở T&acirc;y Ninh h&agrave;ng ng&agrave;y vẫn to&ograve;ng teng mấy chiếc t&uacute;i đựng h&agrave;ng chục con b&ograve; cạp, h&agrave;ng trăm con bửa củi v&agrave; cả tắc k&egrave; hoa đi b&aacute;n rong ở H&agrave; Nội. Anh kể: &ldquo;Trước kia chưa c&oacute; ai ăn b&ograve; cạp, đi trong rừng bắt được con n&agrave;o d&acirc;n đi rừng ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ cần quấn c&aacute;i l&aacute; kh&ocirc; đốt l&ecirc;n l&agrave; c&oacute; c&aacute;i để nhậu. B&acirc;y giờ th&igrave; chỉ đi bắt đem b&aacute;n th&ocirc;i. Ngay cả bửa củi vốn l&agrave; để ng&acirc;m rượu nhưng rang kh&ocirc; hoặc chi&ecirc;n mỡ cũng ngon v&ocirc; c&ugrave;ng&rdquo;.<br /><br />M&oacute;n ăn c&ocirc;n tr&ugrave;ng tuy mới xuất hiện ở H&agrave; Nội hơn 1 năm nay nhưng đ&atilde; được nhiều người đ&oacute;n nhận. C&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng cũng rất nhanh ch&oacute;ng biến những m&oacute;n ăn n&agrave;y th&agrave;nh n&eacute;t đặc sắc của qu&aacute;n m&igrave;nh. Chị Vũ Thị Thoa cho biết nhiều người cũng chỉ ăn b&ograve; cạp một lần cho biết c&ograve;n th&igrave; vẫn chọn dế m&egrave;n v&agrave; &ldquo;t&ocirc;m bay&rdquo;. Sắp tới, nh&agrave; h&agrave;ng của chị sẽ đưa v&agrave;o thực đơn th&ecirc;m m&oacute;n bọ x&iacute;t l&agrave;m theo c&aacute;ch của d&acirc;n tộc Th&aacute;i tr&ecirc;n Mai Ch&acirc;u v&agrave; cả bửa củi cũng kh&ocirc;ng chỉ để ng&acirc;m rượu nữa m&agrave; sẽ chế biến th&agrave;nh một m&oacute;n c&ocirc;n tr&ugrave;ng hấp dẫn.</font>
 

#2
THẾ GIỚI CÔN TRÙNG Thu mua và cung ứng các loại con trùng

THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
Thu mua và cung ứng các loại con trùng với số lượng lớn đến các nhà hàng, quán bia, tiệm thuốc...

DẾ GIỐNG:
Gía thị trường: 10.000Đ/ CON
Giá đặc biệt tại thegioicontrung: 1.000Đ/ CON (CÓ KỸ THUẬT VIÊN GIAO HÀNG TẬN NƠI VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI _ BAO TIÊU SẢN PHẨM)
<b style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; "><b style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; "><b style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; "><b style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; "> DẾ THỊT:
Gía thị trường: 200.000đ >> 250.000đ / 1 KG
Giá đặc biệt tại thegioicontrung: 130.000Đ/ 1 KG (GIAO HÀNG TẬN NƠI )
<b style="font-family: arial, tahoma; line-height: 22px; "><b style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; "> BÒ CẠP GIỐNG:
Gía thị trường: 20.000Đ/ CON
Giá đặc biệt tại thegioicontrung: 3.000Đ/ CON (CÓ KỸ THUẬT VIÊN GIAO HÀNG TẬN NƠI VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI _ BAO TIÊU SẢN PHẨM)
BÒ CẠP THỊT:
Gía thị trường: 400.000đ >> 4500.000đ / 1 KG
Giá đặc biệt tại thegioicontrung: 240.000Đ-250.000Đ/ 1 KG (GIAO HÀNG TẬN NƠI )
DẾ CƠM GIỐNG:
Gía thị trường: 10.000Đ/ CON
Giá đặc biệt tại thegioicontrung: 3.000Đ/ CON ((CÓ KỸ THUẬT VIÊN GIAO HÀNG TẬN NƠI VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI _ BAO TIÊU SẢN PHẨM)
DẾ CƠM THỊT:
Gía thị trường: 400.000đ >> 450.000đ / 1 KG
Giá đặc biệt tại thegioicontrung:330.000Đ/ 1 KG (GIAO HÀNG TẬN NƠI )
RẮN MỐI GIỐNG:
Gía thị trường: 10.000Đ >> 12.000Đ/ CON
Giá đặc biệt tại thegioicontrung: 6.000Đ/ CON (CÓ KỸ THUẬT VIÊN GIAO HÀNG TẬN NƠI VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI _ BAO TIÊU SẢN PHẨM)
RẮN MỐI THỊT:
Gía thị trường: 400.000đ >> 450.000đ / 1 KG
Giá đặc biệt tại thegioicontrung:260.000 Đ (GIAO HÀNG TẬN NƠI )
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
KỲ TÔM GIỐNG:
Gía thị trường: 200.000Đ >> 250.000Đ/ CON
Giá đặc biệt tại thegioicontrung: 10.000Đ/ CON ((CÓ KỸ THUẬT VIÊN GIAO HÀNG TẬN NƠI VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI _ BAO TIÊU SẢN PHẨM)

KỲ TÔM THỊT:
Gía thị trường: 450.000đ >> 500.000đ / 1 KG
Giá đặc biệt tại thegioicontrung:250.000 Đ/ 1 KG (GIAO HÀNG TẬN NƠI )
Mối chúa:
Gía thị trường: 25.000đ >> 30.000đ / 1 con
Giá đặc biệt tại thegioicontrung:15.000 Đ/ 1 con(GIAO HÀNG TẬN NƠI )
Bửa củi:
Gía thị trường: 6.000đ >> 8.000đ / 1 con
Giá đặc biệt tại thegioicontrung:3 .500 Đ/ 1 con(GIAO HÀNG TẬN NƠI )
Cá ngựa:
Gía thị trường: 55.000đ >> 65.000đ / 1 con
Giá đặc biệt tại thegioicontrung:30.000 Đ/ 1 con(GIAO HÀNG TẬN NƠI )

VÀ HÀNG CHỤC SẢN PHẨM KHÁC VỚI GIÁ ƯU ĐÃI 50% SO VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG. CHỈ CÓ TẠI
www.thegioicontrung.info
Đặc biệt giảm giá với các đối tác lâu dài, mua với số lượng lớn.
Bà con mua con giống tại THẾ GIỚI CON TRÙNG hoàn toàn yên tâm về đầu ra, sẽ được cơ sở của chúng tôi bao tiêu sản phẩm, cung cấp giáo trình, hương dẫn kỹ thuật nuôi miễn phí.
Đặc biệt chúng tôi có kỹ thuật viên giao hàng tận nơi, hướng dẫn cách nuôi.
Địa chỉ: 128 A, thị trấn Long Thành, đồng nai ( gần bệnh viện long thành)
Điện thoại: 0917.193.393
Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu về cách nuôi và hướng tiêu thụ con trùng tai website: www.thegioicontrung.info
hay www.thegioicontrung.co.cc
www.vatgia.com/khocvole